• همان ↑
 • ساروخانی، ۱۳۷۰: ۱۶۰ ↑
 • او سالیوان، ۱۹۹۴ ↑
 • احمدزاده، همان: ۱۳۶ ↑
 • کراکر، آلن، «فلسفه اخلاق توسعه بین‌الملل و موضوع ارتباطات میان‌فرهنگی»، ۱۳۸۴. ↑
 • Judit, A Mixed-Method Study on English Majors’ Intercultural Communicative ompetence, 2013, p: 30 ↑
 • Cultural contect ↑
 • شعاری نژاد، ۱۳۶۴, ص ۹۵؛ به‌نقل از صالحی امیر و محمدی، دیپلماسی فرهنگی، ۱۳۹۲، ص ۱۵۰، ↑
 • صالحی و محمدی، همان. ↑
 • به‌عنوان نمونه: ارتباط بین‌الملل و میان‌فرهنگی، حمید مولانا، ۱۳۹۱؛ ارتباطات بین‌الملل و میان‌فرهنگی، رحمان سعیدی، ۱۳۹۰؛ ارتباط بین‌المللی و ارتباط میان‌فرهنگی، گرهارد مالتزکه، ۱۹۷۶؛ و نیز صالحی امیری، ۱۳۹۲، ص ۱۵۰ ↑
 • محمدی، دین و ارتباطات، ۱۳۸۲، ص ۶۲٫ ↑
 • سعیدی، ارتباطات بین الملل و میان فرهنگی، ۱۳۹۰، ص ۳۷٫ ↑
 • تجربه چندساله نگارنده این سطور به‌عنوان زباندان در مکه مکرمه این نکته را کاملا تایید می‌کند که سطح روابط بین‌الملل تاثیری مستقیم در ارتباطات میان‌فرهنگی دارد. به‌عنوان مثال، در دوره‌ای که دکتر احمدی‌نژاد رییس جمهور ایران اسلامی بود، اکثر مردمان کشورهای دیگر روابط صمیمی‌تری با زائران ایرانی داشتند تا دوره که دکتر حسن روحانی‌ رییس جهمور هستند. به عبارت صریح‌تر، میزان صمیمیت مسلمانان سایر کشورها با زائران ایرانی، با میزان آمریکا ستیزی رییس جمهوری ایران همبستگی دارد. ↑
 • صالحی امیری و محمدی، دیپلماسی فرهنگی، ص ۱۵۰ ↑
 • سجادی، ۱۳۹۲، ص ۲۰ ↑
 • احدی، افسانه، «دیپلماسی عمومی آمریکا»، پژوهشنامه سیاست خارجی امریکا، فروردین ١٣٨٧ ↑
 • همان ↑
 • کاظمی و عزیزی؛ «دیپلماسی عمومی و الگوی اسلامی آن»، ۱۳۸۸٫ ↑
 • Rohrilich 1987: 127-128 ↑
 • حسن‌خانی، به نقل از صالحی امیری و محمدی، دیپلماسی فرهنگی، ص ۱۱۰٫ ↑
 • Aneas, and Sandín, 2009 ↑
 • The Silent Language (۱۹۵۹) and The Hidden Dimension (۱۹۶۹) ↑
 • Otten and Geppert, 2009 ↑
 • Moon, 1996: 72 ↑
 • احمد صدری نیز در بررسی نقش روشنفکران در ارتباطات میان‌فرهنگی، عنوان مقاله خود را «تفاهم میان‌فرهنگی و حاملان آن» گذاشته است. ↑
 • Cf: Ziegler and Dickerson, Using Video as a Tool for Intercultural Communication, Journal of Black Studies, Vol. 24, No. 2 (Dec., 1993). ↑
 • این که پیام‌های فرهنگی از کانال‌هایی مثل تلویزون منتقل شود، برای دانشمندانی مثل نیل پست‌من شدیدا مایه نگرانی است. «تلویزیون به‌عنوان رایج‌ترین وسیله، زمانی خطرناک‌تر است که واسطه انتقال و ابزار مبادله پیام های مهم فرهنگی قرار گیرد(پست‌من، زندگی در عیش مردن در خوشی، ۱۳۹۱، ص ۸۶). درمقابل، هالیدی و همکارانش در کتاب ارتباطات میان‌فرهنگی نشان می‌دهد که چگونه چند فیلم سینمایی سبب تغییر نگاه همکاران پریسا به جایگاه زن در ایران می‌شود.(Adrian Holliday, Martin Hyde and John Kullman, 2004: 7 This edition published in the Taylor & Francis e-Library, by Routledge 11 New Fetter Lane, London 2004.( همین امر در خصوص پیامدهای سریال ژاپنی «اوشین» نیز ادعا شده است. این سریال سبب شد بینندگان آن احترام بیشتری برای ژاپن قائل شوند(یاسوشی و مک‌کانل، ۱۳۸۹، ص ۱۳۰). ↑
 • منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

 • مارتین و ناکایاما در پاسخ به این که چه کسانی ممکن است به عنوان کارشناسان ارتباطات میان‌فرهنگی تلقی شوند، افرادی که محتوای فیلم‌ها، برنامه‌های تلویزیونی، مجلات و مانند آن را تحلیل می‌کنند را یکی از پاسخ‌های چهارگانه می‌دانند.(martin and nakayama, 2005: 45) ↑
 • محمدی، دین و ارتباطات، ۱۳۸۲، ص ۶۲ ↑
 • امامی، سیدمجید، «نگاهی به‌تأثیر آثار علمی مسلمین بر تمدن غرب؛ ارتباطی میان‌فرهنگی»، نامه فرهنگ و ارتباطات، سال اول، ش۱، ۱۳۸۸ ↑
 • در مورد نقش یهودیان در جنبش ترجمه اروپا ر.ک به: وات، ۱۳۷۸، ص۱۱۰٫ (امامی، همان). ↑
 • امامی، همان ↑
 • Zhang, 1999, p. 145 hmesy, 2006, p 83 ↑
 • Hmesy, 2006, p 83 ↑
 • حیاتی، داریوش و هاشمی سیداحمد، «بررسی ارتباط بین‌فرهنگی در آموزش زبان، چالش‌ها و راهکارها»، قابل دسترس در: (http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=183). ↑
 • عاملی، سعیدرضا، «دو جهانی شدن‌ها و ارتباطات بین‌تمدنی: تحلیل روشمند ارتباط بین‌فرهنگی در جهان»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره ۹، بهار ۱۳۸۹، ص ۱-۳۷ ↑
 • زنجانی، تحلیل جمعیت‌شناختی، ۱۳۷۶، ص۲۱۲ ↑
 • یک کارشناس ارتباطات ترکیه‌ای که همزمان از تخصص دندانپزشکی هم برخوردار بود، (در مصاحبه با نگارنده) درباره دیدگاه مردم ترکیه نسبت به ایران و مردم آن گفت: «مهاجران ایرانی که در ترکیه ساکن شده اند متاسفانه چهره خوشایندی از ایرانیان به نمایش نگذاشته اند. بیشتر ایرانیانی که با آن‌ها ملاقات کرده ام از نظر مذهبی افراد مقیدی نبودند». این تصویر حاصل ارتباطات میان‌فرهنگی است. تصویر آذربایجانی‌ها از ایرانیانی هم که به آذربایجان شوروی سابق مسافرت می‌کنند چندان خوشایند نیست. ↑
 • گل‌محمدی، احمد، جهانی‌شدن، فرهنگ، هویت؛ ۱۳۹۲، ص ۱۳۸ ↑
 • Tourism ↑
 • Tags: