اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت

اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت

    سازمان ها و واحدهای تولیدی و تجاری مختلف همه ساله مبالغ عمده ای را صرف سرمایه‌گذاری می نمایند، نظر به این که مبالغ ریالی – ارزی که صرف تحصیل دارایی‌های بلند مدّت می‌شود، عمدتاً قابل توّجه می‌باشد. لذا سیستم ارزیابی مناسبی لازم است تا کلیه پروژه ها، با توّجه به اهداف سازمان مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرند و بهترین آنها برای اجرا وتخصیص منابع محدود مالی انتخاب شوند.

افزایش دارایی‌های بلندمدّت نشان دهنده پیش بینی افزایش سطح تولید و فروش در آینده  می‌باشد، چرا که اگر دارایی‌های بلند مدّت تأمین نشود در آن صورت شرکت قادر به تأمین تقاضای بازار در آینده نخواهد بود (فضل زاده،1382). تصمیماتی که در ارتباط با سرمایه‌گذاری های بلند مدّت اتخاذ می‌شود می‌تواند بر موفقّیت سازمان ها و واحدهای تجاری در راستای دستیابی به اهداف سازمان تأثیر گذار باشد. بنابراین کیفّیت چنین تصمیماتی می‌تواند در ترقی و سلامت آتی سازمان تأثیر بسزایی داشته باشد .

در اقتصاد انبوهی از این سرمایه‌گذاری ها که در یک دوره صورت می‌گیرد عمل مهم و تعیین کننده در تعیین تقاضا و همچنین سطح اشتغال می‌باشد و در بلند مدّت حجم سرمایه‌گذاری و ظرفیت سودآوری آتی اقتصاد را مشخص می نماید که نهایتاً رشد در استانداردهای زندگی را به دنبال خواهد داشت.

با توّجه به اینکه نقطه شروع ارزیابی پروژه می‌بایست بیانی از یک هدف باشد که تصمیم گیرنده به دنبال آن است بنابراین انتخاب عقلانی غیر ممکن است مگر اینکه انتخاب کننده بداند که کوشش او در جهت دستیابی به چیست، لذا سودمندی در پیش بینی یکی از معیارهای مورد عمل می‌باشد که متکی به تحقیقات تجربی است (خالقی مقدم، 1375).

با توّجه به این معیار اطلاعات حسابداری بر حسب توان پیش بینی رویدادهای مدّ نظر تصمیم گیرندگان، مورد ارزیابی قرار می‌گیرند، بهترین روش، روشی است که برای هدفی خاص و دارای بالاترین توان پیش بینی و تأثیر گذاری از نظر رویداد مورد نظر باشد. و چون سرمایه‌گذاری های خود را پیش بینی نمایند و بدانند که ارزش سهامشان متأثّر از چه عواملی است، ارائه مدلی که بتواند آنها را در تصمیم گیری های صحیح یاری نماید و باعث تخصیص بهینه سرمایه‌گذاری های سرگردان شود لازم به نظر  می رسد. با این وجود شواهد تجربی در تأثیر ارزیابی دارایی‌های بلندمدّت شرکت‌ها اندک است و چون درآمدها انعکاسی از سرمایه‌گذاری های شرکت می‌باشند این طبیعی است که تصمیمات دارایی‌های بلند مدّت، قدرت سودآوری شرکت و سودهای آتی شرکت را پیش بینی نماید که متعاقب آن بازده شرکت رشد یافته و در نهایت باعث افزایش ارزش کل بازار سهام شرکت گردد.

به عنوان مثال شرکتی را در نظر بگیرید که در سطح معینی از هزینه‌های ثابت و متغیر فعّالیّت می‌کند . اگر این شرکت برای مدرنیزه کردن ماشین آلات و تجهیزات، سرمایه‌گذاری نماید هزینه ثابت شامل هزینه‌های، استهلاک و بیمه افزایش خواهد داشت، اما کارآیی بیشتر ماشین آلات جدید موجب کاهش هزینه‌های متغیر می‌شود، اگر تولید کافی باشد، کاهش هزینه‌های متغیر نسبت به افزایش هزینه‌های ثابت ایجاد صرفه جویی می‌کند، در نتیجه به دلیل خرید ماشین آلات جدید، شرکت در سطح سوددهی بالاتری قرار خوهد گرفت (وکیلی فرد، 1380).

طبقه بندی داراییهای بلند مدّت

دارایی‌های ثابت یا دارایی‌های بلند مدّت که به عنوان دارایی غیر جاری در ترازنامه فهرست  می‌شوند ویژگیهای زیر را دارا می‌باشند (تالی وردی،1381):

الف دارایی‌های مشهود: موجودیت عینی دارند، سه نوع دارایی‌های بلند مدّت مشهود عبارتنداز :

  • ساختمان، اثاثه و ماشین آلات وتجهیزات
  • زمین
  • منابع طبیعی

ب دارایی‌های نامشهود: دارایی‌هایی که  فاقد محتوای فیزیکی هستند که واحد تجاری آنها را بخاطر حقوق خاصی که برای کاربرد دارایی به مالک اعطا می‌کند، نگهداری می نماید.

 

ج- سرمایه‌گذاری های بلند مدّت

د- سایر دارایی‌ها