با توجهبهجدول (۴-۴) مشخصمیشود که بین مقادیر میانگین پیشآزمون و پسآزمون درصد چربیزیر جلدی گروهتجربی در حد ۵٫/. =a تفاوتآماری معناداری وجود دارد و بین مقادیر میانگین این متغیر در پیشآزمون و پسآزمون گروهکنترل تفاوتآماری معناداریوجود دارد. اما با مقایسه نتایج پسآزمون، تفاوت معناداری بین گروهها یافت نشد. از سویدیگر با نگاهی به جدول (۴-۵) تفاوتآماری معناداری بینگروهتجربی و کنترل وجود ندارد. این امر نشاندهندهی این است که احتمالا تمریناتمنتخبپلایومتریک بر متغیر در صد چربیزیر جلدی در این پژوهش تأثیری ندارد.
۲) بینمیزان چابکی بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریکتفاوت معنیداری وجود ندارد.
با توجهبهجدول (۴-۷)تفاوتآماریمعناداری بینگروهتجربیو کنترلوجود دارد. اینامر نشاندهندهیتأثیر مثبت تمریناتمنتخبپلایومتریک بر متغیر چابکی در اینپژوهش میباشد. بنابر این، اینفرضیهکه هشت هفتهتمرینات منتخبپلایومتریک بر چابکی بازیکنانبدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال اثر معناداریدارد، قبولمیشود (۵٫/. >P).
بنابراین، تمریناتمنتخبپلایومتریک باعث کاهش زمان عکسالعمل بازیکنان و در نتیجه باعث افزایش چابکی بازیکنانبدمینتون شدهاست. در نتیجه تمریناتپلایومتریک موجب کوتاه شدن زمانزمانعکسالعمل و پاسخ بهتر دستگاهعصبی- عضلانیاز طریقعضلاتدرگیر در فعالیتهایتوانیو لحظهایمیشود، از ایننظر نیز بینیافتههای اینپژوهشبا یافتههایآتا (۱۹۸۵) که تأثیر انجام تمریناتپلایومتریکرا بر دستگاهعصبیانسان (گروهکنترل و تجربی) بررسیکرد و به ایننتیجهرسید که زمانعکسالعمل دستگاهعصبیعضلانی از طریق ماهیچههایدرگیر در فعالیتهای پرتوان و لحظهای بهبود مییابد، همخوانیدارد (۴۵).
میلر و همکاران (۲۰۰۶) بهبررسی تأثیر ۶ هفته تمریناتپلایومتریک بر چابکی پرداختند. آزمودنیهایتجربی نتایجچشمگیریرا نسبتبه گروهکنترلدر تستها نشان دادند. نتایجاینپژوهشنشانمیدهد تمریناتپلایومتریک باعث بهبود چابکی در افراد ورزشکار میشود، نتیجه اینتحقیق با نتیجه تحقیق ما همخوانیدارد (۸۴).
عالمی (۱۳۸۷) تحقیقیتحتعنوان اثر تمریناتپلایومتریک بر چابکی بازیکنانبدمینتون انجامداد و نتیجهگرفت تمریناتپلایومتریک در گروهتجربی نسبتبهگروهکنترل چابکی بازیکنان بدمینتون را بهطور معناداری افزایشداده است و نشاندهنده ایناست که با یافتههای اینتحقیق همخوانی دارد (۲۱).
پژوهشرالیو دویل (۱۹۹۲) نیز نشان میدهد کهتمرینات پلایومتریک در فصل مسابقاتافزایش معنیداری در سرعت و چابکی به وجود نیاوردهاست. ممکناست به اینعلت باشد که چونورزشکاراندر انجام مسابقاتبه حد اعلایآمادگیجسمانی و قدرتبدنیخود رسیدهبودند، انجامتمریناتپلایومتریک در اینزمان نتوانستهاست فشار چندانی بر گروهتجربی و کنترلوارد آورد و آنانرا بهسویوضعیت مطلوبتریسوقدهد (۵۸). و همچنین نیز ساریخانی (۱۳۹۱) نیز نشانمیدهد کهتمریناتپلایومتریک بر سرعت و چابکیدانشآموزان بهبودی حاصل نشدهاست. دلیلآنممکناست به خاطر خستگیو سنکم آزمودنیها بودهباشد، نشاندهندهایناست کهبا یافتههای این تحقیق همخوانی ندارند (۱۲).
پژوهشرواسی (۱۳۹۳) در پژوهشخود نیز نشانمیدهد، انجامتمریناتپلایومتریک بر وضعیت چابکی کشتی گیران گروهتجربی نسبت به کنترلبهبود حاصلشدهاست و انجامتمریناتپلایومتریک بهخصوص تمریناتترکیبی (پلایومتریک– قدرتی) بسیار مفیدتر از انجامتمرینات صرفا قدرتیاست و با یافتههای اینپژوهشهمخوانی دارد (۲۲).
۳) بینمیزان توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر ۲۱ تا ۱۷ سال در دو گروهکنترل و تجربی بعد از هشت هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک تفاوت معنیداری وجود ندارد.
با توجهبهجدول (۴-۹) تفاوتآماری معناداری بین گروهتجربی و کنترل وجود دارد. اینامر نشاندهندهیتأثیر احتمالی تمریناتمنتخبپلایومتریک بر متغیر توانانفجاری در این پژوهشمیباشد. بنابر این، اینفرضیه که ۸ هفته تمریناتمنتخبپلایومتریک بر توانانفجاری بازیکنان بدمینتون پسر ۱۷تا ۲۱ سال اثر معناداری دارد، قبول میشود (۵٫/. >P). در نتیجهمیتوانگفتکه اجرایتمریناتمنتخبپلایومتریکبر توانانفجاریبازیکنان بدمینتون پسر اثر گذار است (۵٫/. >P).
اینیافتهها با یافتههایتحقیقورخوشانسکی (۱۹۶۹) از تحقیقاتخود نتیجهگرفتکه تمریناتپلایومتریک شوک پرقدرتی را به عضله برای اجرای عملکرد بهتر وارد میکند. با اینعقیدهاو پیشنهاد میکند کهانجام حرکتهای پرشیبا حداکثر توانانفجاریتا حد امکان موجبافزایشعملکرد گروهتجربی نسبتبه کنترل در پرشورزشکاران میگردد کهبا تحقیق ما همخوانی دارد (۶۰).
نادری (۱۳۹۱) مقالهایرا با عنوان مقایسه سهشیوه تمرینیپلایومتریک بر توانانفجاری اندامتحتانیدانشآموزان فوتبالیستمنتشر کرد. نتایجحاصل نیز نشاندهندهی تأثیر مثبت تمریناتپلایومتریک بر توانانفجاریآزمودنیها گروهتجربی نسبتبه کنترل است و ساریخانی (۱۳۹۱) نیز نشانمیدهد کهتمریناتپلایومتریکدر پرشعمودی باعثافزایشتوانمعناداری شدهاست، و قناعی (۱۳۸۴) کهمعتقد است تمریناتپلایومتریک تنها بر توانانفجاری تأثیر معنیداری دارد، همخوانی دارد (۱۲،۳۳،۴۲).
 

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.
Tags: