21 آبان -

تنظیم بیان VEGF

1.­ هایپوکسی: هایپوکسی موجب افزایش HIF-α می­گردد که، می­تواند فعالیت بیش از 60 ژن دخیل در آنژیوژنز را تحت تاثیر قرار دهد از جمله HIF-α موجب افزایش بیان VEGF می­شود و مسیر­های سیگنال رسانی... متن کامل

Read More
21 آبان -

تمرین مقاومتی

واژه کلی است که شکل ها و روش های گوناگون فعالیت منظم را شامل می شود. شکل های تمرین می تواند شامل دستگاه ها و وزنه های آزاد باشد. تمرین مقاومتی از فرایندهای تمرینی گوناگونی تشکیل شده... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15