روز: آبان 23, 1397

23 آبان -

مدل MABI چیست

) ابعاد مدل MABI در مدل MABI شامل سه بعد کلی(یعنی تخصص ورزشکار، جذابیت ظاهری، و سبک زندگی قابل عرضه)است که با ده بعد فرعی (یعنی تخصص ورزشکار، سبک رقابت، روحیه ورزشکاری، رقابت، جذابیت... متن کامل

Read More