اعتیاد به کار و شیفته شدن به کار

اعتیاد به کار و شیفته شدن به کار مفهوم شیفته شدن به کار در پژوهش های صورت گرفته در خصوص فرسودگی کارکنان ظهور یافته است. به منظور بهبود و زنده ماندن در محیط به طور مداوم در حال تغییر... متن کامل

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی از هنگامی که علاقه در جهت مطالعه رفتار شهروندی سازمانی رشد یافت همواره فقدان یک اجماع در مورد ابعاد آن نیز در ادبیات وجود داشته است. بررسی‌های... متن کامل

اصول ارزیابی استراتژی

اصول ارزیابی استراتژی : باید گفت استراتژی مجموعه ای است از هدف ها، خط مشی ها و طرح ها که به همراه یکدیگر، دامنه عملکرد سازمان و رویه فکری آن را برای بقا و موفقیت معین می کنند و می توان... متن کامل

عوامل مؤثر در پیاده سازی موفقیت آمیز روش کارت امتیازی متوازن

عوامل مؤثر در پیاده سازی موفقیت آمیز روش کارت امتیازی متوازن در رابطه با استقرار موفقیت آمیز روش کارت امتیازی متوازن در کتب مختلف موضوعاتی مطرح شده اند که عدم توجه به آنها موجب عدم... متن کامل

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮی ( leadership style ) ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽ رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺻﻔﺎت و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﻓﺘﺎری رﻫﺒﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوز، ﻧﻘﺶ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ... متن کامل

پیشایندهای اعتماد به برند

– پیشایندهای اعتماد به برند در اعتماد به برند موجودیتی که به آن اعتماد شده شخص نیست؛ بلکه یک نشانه است. به طور کلی پیشایندهای اعتماد به برند به سه دسته کلی ویژگی‌های برند،... متن کامل