بررسی تأثیر آرمان گرایی بر آمیخته اخلاقی بازاریابی.
بررسی تأثیر خودخواهی بر آمیخته اخلاقی بازاریابی.
بررسی تأثیر آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد مشتریان.
۵٫۱٫ فرضیات تحقیق
۱٫۵٫۱٫ فرضیات اصلی
فرهنگ بر نیمرخ اخلاقی سازمان تأثیر دارد.
نیمرخ اخلاقی سازمان بر آمیخته اخلاقی بازاریابی تأثیر دارد.
آمیخته اخلاقی بازاریابی سازمان بر اعتماد مشتریان تأثیر دارد.
۲٫۵٫۱٫ فرضیات فرعی
اختلاف طبقاتی بر آرمانگرایی تأثیر دارد.
اجتناب از ریسک بر آرمانگرایی تأثیر دارد.
فردگرایی بر خودخواهی تأثیر دارد.
تفاوت مرد و زن بر خودخواهی تأثیر دارد.
اختلاف طبقاتی بر خودآگاهی عمومی تأثیر دارد.
اجتناب از ریسک بر خودآگاهی عمومی تأثیر دارد.
فردگرایی بر خودآگاهی عمومی تأثیر دارد.
تفاوت مرد و زن بر خودآگاهی عمومی تأثیر دارد.
خودآگاهی عمومی بر آمیخته اخلاقی بازاریابی تأثیر دارد.
آرمانگرایی بر آمیخته اخلاقی بازاریابی تأثیر دارد.
خودخواهی بر آمیخته اخلاقی بازاریابی تأثیر دارد.
آمیخته اخلاقی بازاریابی بر اعتماد مشتریان تأثیر دارد.
۶٫۱٫ مدل مفهومی پژوهش
شکل۱٫۱٫ مدل مفهومی پژوهش
(Leonidas et al,2013,513)،( Sun et al,2009,245)
۷٫۱٫ روش تحقیق
تحقیقات را از نظر هدف میتوان به تحقیق بنیادی، کاربردی و اقدام پژوهشی طبقهبندی کرد(پاشا شریفی و شریفی،۱۳۸۳، ۸۵). روش تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آن را میتوان در فرایند ارتقا دانش و امور مربوط به اعتماد مصرفکنندگان استفاده نمود، از نوع «کاربردی» میباشد.
تحقیقات را از نظر میزان کنترل محقق بر متغیرهای تحقیق میتوان به آزمایشی و غیرآزمایشی طبقهبندی کرد؛ تحقیق آزمایشی روشی نظامدار و منطقی برای پاسخ دادن به پرسش پژوهشی است که در آن محقق محرک، رفتار یا شرایط محیطی را دستکاری میکند و تأثیر آن را بر تغییر وضعیت یا روابط بین متغیرها بررسی مینماید؛ این در حالی است که در تحقیق غیرآزمایشی روابط بین متغیرهای دستکاری نشده مطالعه میشود و شامل دو نوع تحقیق علی- مقایسهای یا تحقیق پس رویدادی و نیز تحقیق همبستگی میباشد. در تحقیق همبستگی رابطه بین دو یا چند متغیر مورد مطالعه قرار میگیرد و محقق با استفاده از این روش قادر خواهد بود رابطه بین چند متغیر همزمان را با یک متغیر مورد بررسی قرار دهد و همچنین امکان بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل با یکدیگر و همچنین بررسی اثر هر متغیر بر متغیر وابسته با حذف همبستگی آن متغیر مستقل با سایر متغیرهای مستقل را فراهم میسازد لذا در تحقیقاتی که یک متغیر تابعی از چندین متغیر بوده که به طور مشترک بر آن اثر میگذارند روش تحقیق همبستگی بهترین روش محسوب میگردد (پاشا شریفی و شریفی،۱۳۸۳، ۱۰۰-۹۰). بر همین اساس روش تحقیق حاضر از نوع «همبستگی» میباشد.
۸٫۱٫ قلمرو تحقیق
۱٫۸٫۱٫ قلمرو موضوعی
تحقیق حاضر در زمره تحقیقات مرتبط با رفتار مصرف کننده میباشد.
۲٫۸٫۱٫ قلمرو زمانی
تدوین ادبیات، جمعآوری و تجزیه و تحلیل دادهها در زمستان ۱۳۹۲ و بهار ۱۳۹۳ صورت گرفت که شامل دوره ۶ ماهه میباشد.
۳٫۸٫۱٫ قلمرو مکانی
جامعه آماری این تحقیق شامل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در کلیه رشتهها به تعداد ۳۵۴ نفر میباشد.
۹٫۱٫ حجم نمونه
برای تعیین حجم نمونه، که جامعه آماری آن شامل دانشجویان کارشناسی ارشد میباشد، از فرمول کوکران استفاده شده است. برای بهدست آوردن جمعیت آماری، کل دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد در نظر گرفته شده و سپس با استفاده از آن و قرار دادن در فرمول کوکران حجم نمونه مناسب که تعداد ۳۵۴ نفر است، بهدست آمد.
۱۰٫۱٫ روش گردآوری اطلاعات و ابزار تحقیق
روشهای گردآوری اطلاعات در این پژوهش به دو طریق کتابخانهای و میدانی است. برای جمعآوری اطلاعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق از روش کتابخانهای و در خصوص جمعآوری اطلاعات مربوط به تأیید یا رد فرضیات پژوهش، روش میدانی مورد استفاده قرار گرفته میگیرد.
برای گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانهای از فیش برداری استفاده شده است؛ در روش گردآوری اطلاعات به صورت میدانی ابزار پرسشنامه در نظر گرفته شده است، پرسشنامه به عنوان یکی از متداولترین ابزار جمعآوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی میباشد که در این تحقیق با استفاده از پرسشنامه ۶۰ سوالی متغیرها مورد بررسی قرار گرفت.
۱۱٫۱٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.
Tags: