جامعهآماری پژوهش حاضر۱۱۷ نفر از بازیکنان بدمینتون۱۷ تا ۲۱ سال شرکتکننده در مسابقات بدمینتون قهرمانی مردان کشور میباشد.
۳-۴ روش نمونهگیری
بهمنظور انجام پژوهش، محقق از بین جامعه مورد نظر تعداد ۴۰ نفر از بازیکنان واجد شرایطکه در ابتدا پرسش نامههایاولیه را تکمیلنموده و جهتشرکت در این پژوهش اعلامآمادگی نموده بودند به صورتگزینشی و غیره تصادفیانتخاب نمود. سپساین افراد بهصورتتصادفی و با استفادهاز روش نمونهگیری تصادفی با جایگزین به دو گروه ۲۰ نفریتقسیمشدند که گروه اول گروهتجربی و گروه دوم گروهکنترل یا شاهد میباشد. آزمودنیهای پژوهشدارایدامنهسنی ۲۱ تا ۱۷ سالبوده و همگیاز نظر سلامتبدنی و جسمی از سلامتکامل برخوردار بوده و در سطح قهرمانیکشور نیز به ورزش میپردازند.
۳-۵ متغیرهای پژوهش
با توجه به روابط علتو معلولی میان متغیرهای پژوهش و با توجه به نقش عوامل تأثیرگذار بر نتایج پژوهش متغیرهای مذکور را میتوان به صورت زیر تفکیک کرد.
۳-۵-۱ متغیر مستقل:
متغیر مستقل این پژوهشبرنامه تمریناتپلایومتریکمیباشد که آثار آن بر متغیر وابسته مورد ارزیابیقرارمیگیرد.
۳-۵-۲ متغیرهای وابسته:
الف) میزان چابکی
ب) میزان توانانفجاری
ج) سرعت
۳-۵-۳ متغیرهای کنترل:
از جملهاین متغیرها را میتوان بهسن،جنس، سطحآمادگیجسمانیاولیه، نحوهاجرایتمرینات و آزمونها، ساعات تمرین در عصر و اوقات تمرین در هفته (۳ جلسه در هفته) اشاره کرد. همچنین سعی شد تا با روشهای متفاوتمیزانانگیزشاولیهو تداوم آندر طول هشتهفته اجرایپژوهشتا حدیحفظشدهو از کاهشآن جلوگیری شود. پژوهشگر سعی نمودهاست تا با کنترل اینقبیل متغیرهایمداخلهگر تا حد ممکناز اثرمزاحمت آنها بکاهد و اثر خالصتری از تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته را به دستآورد.
درروزهای بر گزاری پیشآزمون و پسآزمون و نیز در جلسات تمریندرجهحرارت محیط بهطور معمول ۵/. ۲۰ درجه سانتیگراد بودهاست.قابل ذکر است که تمام جلسات تمرین، پیشآزمون پسآزمون در سالنورزشی سرپوشیدهو مجهز به سیستم تهویه مطبوع انجام میشود که در آن درجهحرارت محیط قابل کنترل بودهاست. به کلیه آزمودنیهاتوصیه شدهکهدر هنگام جلسات تمرین ونیز روزهای برگزاری آزمون همگی از یک نوع پوشش و لباسورزشیاستفاده نمایند. تمام مراحل سنجش، وسایل و ابزار و روشهایانجام تمرینات و آزمونها همگی بهدقت تحت نظر پژوهشگر بودهاست و سعی شدهاست تا روشهایانجام تمرینات و چگونگی انجامآنها و نیز چگونگیانجام آزمونها یکسانباشد. ساعات برگزاریتمریناتو آزمونها، تمام جلساتتمرین در عصر روزهای فرد و در حد فاصل ساعات ۱۹ الی ۱۷ بودهاست. همچنین زمان انجام پیشآزمون و پسآزمون نیز در همین ساعاتبودهاست. کهاین زمان تا پایان پژوهشحفظ شده و سعیشدهاست تا از اثر مزاحمآنها (به لحاظریتمهای بیولوژیک مختلف) کاسته شود.
۳-۶ روش اجرا
پژوهشحاضر بهمنظور بررسی و مطالعه آثار تمرینات منتخبپلایومتریکبرروی چابکی، توانانفجاری و سرعت پسرانورزشکار در رشتهیورزشی بدمینتونانجام شدهاست. گروهتجربی شامل ۲۰ نفر از بازیکنان پسر بدمینتون میباشد کهعلاوه بر تمریناتعادیرشتهبدمینتون بر اساسپروتکل تنظیمی بهانجام تمریناتپلایومتریک نیز اقدام نمودهاند. اینتمرینات شامل هشت هفته، هر هفته سهجلسه و هر جلسه به مدت ۶۰ دقیقه با گرم کردنو سرد کردن (دویدنهایآهسته و انجام حرکاتکششی عضلات درگیر در این نوع رشته ورزشی و در این نوع تمرین) است. هر یکاز بخشهای تمریناتپلایومتریک در هر جلسهتمرین ۲ تا ۳ نوبت نیز با ۱۰ تکرار همراهمیباشد کهدر روزهایتمریناتبدمینتون و پیشاز آن انجامشدهاست. بهمنظور سازگاری با فشارهایوارده بهبدن و رعایت زمان بازگشت به حالت اولیه زمان استراحت بین نوبتهای ۱ تا ۲ دقیقه در نظر گرفته شدهاست (۶۰ و ۵۳).
گروهکنترل نیز شامل ۲۰ نفر از آزمودنیها بودند که فقط به انجام تمریناتمهارتی رشتهورزشی بدمینتون میپرداختند. قابلذکر است که بهتمام آزمودنیها توصیه و سفارش شده بود که در طیاین هشت هفته از انجام هر نوع تمرین و یا ورزش دیگری خودداری ورزیده و فقط طبق برنامه تنظیمی پژوهشگر مبادرت بهانجام تمرینات گروه مربوط به خود و آن هم تحت نظر دقیق پژوهشگر به نمایند و برای این که به دلیل در اختیار نبودن این افراد در طول این مدت و به خصوص در روزهایی که تمرین انجام نمیشده است کنترل این مهم تحت اختیار پژوهشگر نبودهاست، اما پیش فرض پژوهشگر بر این اصل استوار است کهتمام آزمودنیها بهطور دقیق بهاین سفارشات عمل نموده و علاوه بر عدم انجام فعالیتهایبدنی دیگر در طول این مدت از رژیم غذایی توصیه شده توسط پژوهشگر نیز پیروی نمودهاند.
قبلاز شروع تمرینات هشت هفتهای تمام آزمودنیها در یک جلسه انجام آزمون شرکت نمودهاند و در حقیقت پیشآزمون مربوط به این پژوهش در یک جلسه انجام شد و پس از آن نیز در یک جلسه آزمون مربوط به پس آزمون انجام شدهاست که شیوه و نحوه انجام پیشآزمون و پسآزمون دقیق یکسان و مشابه بودهاست و توسط خود پژوهشگر انجام شدهاست. در ضمنتمام وسایل و مواد مورد نیاز جهت برگزاریآزمونها و تمرینات نیز ثابت بوده و هیچگونه تغییری نداشتهاست که شرح آن خواهد آمد.
۳-۶-۱ تمرین پرش سرعتی با دو پا
انجام اینتمرین سبب افزایش سرعت و قدرت در عضلات ساق و همسترینگ چهار سر ران میشود. انجام این تمرین سبب افزایش سرعت و قدرتانفجاری در دویدن میشود.
وضعیت شروعحرکت: ورزشکار در وضعیت مستقیم پا قرار گرفته، پشت صاف و سر بالا، شانهها کمیجلو، آرنجها در حد ۹۰ درجه خم، پشت دستها به جلو و بیرون بدن.
توالی حرکات: ورزشکار تا حد امکان بهسمت بالا میپرد و زانوهایشرا خم کرده بهطوریکهپاشنه پاها از پشت به باسن خورده و پشتساق پا به ران تماسحاصل نماید و در هر تکرار سعیبر آناست کهزانوها بیشتر بهطرف بالا برده شود و در موقعفرود به سمتجلو بایستیپرید و بهمنظور کسب ارتفاعبیشتر بایستی از اندامهای فوقانی استفادهکرد و حرکت بایستی با حداکثر سرعت انجام شود. تمرین جهت افزایش ارتفاع است نه روی تکرار، نه رویتکرار دفعات، طی ۳ تا ۶ دوره انجامشده و در هر ستبه میزان ۱۰ تا ۲۰ تکرار میشود. مدت استراحت بین ستها حدود ۱ الی ۲ دقیقه میباشد.
 
۳-۶-۲ تمرین پرش سرعتی با دو پا
اینتمرین شبیهحرکت قبل بوده، تنها بااین تفاوتکه حرکتفقط با یکپا انجام میشود. اینتمرین فشار زیادیرا بر روی عضلاتران، ساق و قسمت تحتانیپشت وارد میسازد. اینورزش برای عضلات تثبیت کنندهزانو و مچ پا نیز مناسب میباشد.
وضعیت شروع حرکت: همان وضعیت ورزشقبلی یعنی پرشسرعتی با دو پا میباشد منتهی یکی از ساقها باید در سرتا سر طولورزش در وضعیت فلکشن باشد.
توالیحرکات: اینتمرین مانند تمرین قبلانجام میشود منتهی با یکپا اینتمرین طی ۲ تا ۴ دوره انجام میدهند و تعداد تکرارها در هر دوره به میزان ۸ تا ۱۲ بار برای هر پا میباشد. مدت استراحت در بین دورهها حدود ۲ دقیقه میباشد.
 
۳-۶-۳ تمرین فرود در عمق و پرش:
برایانجام اینتمریننیاز به دو جعبه یا نیمکت بهارتفاع ۷۵ سانتیمتر و ۴۵ سانتیمتر میباشد. اینتمرین بایستی روی سطحصافو نرمیانجام شود. عضلاتهمسترینگ، فلکسورهایران و گاستروکنمیوسکهگروههای عضلات عمدهای میباشند وارد کار میشوند.
وضعیت شروع حرکت: ورزشکار با پاهای جفت روی لبه جعبه قرار میگیرد و فاصله جعبه دیگر با اولی و ورزشکار حدود ۶۰ سانتیمتر میباشد.
توالی حرکات: ورزشکار با هر دو پا از روی جعبه کم ارتفاع به روی زمین میپرد و بلافاصله پس از فرود روی جعبع دیگر میپرد. سپس با صاف کردن پاها و بدن مجددا با دو پا روی زمین فرود میآید.در موقعفرود پاها جفتو زانوها خمشده میباشد. این تمرین شامل ۶ دوره پرش با هر دو پا و مدت استراحت بین پرشها حدود یک دقیقه میباشد.
 
۳-۶-۴ تمرین پرش طرفین
در اینتمرین از دو مخروط پلاستیکی استفاده میشود که ارتفاعی معادل ۴۵ تا ۶۵ سانتیمتر دارند. اینتمرین عضلات ابداکتور ران و تثبیت کنندههای زانو و مچپا وارد عمل میکند و سبب افزایش قدرت و توانانفجاری عضلاتران و ساق در طی انجام حرکاتقوی میشود. انجام اینتمرین در فعالیتهاییکه نیاز به حرکات طرفین دارند بسیار مفید است.
وضعیتشروعحرکت: مخروطها در فاصله ۶۰ تا ۹۰ سانتیمتری یکدیگر قرار میگیرند. ورزشکار در کنار یکی از مخروطها در وضعیتقائم قرار میگیرد، پاها در کنار یکدیگر و سر صافبازوها مطابق شکل در حالت خمبه طوری که هنگام پرش به ورزشکار کمک میکند.
توالیحرکات: ورزشکار در ابتدا رویاولین مخروط، سپسدومین مخروط پریده و سپسبدونمعضلیجهت خود را عوضمیکند و اینتوالیرا نیز در جهتجلو و عقب میتواند انجام دهد. بازوها باید متوجهبالا باشند و آرجها حدود ۹۰ درجه خم بوده. این تمرین طی ۵ تا ۸ دوره و هر دوره۶ تا ۱۲ بار انجام میشود. مدت استراحت بین دورهها حدود ۱ تا ۲ دقیقه میباشد.
۳-۶-۵ تمرین پرشطرفین (با وسیله):
اینتمرین نیاز به جعبههایزاویه دار دارد. تأکید این ورزش بر روی عضلات ابداکتور و اداکتور ران و عضلات قسمت تحتانی پشت میباشد. البته عضلات تثبیت کننده زانو و مچ پا نیز وارد عمل میشود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Tags: