پایان نامه با موضوع آمیخته بازاریابی با مدل ارزیابی عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط:

گفتار ششم-آمیخته بازاریابی با مدل ارزیابی عملکرد سازمانها درسیستم الکترونیکی

تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین جنبه های نوآوری در انجام فرآیندهای کسب و کار، توسط سازمانها و شرکتهای زیادی در سطح ج هان به کار گرفته شده است . سازمانهای کوچک و متوسط به عنوان بخش عمده اقتصادی هر کشوری، نقش اساسی در بهبود و ارتقاء شاخص های اقتصادی دارند و به همین دلیل اتخاذ روشها و ابزارهای نوآورانه و نوین انجام فرآیندها و امور کسب و کار مانند تجارت الکترونیکی نقش مهمی در موفقیت این گونه سازمانها خواهد داشت .

پایان نامه رشته مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

 
آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

“اینترنت عرصه نوینی را برای نشر، تبادل و ارائه اطلاعات فراروی بشر قرار داده است که از بس یاری جهات یک انقلاب عمیق محسوب می شود ، انقلاب بدان مفهوم که به تدریج بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و تکنولوژ یکی جوامع رادگرگون می کند.

در آ ینده ای نه چندان دور حجم عمده مبادلات علمی، آموزشی، اقتصادی، تور یسم و بسیاری ازفعالیتهای جوامع منحصرا از طر یق اینترنت انجام خواهد گرفت . در یک جمله می توان چنین ادعا کرد که ” همه راه ها به اینترنت ختم خواهد شد” همانطور که در شکل ۱ نشان داده شده است کاربردهای اینترنت از زمان ظهور آن رشد و تکامل بسیاری داشته است .

قدمهای پیموده شده در تکامل اینترنت به عنوان یک پدیده نوظهور تا کنون اینگونه بوده است که اینترنت ابتدا بعنوان یک وسیله ارتباط ی شناخته شد، سپس با آشنا یی با فنون ارتباط ی از آن بعنوان محیطی برای داد و ستد و مبادله کالا و خدمات واطلاعات استفاده شده و پس از آن، از آن بعنوان وسیله ای برا ی ایجاد کسب و کارها ی جدید که حتی ممکن است درمحیطهای فیزیکی قابل اجرا نباشند، استفاده شده است.

شکل4 1 - مراحل رشد اینترنت
شکل۴ ۱ – مراحل رشد اینترنت

تجارت وداد و ستد سنتی شرکتها و سازمانها قبل از ظهور ا ینترنت به گونه ای بوده است که همواره فقدان یک چارچوب اطلاعاتی جامع در کل سازمان م یان مشتر یان، سازمان و تام ین کنندگان مشاهده می شده است . اما با ظهور اینترنت این کمبود تا حد زیادی  قابل حل بوده است. [۱]

[۱] (Sharma Arun “Vol.31, pages 77-84, 2002)