در این پژوهش از آمار توصیفی جهت توصیف جامعه و نمونه مورد بررسی و جداول و نمودارها، شاخصهای گرایش مرکزی و پراکندگی و از آمار استنباطی جهت تحلیل دادههای مرتبط به فرضیات تحقیق استفاده شد. همچنین توصیف داده‌های دموگرافیک تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارهای دایرهای، میلهای انجام شده و دادهها با استفاده از نرم افزارspss18 تجزیه و تحلیل شده و بررسی تأیید روابط بین متغیرها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تأییدی و تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL 8.72 که یکی از مشهورترین نرم افزارها جهت اجرای اینگونه مدل‌ها است، به منظور آزمون فرضیه‌ها با هدف سنجش روابط همزمان، مستقیم یا غیرمستقیم میان متغیرها استفاده شده است.
۱۲٫۱٫ تعریف واژهها
اعتماد
تعریف نظری: اعتماد، اطمینانی است که یک فرد به دیگری دارد در این مورد که به شیوهای قابل پیش بینی، اخلاقی و عادلانه عمل میکند، اعتماد بر رابطه میان افراد و گروهها تأثیر فراوانی دارد(زارعی متین و همکاران،۱۳۸۸،۳).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش، متغیر اعتماد با استفاده از پرسشنامه ۴ سوالی و با در نظر گرفتن مفاهیمی چون جامه عمل پوشاندن به قولهایی که شرکتها برای ایجاد حس اعتماد و همچنین رفاه مصرفکننده و جامعه به مشتریان میدهد؛ مورد سنجش قرار گرفته است.
عوامل فرهنگی
تعریف نظری: فرهنگ عبارت است از، برنامه ذهنی دسته جمعی، که اعضای یک گروه انسانی را از گروه دیگر متمایز میسازد(Hofstede,1996,191).
تعریف عملیاتی: متغیر عوامل فرهنگی با مفاهیمی چون فردگرایی در مقابل جمعگرایی و اختلاف طبقاتی موجود میان افراد جامعه و مردسالاری در مقابل زنسالاری و اجتناب از ریسک، با استفاده از پرسشنامه ۲۴ سوالی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
اجتناب از ریسک
تعریف نظری: به میزانی مربوط میشود که یک جامعه، سازمان و یا گروه بر نظم، انسجام، ثبات، رویههای رسمی و قوانین تکیه میکند تا عدم اطمینان را کاهش دهد(زارعی متین و همکاران۱۳۸۸،۱۱).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق، متغیر اجتناب از ریسک با استفاده از ۴ پرسش و با مفاهیمی مثل دوری از استرس و تنش، اطمینان و عدم اطمینان، ترس از موقعیتهای مبهم ارزیابی شده است.
فردگرایی
تعریف نظری: از نقطه نظر فردگرایی، ما جوامع را به صورتی در مییابیم که در آن روابط بین افراد بسیار ضعیف است. در جوامع فردگرا، هرکسی به فکر خودش و خانواده درجه یک خودش است(Hofstede,1996,192).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش، متغیر فردگرایی با پرسشنامهای ۴ سوالی و با مفاهیمی چون حمایت و حفاظت از خود و اعضای خانواده و دوری از گروهها و در مقابل موقعیتهایی که فرد در گروههای سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
اختلاف طبقاتی
تعریف نظری: اختلاف طبقاتی اشاره به ایجاد سطوح مختلف قدرت، اختیار، مقام و ثروت میان افراد و میزان پذیرش نابرابری قدرت، احترام به اقتدار حاکمان توسط افراد جامعه، و دادن اجازه کنترل افراد با قدرت کمتر توسط قدرتمندان جامعه دارد(Sun et al,2009,245).
تعریف عملیاتی: متغیر اختلاف طبقاتی با مفاهیمی چون اختلاف طبقاتی در بین افراد جامعه، اتکا افراد ضعیف به قوی و وابستگی و عدم وابستگی در بین افراد با استفاده از پرسشنامهای ۴ سوالی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.
تفاوت مرد و زن
تعریف نظری: اشاره به جوامعی دارد که در آن جوامع نقش جنسیت اجتماعی کاملا روشن است( Hofstede,1996,193).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق، متغیر تفاوت مرد و زن با استفاده از ۴ سوال و با مفاهیمی چون نحوه اهمیت دادن به مادیات، ارتباط با دیگران، ارزش حفاظت از دیگران و جاه طلب بودن در این متغیر ارزیابی شده است.
آرمانگرایی
تعریف نظری: رویکردی هنجاری به سیاست و قدرت است که اشخاص را به تکرار الگوهای رفتاری گذشته فرا میخواند و آنها را از تکرار رفتارهای ناموفق و غیر مفید قبلی برحذر میدارد و به آنها تجویز میکند که رفتار و عمل خود را بر اساس دانش، خرد، عطوفت و خویشتنداری تنظیم کنند( Leonidas et al,2013,528).
تعریف عملیاتی: متغیر آرمانگرایی با مفاهیمی چون در نظر گرفتن اصول اخلاقی و کاربردی و ثابت بودن آن و جایز نبودن متضرر کردن دیگران، با استفاده از پرسشنامهای ۴ سوالی در این پژوهش مورد بررسی واقع شده است.
خودخواهی
تعریف نظری: خودخواهی از نظر اخلاقی بیان میکند که برای عملی که خودشیفتگی فرد را به حداکثر میرساند، شرط ضروری و کافی این است که عمل اخلاقی باشد Rachels,2002,192)).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش، متغیر خودخواهی با مفاهیمی چون تأثیری که هر تصمیم بر خود فرد و منافعش گذاشته و در مقابل در نظر گرفتن رفاه و سود افراد جامعه، با استفاده از ۴ سوال مورد بررسی قرار گرفته است.
خودآگاهی جمعی
تعریف نظری: خودآگاهی جمعی که معطوف است به آگاهی کلی در مورد خود، به عنوان فردی اجتماعی و آنگونه که دیگران او را در مییابند( لطیفیان و سیف،۱۳۸۶،۱۴۳).
تعریف عملیاتی: در مورد خودآگاهی جمعی ۱۳ سوال بیان شده که در این پژوهش با مفاهیمی چون پوشیدن لباس و ماشین شیک و جدید با برندی معتبر که بر زندگی فرد اثر گذاشته و نشان دهنده شخصیت فرد بوده که باعث جلب نگاه دیگران و ایجاد ذهنیتی خوب در دیگران میشود، مورد ارزیابی قرار گرفته است.
قیمت
تعریف نظری: قیمت مجموعه ارزشهایی که مصرفکنندگان برای منافع شخصی خود از داشتن یا استفاده از کالا یا خدمات، مبادله میکنند(فخیمی آذر و دیگران،۱۳۹۰،۸۴).
تعریف عملیاتی: متغیر اخلاقی قیمت با مفاهیمی مثل نداشتن تبعیض در قیمت برای مشتریان مختلف یا واضح بودن و عدم کاهش مصنوعی قیمت، با استفاده از پرسشنامهای ۴ سوالی در این پژوهش مورد ارزیابی واقع شده است.
محصول
تعریف نظری: محصول میتواند شامل یک شیء فیزیکی، خدمت، مکان، سازمان و حتی یک ایده یا فکر باشد(فخیمی آذر و دیگران،۱۳۹۰،۸۴).
تعریف عملیاتی: در این تحقیق متغیر محصولات اخلاقی با استفاده از پرسشنامهای ۶ سوالی و با مفاهیمی چون عدم فروش محصولات با کیفیت پایین، معیوب و تقلبی، جلوگیری از گول زدن مشتری و پنهان کردن اطلاعات محصولات از وی و همچنین استفاده از برچسبهای واضح و آشکار مورد بررسی قرار گرفته است.
تبلیغات
تعریف نظری: تبلیغات برای مطلع ساختن مردم از محصولات به کار میرود و خریداران در بازار هدف را بیشتر به خرید مارکهای تجاری خاصی ترغیب میکند(فخیمی آذر و دیگران،۱۳۹۰،۸۵).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش، متغیر اخلاقی تبلیغات با استفاده از پرسشنامهای ۵ سوالی و با مفاهیمی چون جلوگیری از کاربرد وعدههای فریبنده و محصولات مضر برای تبلیغات و همچنین عدم استفاده از گروههای آسیبپذیر در تبلیغات توهین آمیز و محصولات کهنه جهت حراج مورد بررسی قرار گرفته است.
توزیع
تعریف نظری: رساندن محصول مورد نظر مشتری در زمان مطلوب به مکان مورد نظر(فخیمی آذر و دیگران،۱۳۹۰،۸۶).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.
Tags: