• جلیلی، هادی؛ صورت‌بندی گفتمان اسلامی در روابط بین‌الملل؛ تهران: دانشگاه امام صادق ع، ۱۳۸۹
 • جمشیدی، مهدی؛ نظریه فرهنگی استاد مطهری؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۳٫
 • جوادی آملی، عبدالله، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، قم: اسراء، ۱۳۸۹٫
 • جوادی آملی؛ عبدالله؛ تفسیر انسان به انسان، قم: اسراء، ۱۳۹۲چ هفتم.
 • جوادی آملی، عبدالله، حکمت نظری و عملی در نهج البلاغه، قم، اسراء، ۱۳۷۸
 • جوادی آملی، عبدالله، سرچشمه اندیشه، چ دوم، قم، اسراء. ۱۳۸۶
 • جوادی آملی، تسنیم، قم، اسراء. ۱۳۸۵-۱۳۹۰
 • جوادی آملی، جامعه در قرآن، چ دوم، قم، اسراء. ۱۳۸۸
 • جوادی آملی، روابط بین‌الملل در اسلام، قم، اسراء. ۱۳۸۸
 • جمشیدی، مهدی؛ نظریه فرهنگی استاد مطهری؛ تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۲
 • جمعی از نویسندگان، جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی، قم: بوستان کتاب، ۱۳۸۵
 • چاک وای. گی؛ جهانگردی در چشم اندازی جامع، ترجمه علی پارسائیان و سیدمحمد اعرابی؛ تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، ۱۳۸۸چ ششم.
 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا؛ «نگرش قرآن بر همگرایی ادیان ر جامعه جهانی»؛ الاهیات اجتماعی، سال اول، ش۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۸.
 • حاجیانی، ابراهیم؛ گفتگوی بین‌فرهنگی و انسجام ملی(با تکیه بر نظریه کنش ارتباطی هابرماس)؛ فصلنامه مطالعات ملی، سال سوم، شماره ۱۲، تابستان ۱۳۸۱، ص ۷۵-۹۰
 • حاجیانی، ابراهیم؛ حج: تجلی معنویت و کانون دیپلماسی فرهنگی چهان اسلام؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۹۱
 • حاجی‌صادقی، عبدالله، «مبانی فلسفه سیاسی اسلام از دیدگاه مقام معظم رهبری»، حصون، ش۷، بهار ۱۳۸۵، ص ۳۳-۶۶٫
 • حبیبی بدرآبادی، محبوبه؛ «ارائه شاخص‌هایی برای ارزیابی توسعه اجتماعی در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مطالعات راهبردی بسیج، زمستان ۱۳۹۰، سال چهاردهم، ش ۵۳، ص ۶۷-۸۴٫
 • برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 • حجتی، سیدمحمدباقر؛ سلمان، بلال؛ همزیستی ادیات توحیدی از دیدگاه قرآن وروایات؛ نشریه پژوهش دینی، تابستان ۱۳۸۵، ش ۱۳، صص ۲۹-۵۰
 • حرعاملی؛ وسائل الشیعه؛ قم: موسسه آل‌البیت، ۱۴۰۹
 • حسنی، سیدحمیدرضا؛ مهدی علی‌پور و سیدمحمدتقی موحد ابطحی؛ علم دینی، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۹۲ چ۶٫
 • حسین‌زاده، علی؛ سبک‌های معیار: شیوه‌های دعوت انبیای الهی در قرآن، قم: نشر ادیان، ۱۳۹۰
 • حق‌پناه، رضا، «تعاون و تبادل فرهنگی»؛ در: فرهنگ روابط اجتماعی در آموزه‌های اسلامی؛ جواد ایروانی و دیگران؛ مشهد: انتشارات دانشگاه علوم رضوی، چ۲، ۱۳۸۷
 • حکیم‌آرا، محمدعلی، ارتباطات متقاعدگرانه و تبلیغ، تهران: سمت، ۱۳۸۸٫
 • حیاتی، داریوش و هاشمی سیداحمد، «بررسی ارتباط بین‌فرهنگی در آموزش زبان، چالش‌ها و راهکارها»، (http://www.dr-hashemi.com/index.php?newsid=183). تاریخ بازبینی، ۱۴ فروردین ۱۳۹۳
 • حیدرپور، محمد و آتوسا محمدی مزینانی، جامعه‌شناسی فرهنگ، تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۲
 • خاتمی، سیداحمد، «اهل بیت و بهترین شیوه تبلیغ»، پاسدار اسلام، ش ۲۷۸، بهمن ۱۳۸۳
 • خانمحمدی، اندیشه ارتباطی ابن خلدون و هابرماس، ۱۳۹۰
 • خانمحمدی، کریم؛ «الگوی ارتباطی قرآن کریم»؛ دانشگاه اسلامی، سال یازدهم، شماره۱، بهار ۱۳۸۶٫
 • خان‌محمدی، کریم؛ «مقایسه عقلانیت ارتباطی با عقلانیت وحیانی(براساس دیدگاه‌های هابرماس و علامه طباطبائی)»، علوم سیاسی، بهار۱۳۹۱، سال پانزدهم، شماره ۵۷، صص ۳۱-۶۰٫
 • خانمحمدی، کریم؛ تحلیلی بر سیره ارتباطات میان‌فردی پیامبر اسلامی، تاریخ اسلام، ش۳۷، بهار ۱۳۸۸، ص۳۷-۶۶٫
 • خرازی، سیدمحسن؛ «تشبه به کفار و پیروی از آن»؛ فقه اهل‌بیت، ۱۳۷۷، سال چهارم، ش۱۵، ص ۲۵-۴۰
 • خسروپناه، عبدالحسین و عباداله بانشی، «تاملی بر مبانی نظریه‌پردازی غرب و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ضرورت آن در حوزه رهبری سازمانی»، مندرج در مجموعه مقالات دومین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تهران: مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۲، ص ۳۰۷-۳۲۵٫
 • خطیب، عبدالکریم، التفسیرالقرآنی للقرآن، قاهره، دارالفکر، ۱۳۹۰ق،
 • خمینی، روح الله؛تحریرالوسیله(ج۱)؛ قم: انتشارات اسماعیلیان نجفی،۱۳۹۰ق.
 • خمینی، سید روح‌الله. (۱۳۸۲) شرح حدیث جنود عقل و جهل، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (چاپ و نشر عروج)، چاپ هشتم.
 • خوش منش، ابولفضل؛ «نگان بین دینی و بین فرهنگی در تفسیر پرتوی از قرآن»، کتاب قیم، زمستان ۱۳۹۰، س اول، ش۴، صص ۱۴۱-۱۶۶
 • دادگر، یداله؛ «حلقه‌های مفقوده جهت کارآمدسازی نقشه راه»؛ مندرج در: مجموعه مقالات اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ۱۳۹۱، ص ۲۳۲-۲۵۲٫
 • دری نجف‌آبادی، غفاری و یونسی، الزامات الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در پرتو قواعد فقهی اقتصادی، ۱۳۹۲
 • دشتی، محمد؛ ترجمه نهج‌البلاغه،
 • دلاور، علی، روش‌های تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۶
 • Tags: