مدل (تئوری) سه شاخگی:

علت نامگذاری این مدل به سه شاخگی(c3) اینست که ارتباط بین عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینه ای به نحوی است که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمی توتند خارج از تعامل این سه شاخه صورت گیرد.بعبارت دیگر رابطه بین این سه شاخه یک رابطه تنگاتنگ نا گسستنی است و آنها در عمل از هم جدایی ناپذیرند.نوع رابطه موجود بین این سه شاخه از نوع لازم و ملزوم است و آنها به مثابه شاخه روییده از تنه واحد حیات سازمان اند.در چنین رابطه ای عوامل ساختاری، رفتاری و زمینه ای الزامآ بطور وقفه ناپذیر و به شکل روابط سیستمی دائمآ با هم در تعاملند و در واقع سه شاخه ساختار، رفتار و زمینه سه گونه از یک نوع،عمدتآ از نوع زمینه اند و بین آنها به هیچ وجه سه گانگی حاکم نیست بلکه سه گونگی حاکم است.بنابر این تمایز وی تشخیص این سه جنبه سازمانی صرفآ نظری ، و تنها به منظور تجزیه و تحلیل و شناخت مفاهیم و پدیده های سازمانی است.

شرح عناصر مدل(تئوری) سه شاخگی:

شاخه ساختار: منظور از شاخه ساختار ،همه عناصر،عوامل و شرایط فیزیکی و غیر انسانی سازمان است که با نظم،قاعده و ترتیب خاصی بهم پیوسته و چارچوب،قالب،پوسته،بدنه و هیکل فیزیکی و مادی سازمان را تشکیل می دهند.بنابراین تمام منابع مادی ،مالی و اطلاعاتی وقتی با ترکیب خاصی در بدنه کلی سازمان جاری می شوند جزء شاخه ساختاری سازمان محسوب می شوند.در واقع ساختار شامل عوامل غیر زنده سازمان است.

شاخه محتوا یا رفتار سازمان: منظور از این شاخه انسان و روابط انسانی موجود در سازمان است.که با هنجارهای رفتاری،ارتباطات(غیر رسمی) و الگوهای خاصی بهم پیوسته اند و محتوای اصلی سازمان را تشکیل می دهند و در واقع عوامل زنده سازمان محسوب می شوند.عوامل ساختاری و رفتاری عوامل درون سازمانی بوده و در مرزهای سازمان محصورند.

مطلب مرتبط :   اصول ارزیابی استراتژی

شاخه زمینه: منظور از شاخه زمینه تمام شرایط و عوامل محیطی و ” برون سازمانی” است که بر سازمان (عوامل درون سازمانی) محاط است و سیستم های اصلی یا ابر سیستم های سازمان را تشکیل می دهند مانند مشتریان یا ارباب رجوع،بازار ،دولت و سایر سیستم های محیطی سازمان.

علت اینکه مبدا پیکان در مدل سه شاخگی، شاخه زمینه ، و دو شاخه دیگر ادامه شاخه زمینه اند اینست که شاخه زمینه مهم ترین و اصلی ترین شاخه است.نه تنها بقا و رشد دو شاخه دیگر به این شاخه وابسته است،بلکه شاخه زمینه دو شاخه دیگر سازمان را نیز بوجود آورده است و بطور خلاصه بقا و رشد کلی سازمان وابسته به شاخه زمینه(محیط)است.(میرزایی،1376)