اثرات درمانی فلاونوئیدها

) اثرات ضد تصلب ‌شرایین

فلاونوئیدها بعلت خواص آنتی‌اکسیدانی، تأثیر عمده ای روی سیستم عروقی بدن دارند. رادیکال‌های اکسیژن  LDL را اکسید می‌کنند که سبب صدمه دیواره آندوتلیال می‌شود و در نتیجه تغییرات تصلب ‌شرایین را تشدید می‌کند. مطالعات نشان داده است که مصرف فلاونوئید‌ها از بیماری قلبی-عروقی جلوگیری می‌کند (49).

هتروگ[1] و سایرین بیان کرده اند که مصرف منظم فلاونوئیدها خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی-عروقی را در مردان میانسال کاهش می‌دهد. مطالعات در ژاپن نشان داده است که رابطه معکوسی بین فلاونوئید و غلظت کلی کلسترول پلاسما وجود دارد. هم چنین مصرف فلاونوئیدها نسبت معکوسی با بیماری مغزی[2] دارد (49).

2) اثرات ضد التهاب

آنزیم‌های سیکلواکسیژناز و لیپواکسیژناز  نقش مهمی ‌در التهاب بدن دارند. این دو آنزیم در آزاد کردن اسید آراشیدونیک که نقطه شروعی برای التهاب بدن می‌باشد،  بسیار مؤثر هستند. نئوفیل‌هایی چون لیپواکسیژناز ترکیبات شیمیایی مانند اسید آراشیدونیک را ایجاد کرده و آزاد شدن سیتوکین‌ها را تحریک می‌کنند. ترکیبات فنولی منتخب، هم از فعالیت سیکلواکسیژناز و هم 5-لیپوکسیژناز جلوگیری می‌کنند. این امر آزاد شدن اسیدآراشیدونیک را کاهش می‌دهد. مکانیسم دقیقی که طی آن، فلاونوئیدها مانع عمل این دو آنزیم می‌شوند کاملاً مشخص نشده است. کوئرستین، به‌ طور خاص هم از فعالیت سیکلواکسیژناز و هم لیپواکسیژناز جلوگیری می‌کند، بنابراین مانع ایجاد التهاب می‌شود (49).

3) اثرات ضد لخته شدن

اجتماع پلاکت‌ها هم به پیشرفت تصلب‌ شرایین و هم به تشکیل  دیواره لخته‌ای کمک می‌کند. پلاکت‌های فعال شده سبب انسداد سرخرگ‌های قلب شده و رادیکال‌های آزاد اکسیژن و پراکسید چربی تولید می‌کنند که مانع تشکیل پروستاسایکلین و اکسید نیتروز می‌شود. در سال 1960 کشف شد که رنگدانه چای از مجتمع شدن پلاکت‌ها جلوگیری می‌کند. فلاونوئیدهای انتخابی مانند کوئرستین، کامپفرول و میریستین از عوامل بازدارنده‌ها ی پلاکت در سگ و میمون شناخته شده‌اند. فلاونول‌ها به ‌طور ویژه، ضد لخته شدن پلاکت‌ها هستند، زیرا مستقیما رادیکال‌های آزاد را به‌ دام‌ انداخته، در نتیجه غلظت‌های مناسب اکسید ‌نیتریک و پروستاسایکلین را حفظ می‌کنند. مطالعات نشان داده است که فلاونوئیدها عوامل ضد لخته قوی هم در محیط آزمایشگاه و هم در بدن انسان می‌باشند ز یرا از فعالیت آنزیم‌های لیپواکسیژتاز و سیکلواکسیژناز جلوگیری می‌کنند. این مسأله بخوبی مشخص‌ شده است که اسیدآراشیدونیک در شرایط ضد التهاب آزاد می‌شود و تحت متابولیزم پلاکت‌ها به پروستاگلاندین[3]، اندوپراکسیدها[4] و ترومبوکسان A2  تبدیل می‌شود که منجر به اجتماع پلاکت‌ها می‌گردد. مهمترین اثر ضد لخته شدن فلاونوئیدها ممانعت آنها از تشکیل ترومبوکسان A2 است. فلاونوئیدها به روش‌های مختلفی روی متابولیسم اسیدآراشیدونیک اثر می‌گذارند. برخی از فلاونوئیدها به‌طور خاص، سیکلواکسیژناز یا لیپواکسیژناز را بلوکه می‌کنند، در حالی‌که برخی دیگر هر دو آنزیم را بلوکه می‌کنند (49).

4)اثرات ضد تومور

فعالیت ضد توموری فلاونوئیدها هنوز مورد بحث است. سیستم‌های آنتی‌اکسیدانی غالباً ناکافی هستند و صدمات ناشی از اکسیژن رادیکالی، علت مؤثر در سرطان‌زایی شناخته شده است. گونه‌های اکسیژن آزاد سبب نابودی DNA و تقسیم سلولها بدون برگشت می‌شوند که این امر منجر به جهش سلولی می‌شود. اگر این تغییرات در ژن‌های مهم اتفاق بیفتد، مسأله حادتر خواهد بود. فلاونوئیدها به‌عنوان آنتی‌اکسیدان از سرطان‌زایی جلوگیری به عمل می‌آورند. برخی فلاونوئیدها مانند فیستین، آپی‌ژنین و لوتئولین، بازدارنده‌های برجسته تکثیر سلولی به‌شمار می‌روند. مطالعات پزشکی وسیعی نشان داده است که یک رابطه معکوس بین مصرف فلاونوئید و سرطان ریه وجود دارد. این عمل عمدتاً به کوئرستین نسبت داده شده است (49).

5) اثرات ضد پوکی‌ استخوان

در مطالعه ای در کشور انگلیس، تراکم استخوانی بین زنان سالمندی که چای مصرف می‌کردند و گروهی که چای استفاده نمی‌کردند، مقایسه شد و مشخص گردید زنانی که چای می‌نوشیدند، تراکم استخوانی بالاتری نسبت به گروه دیگر داشتند. فلاونوئیدها در چای عامل جلوگیری از بیماری پوکی ‌استخوان می‌باشند (49).

6) اثرات ضد ویروس

اثرات ضد ویروس فلاونوئیدها توسط ونگ[5] (1998) مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص شد که برخی از ویروس‌ها تحت تاثیر فلاونوئیدها قرار می‌گیرند. از جمله: ویروس تب‌ خال، ویروس دستگاه تنفسی، آنفلوآنزا و ویروسی که سبب عفونت مجاری تنفسی می‌شود (50). گزارش شده است که کوئرستین خاصیت ضدعفونی کننده دارد.  برخی از فلاونوئیدها هم روی همانند سازی بین سلولی ویروس‌ها اثر می‌گذارند، در حالی که بقیه مانع خواص مسری ویروس‌ها می‌شوند. تاکنون مطالعات زیادی روی اثرات ویروس‌ها در محیط آزمایشگاهی انجام شده است و در مورد اثرات ضد ویروسی فلاونوئیدها در بدن انسان، مطالعات ناچیزی صورت گرفته است. شواهدی موجود است که فلاونوئیدها در شکل گلیکونی نسبت به شکل آگلیگونی، اثرات بازدارنده‌تری روی مسری بودن ویروس‌ها دارند. به علت پخش بیماری در سرتاسر دنیا از سال 1980، تحقیقات ضد ویروسی فلاونوئیدها عمدتاً روی[6] HIV متمرکز شده است.  بسیاری از ترکیبات طبیعی مانع همانند سازی ویروس‌ها می‌شوند. کشف و توسعه فلاونوئیدها به‌ عنوان عوامل ضدویروس، در دو دهه گذشته گسترش یافته است ولی هنوز سهم مؤثر فلاونوئیدها در بهبود بیماران مبتلا به HIV کاملاً مشخص نشده است (49).

[1] Hetrog

[2] Dementia

[3]  Prostaglandin

[4] Endoperoxide

[5] Hui-Kang Wang

[6] Human Immunodeficiency Virus