• ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ، ﻋﻠﯽ، رﯾﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ، ﻗﻢ، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ، ۱۴۱۲ق.
 • طباطبائی، سیدمحمدحسین؛ آموزش عقاید و دستورهای دینی، تهران: بنبادی مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ۱۳۷۰چ اول.
 • ﻃﺒﺮﺳﯽ، اﺣﻤﺪبن علی؛ اﻻﺣﺘﺠﺎج، ﺑﯿﺮوت، ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻻﻋﻠﻤﯽ ﻟﻠﻤﻄﺒﻮﻋﺎت، ۱۴۱۰ق.
 • طبرسی، فضل‌بن حسن؛ مجمع‌البیان فی‌تفسیر القرآن؛ تهران: ناصر خسرو.
 • عاملی، سعیدرضا و حمیده مولایی؛ دوجهانی شدن و حساسیت‌های بین فرهنگی: مطالعه موردی روابط بین فرهنگی اهل تسنن و تشیع در استان گلستان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره دوم، ش ۶، تابستان ۱۳۸۸، ص ۱-۲۹٫
 • عاملی، سعیدرضا، دو جهانی شدن‌ها و ارتباطات بین تمدنی تحلیل روشمند ارتباط بین فرهنگی در جهان، فصلنامه تحقیقات فرهنگی، دوره سوم، شماره ۹، بهار ۱۳۸۹، ص ص ۱-۳۷
 • عباس‌زاده، محمد؛ «تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی»، جامعه‌شناسی کاربردی، بهار ۱۳۹۱، ش ۴۵، ص ۱۹-۳۴٫
 • عبدالرحمن، طه، الحق الاسلامی فی الاختلاف الفکری، بیروت، المرکز الثقافی، ۲۰۰۵٫
 • عبدالرحمن، طه، سوال الاخلاق، ط الثانیه، بیروت، المرکز الثقافی العربی، ۲۰۰۶
 • عبداللهیان، حمید. «مسئله و حل مسئله در ارتباطات بین فرهنگی: معرفت شناسی زبان و ارتباط مؤثّر»، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ۴ (۱۳۸۷): ۴۰-۲۱٫
 • عبدالمحمدی، حسین، اسلام و زندگی مسالمت‌آمیز در دنیای معاصر، کوثر معارف، س۴، بهار ۱۳۷۸، ش ۵
 • عصاریان‌نژاد، حسین؛ الگوی راهبردی پیشرفت ایرانی اسلامی، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی، ۱۳۸۸٫
 • عظیم‌زاده اردبیلی، فائزه؛ علل و مستندات حرمت ازدواج با غیرمسلمان؛ فقه و حقوق خانواده، ش ۵۲، بهار و تابستان ۱۳۸۹، صص ۲۹-۴۶٫
 • عظیم‌زاده، اسماعیل؛ «گفت و شنود آرمانی»؛ روزنامه جام جم، ۲ اسفند ۱۳۸۶٫ ش ۱۰۰۹۳۲۵۵۶۰۴٫
 • عظیمی، گرگانی هادی؛ «معناشناسی تنقیح مناط: مقارنه با مفاهیم مشابه و روش‌شناسی آن»، مطالعات اسلامی، فقه و اصول، سال ۴۴، ش پیاپی۹، پاییز ۱۳۹۱، ص ۱۲۷-۱۵۳٫
 • علم‌الهدی، جمیله؛ «درآمدی بر مبانی اسلامی روش تحقیق»؛ فصلنامه نوآوری‌های آموزشی؛ ش۲۱، سال ششم، پاییز ۱۳۸۶، صص ۱۷۳-۲۰۲٫
 • علی‌اکبری، حسن؛ «تأملی بر چیستی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت»؛ مندرج در: مجموعه مقالات نخستین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ ج۱، تیر ۱۳۹۱، صص ۴۸-۹۱٫
 • علیخانی، علی‌اکبر، اسلام و زندگی مسالمت‌آمیز: چالش جهان مدرن برای زندگی؛ راهبردها و موانع، تهران، به افرین، ۱۳۹۲
 • دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

 • علی‌خواه، فردین؛ «ﻛـﻨﺶ ارﺗﺒـﺎﻃﻲ و زﺑـﺎن در اﻧﺪﻳﺸـﻪ ﻫﺎﺑﺮﻣـﺎس»؛ راﻫﺒـﺮد، ﺷـﻤﺎره ۱۳، بهار ۱۳۷۶، ص۷۱-۷۹٫
 • عمید زنجانی، عباسعلی، اسلام و حقوق ملل، تهران: آخوندی، ۱۳۴۶
 • عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی: حقوق تعهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران: سمت، ۱۳۷۹٫
 • غرویان، محسن؛ اخلاق اجتماعی (ویژه اردوها و محیطهای جمعی)، قم، شفق، ۱۳۷۵، چاپ اول، ص۹٫
 • غنوی، امیر؛ درآمدی بر فقه اخلاق؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، ۱۳۹۳٫
 • فرامرز قراملکی، احد، اصول و فنون پژوهش در گستره دین پژوهی، ۱۳۸۳
 • فرامرز قراملکی، احد؛ روش‌شناسی مطالعات دینی؛ مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۹۲٫
 • فروند، ژولین؛ جامعه‌شناسی ماکس وبر، عبدالحسین نیک‌گوهر، تهران، رایزن، ۱۳۶۸
 • فرهنگ لغات آکسفورد
 • فرهنگ آمریکن هریتیج
 • فرهنگ وبستر
 • فرهنگی، علی اکبر. ارتباطات انسانی. ج۱، چ۲۳، تهران: رسا، ۱۳۹۲٫
 • فرهنگی، علی اکبر. ارتباطات انسانی. ج۲، تهران: رسا، ۱۳۸۷٫
 • فلاح‌رفیع، علی؛ «روش‌شناسی الگو در انتقال ارزش‌ها»؛ اسلام و پژوهش‌های مدیریتی، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، شماره ۸، ص ۳۳-۵۸٫
 • فلیک، اووه، درآمدی بر روش تحقیق کیفی؛ ترجمه هادی جلیلی؛ تهران: نشر نی، ۱۳۹۲، چ۶٫
 • فوکویاما، پایان تاریخ.
 • فی، برایان؛ پارادایم‌شناسی علوم انسانی؛ ترجمه مرتضی مردی‌ها؛ تهران: دانشگاه امام صادق و پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۸۹٫
 • فیاض، ابراهیم؛ «جامعه‌شناسی معرفتی آمریکایی و ارتباطات میان‌فرهنگی»، نامه صادق، ۱۳۸۷: ۱۴۵-۱۱۷٫
 • فیاض، ابراهیم؛ «منظری اسلامی به ارتباطات و رسانه»؛ در: دین و رسانه؛ محمدرضا جوادی یگانه و حمید عبدالهیان؛ تهران: دفتر پژوهش های رادیو، ۱۳۸۶.
 • فیاض، ابراهیم؛ تعامل دین، فرهنگ و ارتباطات؛ تهران: نشر بین‌الملل؛ ۱۳۸۹
 • فیاض، ابراهیم؛ حکمت ساختارى و پیشرفت: پگاه؛ شماره ۲۸۲ ؛ ۱۹ /۴/ ۱۳۸۹
 • فیاض، ابراهیم؛ حکمت و نظام آموزشى: پگاه؛ شماره ۳۱۹ ؛ ۰۱ /۱۱/۱۳۹۰٫
 • Tags: