بانکداری با استفاده از کامپیوترهای خانگی

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻄﻠﺐ ﺟﺪﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ . ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ از ﺻﺪﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ، ﺗﺠﺎر ، ﮐﺸﺎورزی ، ﭘﯿﺸﻪ وران و ﺳﺎﯾﺮ ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎ ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز رو ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و ﺷﺎﮔﺮدان ﺧﻮد اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽ داده اﻧﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ . (ﻫﺎﻧﺲ ، .(۲۰۰۹

 

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در دﻫﻪ اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ .

 

 

در دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﮐﻪ از ﺳﻮی ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر اراﺋﻪ ﮔﺮدﯾﺪه ، دﻫﻪ ۱۹۸۰ رو دﻫﻪ ﺟﻬﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ (ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮ ، ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﻗﺪرت ﻓﮑﺮی ﺧﻮد ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ) .

 

دﻫﻪ ۱۹۹۰ رو دﻫﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﺠﺪد ( اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻦ بیاری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ) و دﻫﻪ ۲۰۰۰ رو دﻫﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺎﯾﯽ ﻟﻘﺐ داده اﻧﺪ (ﺟﻌﻔﺮی و ﮐﻼﻧﺘﺮ ، .(۱۳۸۲

 

 

 

 

 

 

۲۶

 

در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۸۰ داﻧﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺮاﯾﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﺿﺮوری ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه و در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده و در ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ ،ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ، اﺧﺘﯿﺎرو ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺮﯾﺢ و آﺷﮑﺎر در ﺑﻬﺒﻮد ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ (ﻟﻄﯿﻔﯽ ، .(۵۰: ۱۳۸۳

 

اﻣﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه اﻏﻠﺐ ﺑﺮ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺎﮐﯿﺪ داره و اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮔﺮدد . ﭼﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ آﺷﮑﺎر ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺳﻄﺤﯽ از رﻓﺘﺎر اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﺑﺮای رﻗﺎﺑﺖ ﻋﺎﻟﯽ و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ ﺿﺮوری ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ، اﻧﮕﯿﺰش ، رﺿﺎﯾﺖ ﻓﺮدی ، اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ و ﺧﯿﻠﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ، ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ (وﯾﺞ ، ۲۰۰۰ ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻮاﻧﯽ ،.( ۱۳۸۲

 

اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر اﻗﺘﺼﺎدی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ، ﺑﻠﮑﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ رﻓﺘﺎر اﺛﺮ ﺑﺨﺶ اﻓﺮاد اﺳﺖ . در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﻣﺮوز ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮاد دارای ﻗﺪرت ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﻓﺮاد ﺑﯿﺸﺘﺮ دارای وﻇﺎﯾﻒ ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن آزادی ﻫﺎی ﻓﮑﺮی داد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮرد ﮐﺎر ﺧﻮد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﺑﮑﻨﻨﺪ و اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻫﺎ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻧﺶ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ آﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺎده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ در اﺛﺮ ﮐﺎر و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ از دﻫﻪ ۱۹۸۰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻃﺮف ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .

 

-۱۰-۱-۲-۲ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

 

ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﮔﺴﺘﺮدﮔﯽ ﻣﻔﻬﻮم داﻧﺶ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﮕﺮش ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﮑﻞ ﻧﮕﯿﺮد . ﻟﺬا ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ از زواﯾﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ اون ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ اون ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ . ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از راﯾﺞ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در اﯾﻨﺠﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺠﻮﻋﻪ ای از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﻬﺖ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ارزش ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻃﺮﯾﻖ داﻧﺶ در دﺳﺘﺮس ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . داﻧﺶ در دﺳﺘﺮس ﮐﻠﯿﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت و آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻫﺎی اﻓﺮاد ﯾﮏ

 

۲۷

 

ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﻠﯿﻪ اﺳﻨﺎد و ﮔﺰارش ﻫﺎ در داﺧﻞ ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ر ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد (ﻣﺮوﯾﮏ ،۲۰۰۱ ، ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از اﻟﻮاﻧﯽ ؛۱۳۸۲ ).

 

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ، ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻫﺎی ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ، اﻟﮕﻮﻫﻬﺎ ، ﻋﻤﻠﯿﺎت ، روﯾﻪ ﻫﺎ و ﻓﻦ آورﯾﻬﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺖ (وﯾﺞ ، .(۲۰۰۰

 

در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ ﺗﺠﺎری ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دو ﺟﻨﺒﻪ اﺳﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ :

 

 

  • درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻋﻨﺼﺮ داﻧﺶ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎ ﺧﻂ ﻣﺸﯽ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی اﯾﻦ اﺻﻮل ، ﻋﻨﺼﺮ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺑﺎرزی ﺧﻮد رو ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ .

 

  • اﯾﺠﺎد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺳﺎزﻣﺎن : ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه (ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ) وﻫﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺿﻤﻨﯽ (داﻧﺶ ﺷﺨﺼﯽ ) رو در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺠﺎری ﻣﺜﺒﺖ اون رو در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر داره .

 

در ﻋﻤﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ در ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻓﮑﺮی و اﯾﺠﺎد داﻧﺶ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﺗﺮی رﻗﺎﺑﺖ در ﺻﺤﻨﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ و در داﺧﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺳﺎن ﻧﻤﻮن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ، ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﺎﺗﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ( ﺑﺮﮐﻠﯽ و ﻣﻮرای ،.(۲۰۰۵ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ، ﻓﺮاﯾﻨﺪ ، ﺧﻠﻖ و ﺗﺴﻬﯿﻢ ، اﻧﺘﻘﺎل و ﺣﻔﻆ داﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان اون رو ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ای اﺛﺮ ﺑﺨﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﮑﺎر ﺑﺮد (ﻫﺎﻓﻤﻦ و ﻫﻤﮑﺎران ،.(۲۰۰۵

 

-۱۱-۱-۲-۲اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

 

داوﻧﭙﻮرت ، ۱۰ اﺻﻞ رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ :

 

 

-۱ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری اﺳﺖ . داﻧﺶ ﯾﮏ داراﯾﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ اون ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در داراﯾﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺖ . ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل :آﻣﻮزش ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ .

۲۸

 

-۲ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ داﻧﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ اﻧﺴﺎن و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﺳﺖ . اﻧﺴﺎن و راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺎص ﺧﻮد رو دارﻧﺪ . ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل راﯾﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت رو ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺮدازش ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻗﺪرت آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ داده ﻫﺎ و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ وﻟﯽ داﻧﺶ در ذﻫﻦ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ در آﻧﺠﺎ ﭘﺮدازش ﻣﯽ ﺷﻮد از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داده و اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ اﯾﻦ دو ر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ . ﻟﺬا ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اﺛﺮ ﺑﺨﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ راه ﺣﻠﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن و داﻧﺶ رو ﺑﺎ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺰﻧﻨﺪ .

 

-۳ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ . ﺑﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ داﻧﺶ ﻗﺪرت اﺳﺖ و ﻟﺬا ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺟﺎی ﺗﻌﺠﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺲ داﻧﺶ رو ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺮده ﯾﮏ ﮐﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ . اﮔﺮ داﻧﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻗﺪرت ، ﭘﻮل و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺳﺖ ، ﭘﺲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻓﺸﺎر ، ﺗﻮﻃﺌﻪ و دﺳﯿﺴﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

 

داوﻧﭙﻮرت ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در روﻧﺪ و ﺣﻮل و ﺣﻮش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﺎﻫﺪ ﻇﻬﻮر ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ارزش رخ ﻧﺪاده اﺳﺖ . ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ رو ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، اﻣﺎ ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﺰﺑﯿﻦ وﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪار ﺑﺎﺷﻨﺪ . آﻧﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮﺻﺘﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﯾﺎدﮔﯿﺮی در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻠﻖ ﮐﻨﻨﺪ .

 

-۳ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﺳﺖ . ﻣﻘﺼﻮ داوﻧﭙﻮرت از ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺶ ، ﻣﺪﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﻫﺎی ﻧﻬﻔﺘﻪ رو درﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮای اون ارزش و اﻋﺘﺒﺎر ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ ، ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ اداره ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ ﺑﺎﺷﻨﺪ .

 

-۴ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺮﺳﯿﻢ داﻧﺶ اﺳﺖ . ﺗﺮﺳﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ اﻓﺮاد در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﭼﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ رو ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .

 

-۵ ﺗﺴﻬﯿﻢ و ﺑﮑﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ ذاﺗﯽ ﻧﯿﺴﺖ . اﮔﺮ داﻧﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺎ ارزش اﺳﺖ و ﻗﺪرت رو ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﻣﯽ آورد ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ اون رو ﺗﺴﻬﯿﻢ ﮐﺮد؟ ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺸﯽ ﮐﻪ ﻓﺮض ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮاﯾﺶ دارﻧﺪ . ﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ

 

۲۹

 

اﺳﺖ وارد ﺷﺪن دﯾﮕﺮان ﺑﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد رو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ آورﯾﻢ ﻣﮕﺮ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﻻزم اﯾﺠﺎد ﺷﺪه و ﺷﺪﯾﺪاً ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﯿﻢ .

 

-۶ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﮐﺎر داﻧﺶ اﺳﺖ . ﺑﻬﺒﻮد ﮐﺎر داﻧﺸﯽ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﺧﺎﻟﺘﻬﺎ از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻮد . ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ آزادی ﻋﻤﻞ و اﺳﺘﻘﻼل ﻻزم رو در ﮐﺎر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ داﻧﺶ ﻫﺎی ﺧﻮد رو در راﺳﺘﺎی ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﯾﻬﺎ ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮﻧﺪ .

 

-۷دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺮوع ﮐﺎر اﺳﺖ . دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ داﻧﺶ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺑﺎ اون ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد . داﻧﺶ رو ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺖ و در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وارد ﮐﺮد ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻮد . ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎی ﻻزم رو در اﻓﺮاد اﯾﺠﺎد ﻧﻤﻮد .

 

-۸ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽ رﺳﺪ . ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺪﯾﺮان داﻧﺶ ﺗﺼﻮر ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ داﻧﺶ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رو ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ . ﻫﯿﭻ وﻗﺖ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮری ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری ﮐﺮد زﯾﺮا ﻧﯿﺎزﻫﺎی داﻧﺸﯽ ﻣﺎ ﻫﻤﻮاره ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

 

-۹ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﯾﮏ ﻗﺮارداد داﻧﺸﯽ اﺳﺖ . اﮔﺮ داﻧﺶ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻬﻤﯽ اﺳﺖ ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ اون ﺷﻮد . آﯾﺎ ﺗﻤﺎم داﻧﺸﯽ ﮐﻪ در ذﻫﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ ؟ آﯾﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻟﮏ ﺗﻤﺎم داﻧﺶ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ؟درﺻﺪی ﮐﻤﺘﺮی از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺸﻬﺎ ﭘﺎﺳﺦ داده اﻧﺪ ، در ﻗﺮاردادﻫﺎی داﻧﺶ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮارد روﺷﻦ ﺷﻮد .

 

اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺣﺎﮐﯽ از اون اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﭘﺎ ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد و زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﺧﺎﺻﯽ رو ﻣﯽ ﻃﻠﺒﺪ ، ﺑﻌﻀﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ وﻇﯿﻔﻪ اﺟﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ رو ﺑﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺪﯾﺮان و

 

 

 

 

۳۰

 

ﯾﺎ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﺗﻔﻮﯾﺾ ﮐﻨﻨﺪ . ﺗﺠﺎرت ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد رو در اﯾﻦ اﻣﺮ درﮔﯿﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ .

 

-۱۲-۱-۲-۲ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ

 

ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ از ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ :

 

 

.۱ﺧﻠﻖ داﻧﺶ (اﯾﺠﺎد)

 

 

* ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺬﯾﺮی

 

 

*ﺑﯿﺮون ﺳﺎزی

 

 

*اﻧﺘﺸﺎر ﺳﺎزی

 

 

.۲اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ

 

 

*اﻧﺘﺸﺎر (ﻧﺸﺮ)

 

 

*ادﻏﺎم

 

 

.۳ﮐﺎرﺑﺮد داﻧﺶ (ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری از داﻧﺶ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۳۱

 

 

ﺧﻠﻖ داﻧﺶ

 

 

 

ﺧﻠﻖ داﻧﺶ

 

 

 

 

 

 

 

 

ﺧﻠﻖ داﻧﺶ

 

 

 

 

 

 

 

ﺷﮑﻞ ۶-۲ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ (ﻓﺮﯾﺎ ،.(۲۰۰۳

 

از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ﻫﺪف ﻣﺸﺨﺺ و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ داره ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای اون ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﻧﺒﺎﯾﺴﺘﯽ ﺗﻘﻠﯽ ﺻﺮف و ﮐﭙﯽ ﺑﺮداری رو دﺳﺘﻮر ﻗﺮارداد و ﻫﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ، اﺟﺮا و ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﭘﯿﺮوی ﻧﻤﺎﯾﺪ .

 

ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ اوﻟﯿﻦ ﮔﺎم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻬﺎی ﺧﻮد رو ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ، اﻫﺪاف در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ، اﻫﺪاف ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﻮد . ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪه ﻟﻮﺳﯽ و ﻣﺎزﻟﻮ اﻫﺪاف داﻧﺶ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮارد ذﯾﻞ رو ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد :

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ،ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺷﺮﮐﺎ ، آﮔﺎه ﮐﺮدن ﺳﻬﺎﻣﺪاران ، آﮔﺎه ﮐﺮدن ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺳﻨﺠﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ ، ارﺗﻘﺎء ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﻼش ﻫﺎ . ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﯾﮏ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮد . در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺪارک ، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ، ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ، ﻓﺮم ﻫﺎ (ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن) و … ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻤﻊ بیاری ، ﮐﻨﺘﺮل و در اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ذﯾﻨﻌﻔﺎن ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد . در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﺪﯾﺮان ﻻﯾﻖ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ داﻧﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺗﯿﻢ ﻣﺮﺑﻮط ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ، ﻃﺮاﺣﯽ

 

۳۲

 

، اﺟﺮا و ﺑﺎزﻧﮕﺮی رو ﻫﺪاﯾﺖ ، ﮐﻨﺘﺮل و ﻧﻈﺎرت ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺑﺎ اراﺋﻪ ﮔﺰارش دﻫﯽ ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺟﻠﺐ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ارﺷﺪ ، اون رو در ﺟﺮﯾﺎن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دﻫﺪ .(ﻧﯿﻮﻣﻦ و ﮐﻨﺎرد ،.(۲۰۰۸