گروه

میانگین ± انحراف استاندارد
(ثانیه)

تی

درجه آزادی

معناداری

پلایومتریک

۰۲/۰±۲۱/۵

۳۸۴/۱۰-

۳۸

*۰۰۱/۰

کنترل

۰۲/۰±۲۷/۵

p ≤ ۰۵/۰
نتایج تغییرات آزمون دوی سرعت ۳۶ متر برای گروههای پلایومتریک و کنترل در نمودار ۴-۵ نشان داده شده است
فصل پنجم:
بحث و نتیجهگیری
۵-۱ مقدمه
استفادهاز تمریناتپلایومتریکبهمنظورافزایشقابلیتهایفیزیکیورزشکارانمدتزمانیاستکه بهطور قابلتوجهی مورد استفادهمربیان، ورزشکاران و پژوهشگرانعلم ورزشقرار گرفتهاست. با توجه بهاطلاعات مفیدیکه از نتایج تحقیقاتمربوط بهاین نوعتمریناتدر برخیاز از رشتههایورزشی بدستآمدهاست چشمانداز مناسبیدر جهت استفادهاز این نوعتمرینات در خصوصآمادهسازیورزشکاران و قهرمانانبدمینتون نیز فراهم شدهاست.
پژوهشحاضر با هدفبررسی آثار تمریناتمنتخبپلایومتریک برمیزانچابکی و توانانفجاری و سرعت بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال انجام شدهاست که طیاین پژوهش دو گروهکنترل و تجربی پساز یک برنامهی تمرین هشتهفتهای مورد ارزیابی آزمونهای سنجش چابکی، توانانفجاری و سرعت قرار گرفتند.
در فصلهایگذشته به تعریف موضوع پژوهش و پیشینه آن و نیز اطلاعاتآماری و آزمون فرضیههایپژوهش پرداختیمو دراین فصلسعی خواهیم نمود تا به تجزیه و تحلیل یافتهها و مقایسهآنها با نتایج پژوهشهای مشابه بپردازیم.
۵-۲ خلاصهپژوهش
پساز انتخاب تعداد ۴۰ نفر از میان ۱۱۷ نفر از پسران ورزشکار ۲۱ تا ۱۷ سال شرکتکننده در مسابقات بدمینتونقهرمانیکشور شرکتداشتند، کهایشان بهطور تصادفی بهدو گروه ۲۰ نفریکنترلو تجربی تقسیم شدند.
گروهکنترل فقطتمریناتبدمینتون را انجام میدادند در حالیکه گروهتجربی همراه باتمریناتبدمینتون بهانجام تمریناتپلایومتریکنیز اقدامنمودهاست. قابلذکر استکهمتغییرهایچابکی، توانانفجاری و سرعتاینآزمودنیها در پیشآزمون و ۸ هفته بعد در پسآزمون به ترتیب بهوسیله آزمونهای دوی ۹×۴ متر، پرش سارجنت و دوی سرعت ۳۶ متر ارزیابی شدهاست. نتایج حاصلبا استفادهاز آمار توصیفیو استنباطیمورد آزمون قرار گرفتکهدر ادامه بیانخواهد شد.
۵-۳ نتایجپژوهش
۱-۵-۱ فرضیههایاصلی
۱) بینشاخصهایترکیب بدنی( BMI و درصد چربی زیر جلد) بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک تفاوت معنیداری وجود ندارد.
با توجهبه جدول (۴-۲) مشخصمیشود که بین مقادیر میانگین پیشآزمون و پسآزمون BMI گروهتجربی در حد ۵٫/. =a تفاوتآماری معناداریوجود نداردو بین مقادیر میانگین این متغیر در پیشآزمون و پسآزمون گروه کنترلتفاوتآماری معناداری وجود ندارد. از سویدیگر با نگاهی بهجدول (۴-۳)تفاوتآماری معناداری بین گروهتجربیو کنترلوجود ندارد. اینامر نشاندهندهی ایناست که احتمالا تمریناتمنتخبپلایومتریک بر متغیر BMI در این پژوهش تأثیری ندارد.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir
Tags: