مدل نیوول(محدودیت¬ها)

کارل نیوول(1986) اشاره کرد که حرکات از تعامل بین ارگانیسم، محیطی که حرکت در آن رخ می¬دهد و تکلیفی که انجام می¬گیرد ناشی می¬شوند. چنانچه هر کدام از این 3 عامل تغییر کند، نتیجه حرکت تغییر خواهد کرد. عوامل فوق را می¬توان بعنوان سه ضلع یک مثلث با یک دایره پیکان دار که تعامل¬ها را نشان می¬دهد به تصویر کشید.
نیوول سه عامل موجود در راس مثلث¬ها را محدودیت نامید. این محدودیت¬ها شبیه یک بازدارنده عمل می¬کنند. این موضوع به این دلیل اهمیت دارد که محدودیت¬ها را منفی در نظر نگیریم. محدودیت¬ها بسادگی مسیرهایی را ایجاد می¬کند که حرکت به آسان¬ترین شکل ممکن انجام می¬گیرد. محدود¬کننده¬ها به حرکت شکل می¬دهند. آن¬ها حرکت را به زمان و مکان خاصی هدایت می¬کنند و از این طریق به حرکت شکل ویژه می¬بخشند (هی وود، 2009).

مطلب مرتبط :   نظریه های موجود در زمینه مشارکت