نتایج قابل حصول در فرایند ترک اعتیاد

نتایج قابل حصول در فرایند ترک اعتیاد

نتایج قابل حصول در فرایند ترک اعتیاد

 

بطور کلی در فرایند ترک دو نتیجه قابل حصول است ؛

موفقیت

وقتی یک شخص می تواند با یک وضعیت پر خطر مواجه شود، احساس کنترل بیمار، افزایش یافته و در واقع احتمال تطابق بعدی فرد را با سایر موقعیت­ها نیز افزایش می­دهد. احساس موثر بودن فردی[1]، پیش­بینی ذهنی فرد در رابطه با احتمال تطابق با وضعیت و مشکلات آینده در واقع این مفهوم ذهنی، ” من می­دانم که از پس آن بر می­آیم” شامل یک زنجیره حوادث است. موفقیت در برخورد با میل به مصرف، باعث افزایش طول مدت پرهیز کامل می­شود که معادل افزایش موفقیت در برخورد با موقعیت­های پرخطر است و این خود باعث کاهش احتمال عود می­شود.

 شکست

– شخصی که مهارت­های تطابقی[2] را یاد نگرفته است.

– شخصی به علت ترس و اضطراب و… نمی­تواند سازگاری کند.

-شخصی توانایی شناخت و پاسخ مناسب به عوامل خطرزا را ندارد.

-پاسخ انتظار(هیجان حاصل از رفتار منتظر خطر بودن)

همه عوامل فوق الذکر به عنوان انگیزه برای کاهش مقاومت در برابر عوامل خطر ساز عمل می­کنند با این حال باید گفت، علت شکست هر چه باشد، بیمار بهبود یافته­ای که در مقابل عوامل خطر ساز مقاومت نکند، دچار کاهش احساس موثر بودن فردی و ایجاد احساس ناتوانی[3] می­شود. درکل شخص به این نتیجه می­رسد که این روش موثر نیست و من نمی­توانم با این مشکل مقابله کنم.

در عمل کاهش احساس موثر بودن فردی باعث کاهش احتمال مقابله با موقعیت­های پرخطر می­شود و وقتی که این عوامل با اثرات مثبت کوتاه مدت حاصل از مصرف مواد مخدر جمع می­شوند، باعث افزایش عود می­گردد. سپس وقتی شخص تطابق را در طی ترک نیاموزد، به علت لغزش­های متعدد دچار کاهش احساس موثر بودن می­شود و در نتیجه احتمال بازگشت (عود) افزایش پیدا می­کند و در این مرحله فرد به سمت عود پیش می­رود. مسلما عوامل فردی و میزان درگیر شدن فرد نقش مهمی در تبدیل لغزش به عود خواهد داشت(امیری،1389).

مطلب مرتبط :   پیشایندهای اعتماد به برند

[1] self efficacy

[2] coping skills

[3] Helplessness

92

دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

No description. Please update your profile.

~~||~~Comments Are Closed~~||~~