پایان نامه با کلید واژگان ورزشکاران، دانشجویان ورزشکار، دانشگاههای دولتی

د ورزشکار، شخصیت ورزشکار و ویژگی عملکرد اوست. هویت برند برای جذب وفاداری طرفداران باید منسجم (کلر، 1993) و اصیل (تامسون،2006) باشد. این عوامل شامل تعریف دهان به دهان، تبلیغات (بری،38 2000) و... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قانون مجازات

زیاندیده نمیتوانند برای جبران خسارت خویش به مسئولحادثه مراجعه نمایند. زیرا او یک بار دین خود را ادا نموده است؛ و از طرف دیگر آنها در صورت امتناع بیمهگر، غرامت بیمه را نیز از دست داده... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق مصرف

احتمال آن است که بگوئیم مقنن به دلیل نوپائی شرکتهایبیمه (که شش سال بیشتر از تأسیس آنها نگذشته بوده است) خواسته با درج کلمه قبول از بیمهگران حمایت ویژهای در زمینه دعاوی قائممقامی... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، اشخاص ثالث

بوده و از حیث قائممقامی در اثر پرداخت تبعیت موردی نموده و تصویب چنین مادهای به منزله پذیرش قائممقامی با پرداخت نبوده است. پس این مورد را نیز نمیتوان به عنوان مصداقی برای قائممقامی با... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، قاعده اتلاف

تأمیناجتماعی، جلوگیری از جبرانخسارت مضاعف زیاندیده و صرفجوئی در هزینههای نهاد تأمیناجتماعی میباشند. (همان: ص52)یکی دیگر از سیاستهایی که زیر مجموعه سیاست رجوع قرار میگیرد سیاست... متن کامل

پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، حقوق فرانسه، جبران خسارات

بند اول- قائممقامی شخصی و عینی 15بند دوم- قائممقامی شخصی (جانشینی مصطلح در حقوقمدنی) 171 – قائممقامی عام 202 – قائممقامی خاص 20بند سوم- قائممقامی قانونی و قراردادی 21گفتار سوم-... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره بیمهگر، بیمهگذار، قائممقامی

نماید. اما پس از استقرار دین مسئولحادثه به موجب بروز خسارت یا حتی پیش از آن با وجود سبب دین میتوان دین را موجود فرض نمود و بیمهگذار را دائن دانست. از این لحظه او میتواند مسئولحادثه را... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره دادگاه صالح، جبران خسارت

و مسئولحادثه اطلاع رسمی داشته و خسارت را پرداخت نموده باشد، این انصراف ضمنی از قائممقامی تلقی میگردد. چنانچه بیمهگذار و مسئولحادثه پس از پرداخت خسارت بیمهگر شرط عدممسئولیت درج... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، اشخاص ثالث، عقد اجاره

از کانون خانواده را برداشت نمود بهطوریکه حتی آن را نسبت به دانشآموزان یک مدرسه اجرا نمود. (گروتل و ژوبر،1995: 99-100)106 در فرانسه در مواردی که اشخاص دارای مصونیت، تحتپوشش بیمهی مسئولیت... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، حقوق مصرف

شرکتهایبیمه (که شش سال بیشتر از تأسیس آنها نگذشته بوده است) خواسته با درج کلمه قبول از بیمهگران حمایت ویژهای در زمینه دعاوی قائممقامی بنماید. اگر چنین دلیلی وجود داشته امروزه این... متن کامل