۸٫۵٫۴٫ آمیخته اخلاقی بازاریابی ۷۴
۹٫۵٫۴٫ اعتماد ۷۵
۶٫۴٫ تأیید مدل ۸۰
۷٫۴٫ آزمون فرضیههای پژوهش ۸۳
فصل پنجم ۹۰
۱٫۵٫ مقدمه ۹۱
۲٫۵٫ مروری مختصر بر تحقیق ۹۱
۳٫۵٫ نتایج ۹۳
۴٫۵٫ جمع بندی و نتیجهگیری ۹۷
۵٫۵٫ پیشنهادات کاربردی – مدیریتی ۹۸
۶٫۵٫ پیشنهاد برای محققان آتی ۹۹
منابع ۱۰۰
پیوست۱ ۱۰۶
پیوست۲ ۱۰۶
چکیده انگلیسی ۱۰۷
فهرست جداول صفحه
۱٫۲٫ جدول پیشینه تحقیق در سطح بین المللی ۴۷
۲٫۲٫ جدول پیشینه تحقیق در سطح ملی ۵۰
۱٫۳٫ جدول متغیرها و نقش آنها در تحقیق ۵۹
۲٫۳٫ جدول شاخص آلفای کرونباخ ۶۱
۱٫۴٫ جدول فراوانی پاسخگویان براساس متغیرهایی جنسیت، تأهل، تحصیلات ۶۸
۲٫۴٫ جدول آزمون t یک نمونه برای متغیرهای پژوهش ۷۰
۳٫۴٫ جدول بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص اختلاف طبقاتی ۷۱
۴٫۴٫ جدول بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص اجتناب از ریسک ۷۲
۵٫۴٫ جدول بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص فردگرایی ۷۲
۶٫۴٫ جدول بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص تفاوت مرد و زن ۷۲
۷٫۴٫ جدول بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص آرمانگرایی ۷۳
۸٫۴٫ جدول بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص خودخواهی ۷۳
۹٫۴٫ جدول بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص خودآگاهی جمعی ۷۳
۱۰٫۴٫ جدول بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص آمیخته اخلاقی بازاریابی ۷۴
۱۱٫۴٫ جدول بررسی ضرایب و مقدار t برای شاخص اعتماد ۷۵
۱۲٫۴٫ جدول بررسی برازندگی ۸۰
۱۳٫۴٫ خلاصه ضرایب استاندارد، ضرایب تعیین، آماره t و نتیجه فرضیه تحقیق ۸۱
۱۴٫۴٫ آماره t برای فرضیه ۱ ۸۳
۱۵٫۴٫ آماره t برای فرضیه ۲ ۸۴
۱۶٫۴٫ آماره t برای فرضیه ۳ ۸۴
۱۷٫۴٫ آماره t برای فرضیه ۴ ۸۵
۱۸٫۴٫ آماره t برای فرضیه ۵ ۸۵
۱۹٫۴٫ آماره t برای فرضیه ۶ ۸۶
۲۰٫۴٫ آماره t برای فرضیه ۷ ۸۶

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است
Tags: