برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری

برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری

1- بهره وری مختص به صنعت است

بهره وری مختص به سیستم های تولید صنعتی نیست. امروزه این مفهوم در انواع سیستم های تولید کننده ی خدمات حتی در بخش دولتی نیز رایج گردیده است و جهت ارتقا و بهبود بهره وری خدمات عمومی (دولتی) نظریه ها و مدل های مختلفی ارایه گردیده است.

2- بهره وری یعنی سودآوری بیشتر

سودآوری با بهره وری رابطه ی مستقیمی ندارد. به سخن دیگر با بالا رفتن سود، ممکن است        بهره وری بالا نرود.

3- بهره وری همان اثربخشی است

 اثربخشی به میزان یا درجه ی تحقق اهداف یک سیستم گفته می شود. لکن تحقق یک یا چند هدف سازمانی یا ملی به منزله ی حسن بهره برداری از منابع یا به مثابه ارتقای بهره وری نیست، زیرا       می توان به هدفی با هزینه ی گزاف و یا با صرف وقت و نیروی انسانی زیاد نایل شد که در این صورت هدف به نحو کارآمدی تحقق نیافته است و جهت نیل به آن منابع زیادی مصرف گردیده است.

4- بهره وری یعنی کاهش هزینه ها

عده ای عقیده دارند که تقلیل هزینه ها به ارتقا و افزایش بهره وری کمک می کند، حال آن که اگر این عمل به کاهش تولید انجامیده باشد، در بلند مدت، افت بهره وری را به دنبال خواهد داشت.

5- بهره وری یعنی تولید بیشتر

افزایش تولید یک سیستم (کالا یا خدمات) بر افزایش بهره وری دلالت نمی کند زیرا بهره وری بنا به تعریف، رابطه بین مقدار تولید را با منابع مصروفه نشان می دهد و صرف تأکید بر مقدار تولید و عدم توجه به ارتباط آن با منابع مصروفه، نتیجه گیری غلطی را به دست می دهد.زیرا هزینه ها ممکن است در درون افزایش تولید، نامتناسب با مقدار تولید افزایش یافته باشد یا افزایش ارزش تولیدات صرفاً به دلیل قیمت ها و تورم، باشد نه بهبود بهره وری.

 

6- بهره وری یعنی بهره وری نیروی کار

کوشش های سازمان های جهانی نظیر سازمان بین المللی کار و سازمان بهره وری آسیایی در خصوص مفهوم بهره وری معطوف بر این است که بهره وری صرفاً بهره وری نیروی کار نیست و باید به      بهره وری سایر عوامل تولید توجه شود. بهبود بهره وری زمانی حاصل می شود که استفاده مؤثر و بهینه ای از کلیه ی منابع در دسترس به عمل آید. به سخن دیگر بهره وری صرفاً یک مسئله فنی و مدیریتی نیست، بلکه در عین حال موضوعی است اجتماعی، اقتصادی و سیاسی.    

7- بهره وری قابل اندازه گیری نیست

برخی بر این باورند که بهره وری قابل اندازه گیری نیست بلکه بهره وری با توجه به مدل ها و شاخص ها امری است که می تواند آن را اندازه گیری کرد (خاکی، 1386، صص 40-38).