منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، قاعده غرور

و استیلاء ضامن چیزی شده که در ذمه ید اول قرار دارد. (فاضل لنکرانی،1416: ج1، ص149-150) در مورد جواز رجوع ید سابق به ید لاحق پس از پرداخت به مالک گفته شده اگر مالک به ید سابقی که مال را تلف نکرده... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، قاعده اتلاف

صرفجوئی در هزینههای نهاد تأمیناجتماعی میباشند. (همان: ص52)یکی دیگر از سیاستهایی که زیر مجموعه سیاست رجوع قرار میگیرد سیاست کاهشخسارت میباشد. در این سیاست مبلغ مزایای جنبی از میزان... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت

نماید.40 در مقام نقد گفتهشده چون مزایای بیمه در اغلب موارد به طور قطعی و بلافاصله به زیاندیده پرداخت میشود و اقامه دعوای مسئولیت زمانبر و احتمالی است و معمولاً نیاز زیاندیده بعد از... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره حقوق فرانسه، جبران خسارت، عام و خاص

مدیرتصفیه نماینده تاجر در اِعمال حقوق مربوط به او باشد و نه قائممقام او چرا که او به نوعی ولایت در امور تاجر جهت اداره اموال و تعهدات او پیدا میکند و در حقوق و تعهدات تاجر جانشین وی... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، مفهوم نما

کمک شایانی نموده است. مقالات استرداد مزایای تأمیناجتماعی از محل دین مسئولیتمدنی و شرط مخالف قائممقامی بیمهگر اثر آقای دکتر ایزانلو و نیز کتاب بیمه مسئولیتمدنی اثر مشترک ایشان و... متن کامل

منبع تحقیق درباره آمادگی جسمانی، پیش آزمون، دختران نوجوان

معناداری گزارش شده بیشتر از 05/0 می باشد بنابراین پیش فرض همگنی واریانسها رعایت شده است. جدول 4-27: آمارههای مربوط به آزمون لون درجات آزادی اول درجات آزادی دوم نسبت F معناداری 3 76 ... متن کامل

منبع تحقیق درباره خودپنداره، پیش آزمون، آمادگی جسمانی

واریانس یکراهه، نمرههای خودپنداره توانایی بدنیمتغیر pFدرجات آزادیمجموع مجذوراتنمره پیش آزمون خودپنداره توانایی بدنیبین گروهی000/0682/1153246/988 درون گروهی––76453/8 کلی––79– 4-5-1... متن کامل

مقاله رایگان درباره قولنامه، ضمن عقد، شرط ضمن عقد

ناشناخته نبوده است و اگر مقصود وی نفی التزام از تعهد به نکاح بوده باشد، لازم بود بدان تصریح می نمود.از سویی دیگر، همان گونه که برخی از تاریخ پژوهان حقوق(بهرامی احمدی، 36:1390، همان، 18:1386)... متن کامل

منبع تحقیق درباره خودپنداره، فعالیت بدنی، دختران نوجوان

4-4 تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره ظاهر بدنی 564-4-1 آمارههای توصیفی 564-4-2 بررسی پیش فرضها 584-4-3 نتایج آزمونهای اثرات بین شرکت کنندگان 594-4-4 بررسی فرضیههای اول، دوم و سوم 624-5 تحلیل... متن کامل