آمیخته بازاریابی مناسب با استفاده از تکنیک AHP دربیمه

گفتار پنجم -آمیخته بازاریابی مناسب با بهره گرفتن از تکنیک AHP دربیمه

موقعیـت استراتژیک کشور ایران بــه عنــوان یــک کشــور آزاد و مســتقل و اراده ملــی بــرای افــزایش تولیــد،بهبود توزیــع ،حضــور موفقیــت آمیــز در بــازا رهــای بــین المللــی ایجــاب مــی کنــد کــه ادبیــات بازاریــابی ۳مورد توجــه خــاص قــرار گیــرد. تــاآن چــه مــورد نیــاز پژوهشگران ،کارشناســان ،مــدیران و کارآفرینــان اقتصــادی در عرصه هــای تولیــد وتوزیــع است فراهم گــردد تــا رونــد حرکــت اســتقلال طلبانه ایران در کوتاه ترین زمان ممکن با مناسب ترین شرایط به موقعیت مطلوب برسد.

از جمله مسائل پیش روی برنامه ریزان بازاریابی جهت نیل به مزیت رقابتی پایدار، طراحی و توسعه آمیخته اثر بخش بازاریابی است[۱] آمیخته بازاریابی در بنگاههای کوچک و متوسط، در حقیقت یکپارچه سازی برنامه های بازاریابی در شرکتهای کوچک با رویکردی کارآفرینانه است که در راستای جلب و نگهداری مشتریان به کار می روند[۲] بدین ترتیب به منظور برخورداری از آمیخته ای منسجم و پویا، تصمیم گیری در مورد تعیین ارزش هر یک از عناصر آمیخته و شیوه تعامل عناصر با یکدیگر، جهت پاسخگویی به تغییرات راهبرد موثری خواهد بود[۳]

بر مدیران واستراتژیسـتهای واحد های تولیدی وخدماتی است که با تجهیز نیروهای محقق خــود ،عملیات سازمانی را با هدف گیری به سمت بازار هــای دور ونزدیک وپیش بینی سطح فروش ،سهم بازار و درآمد معـین برای دوره های آینده آغاز نمایـد وایـن مهـم فقـط بـا اسـتعانت از روش ها و رویکرد های علمی بازاریابی میسر است.

فعالین اقتصـادی مـیهن مـان بایـد بـه شـناخت فرصـتهـای موجـود پرداختـه و بـااسـتفاده از مزیـت هـا وقابلیت ها،با اتخاذ واجـرای اسـتراتژی هـای مناسـب و توسـعه خدمات را امکان پذیرنمایند.

همچنین در ادبیـات نـوین مـدیریت هـر یـک از وظـایف مـدیران ماننـد برنامه ریزی، سـازمان دهـی و کنتــرل و… جلوه ای از نوعی تصمیم گیری هسـتند در این میان تصمیم گیری راجع به عناصر آمیخته بازاریابی و همچنین تعیـین اولویت نسـبی هر کدام شالوده ی اساس سیسـتم بازاریابی را شکل می دهد چرا کــه در آن علاوه بــر ارضــای نیازهــای بازار هدف باید اهداف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز مدنظر قرار گیرد.

پایان نامه رشته مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

 

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

پس تصمیم‌گیری جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه تصمیم می‌گیرد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی از معروف‌ترین فنون تصمیم‌گیری چند معیاره (کمی یا کیفی) می‌باشد که اساس آن بر مقایسه‌های زوجی نهفته است. تصمیم گیرنده، کار خود را با فراهم آوردن درخت سلسله مراتب تصمیم آغاز می‌کند.

درخت سلسله مراتب تصمیم، عوامل مورد مقایسه و گزینه‌های رقیب مورد ارزیابی در تصمیم را نشان می‌دهد. سپس با انجام مقایسه‌های زوجی، وزن هر یک از عوامل را در راستای گزینه‌ها مشخص و در نهایت منطق AHP به‌گونه‌ای اوزان نسبی حاصل برای عوامل و گزینه‌ها با همدیگر تلفیق می‌کند تا تصمیم بهینه حاصل آید.

آمیخته بازاریابی (محصول، قیمت، توزیع و ترفیع) از مقوله‌های مهم در تصمیم‌گیری‌ها و ارزیابی‌های مربوط به بازاریابی یک بنگاه است چون که آمیخته بازاریابی یا استراتژی بازاریابی، ترکیبی از عناصر لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای کل عملیات بازاریابی است.

در این میان تصمیم گیری راجع به انتخاب عناصر آمیخته بازاریابی ( محصول ، قیمت ، توزیع ، ترفیع ) و تعیین اولویت نسبی هر کدام که شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . چرا که علاوه بر ارضای نیازهای بازار هدف سازمانی و بازاریابی موسسه نیز منطبق باشد .

-آمیخته بازاریابی مناسب با بهره گرفتن از تکنیک AHP دربیمه
-آمیخته بازاریابی مناسب با بهره گرفتن از تکنیک AHP دربیمه

با تاکید قرار دادن نگرش استراتژیک در فضای کسب وکار رقابتی و ارائه مثالهایی از لزوم تفاوت در آمیزه بازاریابی بنگاه های اقتصادی ، الگوی برای چگونگی طراحی آمیزه بازاریابی ارائه می شود. پس از تدوین دیدگاه و استراتژی بازاریابی می بایست تاکتیک های بازاریابی بنگاه اقتصادی مشخص شود. علاوه بر عوامل فرهنگی ، اجتماعی ، گروهی، عوامل روانی فردی و موقعیتی همه خریداران تحت تاثیر عناصر گوناگون آمیخته بازاریابی اند و تصمیم گیری آنها وابسته به نوع محصول و ویژگی های آن ، شیوه های قیمت گذاری و روش های پرداخت ،امکانات و تسهیلات توزیع و روش های ترغیبی و ترفیعی شرکتهاست . آمیزه بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که شرکت آنها را در هم می آمیزد تا پاسخگوی بازار هدف باشد. آمیزه بازاریابی در بر گیرنده همه کارهایی است که شرکت می تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا ( برای محصولاتش) اثر بگذارد آیا آمیزه بازاریابی بنگاه های اقتصادی شبیه هم هستند و امروزه می توان ادعا کرد که منظور از آمیزه بازاریابی ۵P .۴Pیا۱۳P و… است ؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *