پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق مصرف

احتمال آن است که بگوئیم مقنن به دلیل نوپائی شرکتهایبیمه (که شش سال بیشتر از تأسیس آنها نگذشته بوده است) خواسته با درج کلمه قبول از بیمهگران حمایت ویژهای در زمینه دعاوی قائممقامی... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، اشخاص ثالث

بوده و از حیث قائممقامی در اثر پرداخت تبعیت موردی نموده و تصویب چنین مادهای به منزله پذیرش قائممقامی با پرداخت نبوده است. پس این مورد را نیز نمیتوان به عنوان مصداقی برای قائممقامی با... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قاعده اتلاف

تأمیناجتماعی، جلوگیری از جبرانخسارت مضاعف زیاندیده و صرفجوئی در هزینههای نهاد تأمیناجتماعی میباشند. (همان: ص52)یکی دیگر از سیاستهایی که زیر مجموعه سیاست رجوع قرار میگیرد سیاست... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، جبران خسارات

بند اول- قائممقامی شخصی و عینی 15بند دوم- قائممقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی) 171 – قائممقامی عام 202 – قائممقامی خاص 20بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی 21گفتار سوم-... متن کامل