۳- جنسیت: پسران در خلال سالهای قبل از بلوغ فقط در حد بسیار کمی از دختران چابکتر هستند، ولی پس از بلوغ پسران نسبت به دختران در حد قابل توجهی از نظر چابکی افزایش نشان میدهند.
۴- وزن: از جمله عواملی که با چابکی رابطهای برعکس خواهند داشت وزن است، هر چقدر وزن بدن سبکتر باشد بدن نیز چابکتر و سرعت بیشتر است (۳۹).
۲-۸-۱-۴ عوامل مؤثر در کاهش چابکی
۱- خستگی: از جمله عواملی که تا حد زیادی باعث کاهش چابکی میگردد خستگی است. زیرا خستگی اثر کند کننده بر روی اجزاء مؤثر چابکی از نظر قدرت– زمان عکس العمل– سرعتحرکت دارد، همچنین خستگی یکیاز عوامل دهنده هماهنگی می باشد.
۲- قد بلند: با چابکی رابطهی معکوسی دارد (۳۸).
۳- وزن زیاد: بر اثر وزن زیاد فرد تنبل شده که سرعت انقباضات عضلانی و در نتیجه سرعت کاهش مییابد (۱۳).
۴- سن: سن با چابکی رابطهای معکوس دارد (۳۷).
۲-۸-۲ نقش توانانفجاری در ورزش بدمینتون
بر اساس مطالعات انجام شده چنین گزارش شدهاست که نوع بدن عضلانی به نسبت اندازه بدن از دو نوع دیگر (چاق و لاغر) توانمندتر میباشد زیرا نوع عضلانی به نسبت وزن از تناسب عضلانی بهتری برخوردار است. همچنینقدرت و توانبدنی مردان تا حدود ۱۸ سالگی افزایش یافتهو بعد از سنین ۲۵ سالگی به حداکثر قدرت و توانبدنی میرسند و با رفتن سن قدرت و توانبدنی آنها نیز کاهش مییابد. در دختران هم نسبت به پسرها قدرت و توان از ۱۰ سالگی یعنی بعد از دوره بلوغ به آرامی روبه افزایش میرود و تا حدود ۲۰ سالگی به حداکثر خود میرسد و با بالا رفتن سن به سرعت کاهش مییابد. از سوی دیگر وزن اضافی عامل محدود کننده در افزایش توانانفجاری میباشد و این موضوع به خصوص در فعالیتهایی که عامل اصلی در ترکیب توان سرعت است مشاهده میشود. وزن اضافی با بافت چربی در عضلات، موجب کاهش کارآییانقباض و موجب افزایش مقاومت درهنگام فعالیتهای بدنی میشود (۳۳،۳۶).
۲-۸-۲-۱ روشهای تمرینی برای بهبود توانانفجاری
از آنجاییکه توانانفجاری تا حد زیادی بهعامل قدرتوابسته میباشد، بهبود و توسعه آننیز با استفادهاز برنامهها و روشهای تمرینیقدرتی امکانپذیر میشود. دستگاههایچندکاره، دستگاههایایزوکینتیک و تمریناتدایرهایکه بر سرعت تأکید دارند و همچنین تمریناتپلایومتریک برای بهبود توانانفجاری استفاده میشوند. در کل میتوان گفتکه توانانفجاری با تمرینات حداکثر ( ۹۵%- ۸۰%)، تعداد تکرارها (۱۰-۸) بار و تعداد مرتبهها (۴-۳) بار و زمان استراحت (۲-۱) دقیقه بدست میآید (۴۲).
۲-۸-۳ نقش سرعت در ورزش بدمینتون
الگوهایحرکتی در بازیکنان بدمینتون میبایست از سرعت مناسبی برخوردار باشند. بدمینتون یکیاز سریعترین بازی‌های راکتی است، توپ بدمینتون می‌تواند تا ۳۲۰ کیلومتر در ساعت سرعت بگیرد. در بازی بدمینتون رفت و برگشتهای زیادی بعد از زدن یک سرویس انجام میپذیرد بهطوری که آمار مسابقات آسیایی و جهانی نشان میدهد کهدر بازی یکنفرهگاهیوقتها رفتو برگشت توپ حدود یک ثانیه یا کمتر از یک ثانیه میشود (بازی دو نفره). در بسیاریاز ورزشها مانند کشتی، بوکس، بسکتبال، فوتبال و بدمینتون سرعت و چابکی را نمیتوان بهسادگیو بهطور آشکار از یکدیگر جدا کرد. سرعترابطه مستقیم با وراثت دارد. بازیکنان بدمینتون، باید سریع باشند. قابلیتهای مختلف هماهنگی و بهخصوص قابلیت جهتیابیدر زمره مهمترین موارد در عملکرد سرعتی است. یکیاز قابلیتهایی است کهدر حیطهی آمادگیحرکتی قرار دارد. اجرای حرکات صحیح و سرعتی در مسافتهای کوتاه، با قدرت عضلانی ارتباط دارد و برای تولید انرژی از سیستم غیرههوازی استفاده میکند بر اساس توانایی عضلات در اندامها و کل بدن، سرعترا به دو نوع تقسیمکرده، سرعتاندامها و سرعتحرکت تقسیم میشود (۸،۱۸).
۲-۸-۳-۱ سرعت اندامها
عبارتاست از: توانایی گروهی برای حرکت دادن قسمتی از بدن (دست یا پا). سرعت اندامها در ورزشهای راکتی مانند بدمینتون، تنیس و تنیسرویمیز و همچنین در هندبال و فوتبال در حرکت شوت زدن کاربرد دارد (۲۳).
۲-۸-۳-۲ سرعت حرکت
عبارتاست از تواناییعضلات برای جابجایی در حداقل زمان و حرکت از نقطهای به نقطهدیگر. سرعت حرکت بهدو عامل طولگام برداشتن بستگیدارد. آگاهیاز نحوهی درست دویدن و اجرایسریعاستارت یا شروع حرکت دو در رکوردها مؤثر است، بههمین خاطر این قابلیت در حیطه آمادگیحرکتی قرار گرفته است زیرا آموزش درست دویدن در بهبود رکورد نقش دارد و واحد اندازهگیری سرعت واحد زمان میباشد (۲۳).
جهت سنجش میزان سرعت هماز آزمودنیهای مختلفیاستفاده میشود که نام آزمونها را در این قسمت ذکر میکنیم.
۱) آزمون دوی سرعت ۳۶ متر (۴۰ یارد)
۲) آزمون دوی۳۰ متر سرعت
۳)آزمون دوی ۴۵ متر سرعت
۴)آزمون دوی ۴۵ متر دور دایره
۲-۸-۳-۳ عوامل مؤثر در افزایش سرعت
۱) شکلبدن : بهطور کلی میتوان گفت که افراد عضلانی با عضلاتی منظم و قوی از سرعت بیشتری نسبت به افراد چاق و چربی دار برخوردار هستند (۴).
۲) جنسیت: سرعت در مردان نسبت به زنان بهتر است، پسران در خلال سالهای قبل از بلوغ فقط در حد بسیار کمیاز دختران سریعتر هستند، ولی پساز بلوغ پسران نسبت بهدختران در حد قابل توجهی از نظر سرعت افزایش نشان میدهند (۴۶).
۳) حرارت: دکتر «هیل» (۱۹۸۶) مدعی است با افزایش دو درجه سانتیگراد به حرارت بدن سرعت انقباض به میزان ۲ درصد افزایش خواهد یافت. البته برای اثبات این ادعا دلیل کافی وجود ندارد، ولی ثابت شدهاست که با افزایش حرارت بدن سرعت انقباض عضلات تا حدی بالا میرود و این به خاطر کاهش چسبندگی تارهای عضلانی است که در اثر افزایش حرارت ایجاد میشود. مثلا کاهش بافتهای چربی در بین لایههای عضلانی و کاهش چسبندگی موجب کاهش اصطحکاک شده و این امر سبب افزایش سرعت انقباض میشود.
۴) توان: اگر اهرمهای حرکتی به یک اندازه باشند، سرعت حرکت بهسرعت انقباض بستگیدارد. اگر سرعت انقباض به میزان ۵ درصد افزایش یابد، سرعت حرکت نیز به میزان ۵ درصد بالا خواهد رفت و این نیز به نوبه خود به میزان ۵ درصد به افزایش توان کمک میکند. رابطه توان برابر با نیرو ضربدر سرعت، ارتباط این دو را بیان میکند (۱۳).
۵) تمرین: با یک برنامه زمانبندی دقیق و منظم و مداوم تا حدودی میتوان سرعت را بهبود بخشید.
۶) وراثت: سرعت به صورت ژنتیکی است به عبارت دیگر دوندگان خوب از مادر زاده میشوند نه اینکه بر اثر تمرین به دوندگان خوب تبدیل میشوند، اما نباید منکر سایر عوامل اثر گذار بود (۸).
۷) جهتحرکت: جهت حرکت نیز در سرعت انقباض تأثیر دارد. سرعت دویدن به جلو همیشه بیشتر از دویدن به عقب است، ولی تنها بین سرعت حرکت بازو به جلو و عقب ارتباط نزدیکی وجود دارد (۱۵).
۸) سن : سرعت در نوجوانان تا قبل از سنین بلوغ افزایش مییابد (۳۸).
۹) عوامل دیگر: از عوامل دیگر مؤثر بر سرعت میتوان به عوامل بیومکانیکی (طولگام و تواتر گام)، افزایش هماهنگی عصبی- عضلانی و قدرت اشاره کرد (۱۵).
۲-۹ تستهایی مربوط به تمرینات پلایومتریک
برایارزشیابیآثار تمریناتپلایومتریک چند نوع تست استاندارد مورد استفادهقرار میگیرد کهدر زیر بهنمونههایی از آن اشاره میشود.
۲-۹-۱ تست پرش عمودی[۴۵]
۱- ورزشکار نزدیک دیوار ایستاده با گچ که در دست دارد بالاترین نقطه را در بالای سرش علامت میزند.
۲- سپسورزشکار تمام نیرویشرا جمعکردهو به صورتجفت پا تا بالاترینحد ممکن میپرد و با گچعلامتی روی دیوار میگذارد.
۳- با تفاضل این دو مقدار بدست آمده میزان پرش عمودی ورزشکار تعیین میگردد.
۴- بهترین رکورد، بعد از سه پرش را ثبت میکنیم ( با نیم یا یک دقیقه استراحت بین هر دو پرش). هدف از استراحت این است که سیستم عضلانی نیروی تازه خود را بدست آورد (۲).

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.
Tags: