آشنایی با تکنیکDEA

آشنایی با تکنیکDEA

تحلیل پوششی داده ها یک مدل برنامه  ریزی ریاضی، برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرندهای (DMU) است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند .ارائه  روشی برای کارایی اولین بار توسط فارل [1]در سال 1957صورت گرفت او پیشنهاد نمود که مناسب تر است عملکرد یک بنگاه با عملکرد بهترین بنگاه های موجود در صنعت مورد مقایسه قرارگیرد یعنی باید شاخصی به عنوان ملاک مقایسه برای تعیین عدم کارایی یک بنگاه ساخته شود.فارل نیز نظریاتش را در اندازه گیری  کارایی بر اساس کارهای انجام شده توسط دمبرو[2](1951)و کومانس[3] در سال(1950) آغاز نمود.فارل با توجه به نارسایی شاخص های  بهره وری نیروی کار، سرمایه و انرژی بر روی اندازه گیری شاخص بهره وری کل عوامل تولید تأکید نمود .(رنحبر ،ساقی ،آقایی ،باجغلی 1390)

موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داد شامل یک ورودی و یک خروجی بود. چارنز، کوپر ورودز دیدگاه فارل را توسعه دادند و الگویی راارایه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی باچندین ورودی وخروجی راداشت .این الگو ، تحت عنوان تحلیل پوششی داده ها،نام گرفت و اول بار،در رساله دکترای ادواردرودزو به راهنمائی کوپر[4]تحت عنوان ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکادرسال 1976 ،دردانشگاه کارنگی مورداستفاده قرارگرفت .(مهرگان:1383).

ازآنجاکه این الگوتوسط چارنز، کوپر ورودرز[5]ارائه گردید،به الگوی (CCR) که از حروف اول نام سه فرد یاد شده تشکیل شده است،معروف گردید و در سال 1978 درمقاله ای باعنوان اندازه گیری کارایی واحدهای تصمیم گیرنده ارائه شد(چارنز:1978).

درواقع تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر یکسری بهینه سازی بااستفاده ازبرنامه ریزی خطی می باشد که به آن روش نا پارامتریک نیز گفته می شود .دراین روش منحنی مرزی کاراازیکسری نقاط که به وسیله برنامه ریزی خطی تعیین می شودایجادمی گردد .برای تعیین این نقاط می توان از دو فرض بازدهی ثابت و متغیر نسبت به مقیاس استفاده کرد . روش برنامه ریزی خطی پس از یکسری بهینه سازی مشخص      می کند که آیا واحد تصمیم گیرنده مورد نظر روی مرزکارایی قرار گرفته است و یا خارج آن قرار دارد؟ بدین وسیله واحدهای کارا و نا کارا از یکدیگر تفکیک می شوند. تکنیک  DEAتمام داده ها را تحت پوشش قرار داده و به همین دلیل تحلیل پوششی داده ها نامیده شده است.(معین الدینی 1382{4}).

یکی  از ابتدایی  ترین و در عین حال معمول ترین روش های اندازه گیری کارایی ، استفاده از نسبت ها می باشد .این نسبت ها در زمینه های مختلف مالی،اقتصادی وصنعتی بکارگرفته می شوند .درصورتی که کارایی به عنوان نسبتی ازخروجی ها به ورودی ها تعریف شود، محاسبه و تحلیل آن برای واحدهای تک ورودی-تک خروجی آسان خواهد بود اما دراکثر مسائل دنیای واقعی باواحدهایی با چندین ورودی وخروجی روبه رو بوده و در نتیجه نیازمند روش هایی هستیم که با ترکیب ورودی هاو خروجی ها به صورت یک شاخص واحد، به معیارمناسبی جهت سنجش کارایی دستیابیم.

مدل تحلیل پوششی داده (DEA) درارزیابی کارایی نسبی واحد های تصیم گیری مشابه مورداستفادۀ بسیار قرار گرفته است. توانایی های این روش درمقایسه با واحدهای مشابه با یکدیگر و نیزامکان تجزیه تحلیل نتایج آن موجب شده است که روز به روز بر میزان کاربردآن در زمینه های گوناگون افزوده شود. مدل تحلیل پوششی داده هااندازه کارایی یک واحد تصمیم گیری را در مقایسه باواحدهای تصمیم گیری که خروجی های مشابه را با ورودی ای مشابه تولید می کنند ،از طریق حل یک مسئله بهینه سازی،یک مقیاس تجمعی وزن دار خروجی ؛ یعنی حاصل جمع خروجی های وزن دار یک مقیاس تجمعی وزن دار ورودی؛یعنی حاصل جمع های وزن دارساخته می شود. آنگاه تقسیم خروجی تجمعی به ورودی تجمعی امتیازکارایی نسبی هریک ازواحدهای مشابه بدست می آید .سپس واحدها از بیشترین میزان کارایی رتبه بندی می شوند بنابراین واحدی که دارای بیشترین امتیازکارایی است رتبه اول و واحدی که دارای کمترین امتیازکارایی می باشد رتبه nام راکسب می کند(بافرض وجود nواحد تصمیم گیری) واحدهای که امتیاز کارایی آن ها برابر یک شده واحدهای کاراو واحدهای امتیازکارایی آن ها کمتر از یک بدست آمده واحدهای  ناکارا معرفی می شوند.  (تدریس حسینی 1390 )

[1].farrell

[2] .Dembro

[3] .Kooomapans

[4] .cooper

[5] .Rhodes