وضعیت شروع حرکت: ورزشکار یکقدم دورتر از جعبههای زاویهدار ودر وضعیت نیمه چمباتمه قرار میگیرد.
توالیحرکات: ورزشکار به صورت طرفینروی جعبه میپرد و یا فشار وارد میکند. در هنگام فرود ورزشکار در جهت مخالف از روی جعبه میپرد و دوباره در وضعیت اولیه خود قرار میگیرد و پرش از پهلو انجام میگیرد. این تمرین در ۳ تا ۶ دوره انجام گرفته و تعداد تکرارها در هر دوره ۸ الی ۱۲ بار میباشد. مدت زمان استراحت در بین هر دوره باید حدود ۱ تا ۲ دقیقه باشد.
۳-۶-۶ تمرینپرشروی سطوح زاویهدار
اینتمرین مشابه تمرین قبل بوده، با این تفاوت که فرد به سمت جلو حرکت نمیکند و فقط به صورت زاویهدار به طرفین از پهلو میپرد. این ورزش قدرتانفجاری و سرعت عضلات اداکتور ران و تثبیت کنندههای مچ پا را افزایش میدهد و همچنین سبب افزایش تعادل و حرکات طرفین بدن میشود.
وضعیت شروع حرکت: ورزشکار در وضعیت راحت بر روی یکیاز سطوح زاویه دار جعبه قرار میگیرد.
توالیحرکات: ورزشکار بهطور متوالی و در جهت طرفین از یک سمت به سمت دیگر میپرد. با افزایش مهارت ورزشکار، فاصله بین زوایا افزایش مییابد. این ورزش طی ۴ تا ۸ دوره انجام میشود و هر دوره آن شامل ۸ تا ۱۲ بار تکرار میباشد. مدت استراحت بین هر دوره باید حدود ۲ دقیقه در نظر گرفته شود.
۳-۶-۲ آزمونهای مورد نظر جهت سنجش و ارزیابی متغیرها
بهمنظور سنجشو ارزیابی متغیرهای وابسته آزمونهایی به کار گرفته شدهاست که در زیر، به شرح آنها خواهیم پرداخت. هر آزمودنی این تستها را سه بار انجام داده و بهترین رکورد ثبت شدهاست.
۱) چابکی: برای اندازهگیریو ارزشیابی چابکی آزمودنیها از تست دو ۹×۴ متر استفاده شده است. ورزشکار روی خط شروع و به حالت استارت ایستاده قرار میگیرد. با فرمان رو ( صدای سوت) ایشان شروع بهحرکتبه سوی مقابلمینماید و همزمان با صدای سوت، کرنومتر زده میشود. ورزشکار در هر رفت یک قطعه چوب که پشتخط قرار داده شدهاست را بر میدارد و به محلشروع بر میگردد و چوب را روی زمین میگذارد و دوباره به انتهای مسیر ۹ متری میدود وچوب دوم را بر میدارد و به سرعت مسیر را برمیگردد و با گذشتن از خط پایان (خط شروع) رکورد ایشان بر حسب ثانیه ثبت میشود.
۲) توانانفجاری: برایاندازهگیری و ارزشیابیتوانانفجاری از آزمون پرشعمودی (سارجنت) استفاده شدهاست. ابتدا آزمودنیدر کنار دیوار میایستد و دستخود را به بالا دراز میکند و محلنوکانگشتان فرد را علامتگذاری میکنیم. در این حالت دستآزمودنی باید کاملا کشیده باشد و پاشنهپاها روی زمین، قرار گرفته باشد. سپس آزمودنی در همین حالت با استفاده از نیروی اهرمی دستها و پاها به هوا میپرد و دربالاترین نقطه پرش دوباره دستش را که به گچ آغشته کرده به دیوار میزند و رویدیوار مشخص میشود و فاصله بین دو علامت که یکی در حالت ایستاده و دیگری در اوج پرش است، به سانتیمتر اندازهگیری میشود (۵).
۳) سرعت: آزموندوی ۳۶ متر سرعت انجام شد. برای اجرای این آزمون پساز اندازهگیری ۳۶ متر در سالن ورزشی، آزمودنیها پشت خط شروع ایستاده و محقق در انتهای خط ۳۶ متر با کرنومتر زمان طی شده را اندازهگیریو ثبت مینمود و آزمودنیها مسافترا با یک حرکتانفجاری با نهایتسرعت طیکرده و رکورد آنان ثبت میگردید.
۳-۷ معرفی وسایل و ابزارهای اندازهگیری
۳-۷-۱ وسایل
قد سنج آزمایشگاهی برای اندازهگیری قد آزمودنیها با دقت ۱% سانتیمتر.
۲- متر نواری (فلزی).
۳- جعبهچوبی با ارتفاع متغیر برای انجام تمرینات پلایومتریک.
۴- کرنومتر دستی Q & Q با دقت محاسبه زمانی ۱% ثانیه ساخت کشور ژاپن.
۵- پودر گچ که میزاندقت را برای خواندن و ثبت میزان پرشعمودی را افزایش داد.
۶- ترازوی پزشکی ساخت کشور ژاپن برای اندازهگیری وزن با دقت ۱/. کیلو گرم.
۷- برای آزمون پرشعمودی از دیوار مدرج تا ارتفاع ۳۰۰ سانتیمتر، استفاده شد.
۸- برای سنجش ترکیببدن از دستگاه body composition analyzer مدل In Body 3.0 ساخت کارخانه Biospace کره جنوبی.
۳-۷-۲ روشهایآماری
همانطور که اشاره شد در جمعآوریاطلاعات از آمار توصیفی و در تجزیه و تحلیلآماری و آزمونفرضیهها نیز از آمار استنباطیاستفاده شدهاست. برای آزمون فرضیههای مربوط به هرگروه و مقایسه پیشآزمون و پسآزمون هرگروه از آزمون t-test نوع همبسته و در مقایسه دو گروه از آزمون t-test گروههای مستقل استفاده شده است. معیار تصمیمگیری در این دو نوع آزمون بدینگونه بودهاست که اگر t محاسبه شدهاز t جدول در سطح اطمینان ۹۵% و خطای ۵% کوچکتر بود فرضآماری (H0) پذیرفته شده و اگر t محاسبه شده از t جدول با سطح اطمینان مذکور بزرگتر باشد، فرضآماری (H0) رد شده و میتوانبا خطای ۵% فرضآماری H1 و در نتیجهفرضیه پژوهشمربوطه را پذیرفت. برای محاسباتآماری دادهها و رسمنمودار از نرم افزار spss نسخهی ۱۶استفاده شده است.
فصل چهارم:
تجزیه و تحلیلیافتهها
۴-۱ مقدمه
در اینفصل اطلاعاتمربوط به آزمودنیها و یافتههایپژوهش مورد تجزیهو تحلیلآماری قرار میگیرد. به منظور تجزیهو تحلیلدادهها و قبولیا رد فرضیههایپژوهش، متغیرهایاندازهگیریشدهدر گروههایپلایومتریک و کنترل با هم مقایسهشدهو آمار توصیفی و استنباطیبهمنظور تجزیه و تحلیل و آزمونفرضیهها مورد استفاده قرار گرفت.
۴-۲ ویژگی آزمودنیها
اطلاعاتاولیه آزمودنیها شامل قد، وزن، سن و شاخصتودهبدنی به تفکیک گروهها در جدول ۴-۱ نشان داده شده است.
جدول ۴-۱٫ ویژگیهای اولیه آزمودنیها. میانگین ± انحراف استاندارد.

گروه تعداد قد (سانتیمتر) وزن (کیلوگرم) سن (سال) شاخص توده بدنی (کیلوگرم/متر۲)
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.