بررسی تاثیر آمادگی الکترونیکی بر شاخصهای فرآیند

در ضمیمه چهارم میزان تاثیر پذیری هریک از شاخصهای آمادگی الکترونیکی عنوان متغیر مستقل بر شاخصهای فرآیند که عبارتند از که به عنوان متغیر های وابسته نشان داده شده است.با توجه به نتایج تحلیل فوق در جدول (۲-۱۰)متغیرهای موثر(بابیشینه احتمال مثبت)بر متغیر وابسته به ترتیب میزان تاثیر پذیری آورده شده اند:

جدول (۲-۱۰)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته فرآیند

همچنین شاخص نیکویی برازش که نشان دهنده وجود تقارن و انسجام در ارتباط بین متغیرها می باشد برابر با۶۸ درصد می باشد.

۵- بررسی تاثیر آمادگی الکترونیکی بر شاخصهای رشد و یادگیری

دراین جا میزان تاثیر پذیری هریک از شاخصهای آمادگی الکترونیکی عنوان متغیر مستقل بر شاخصهای رشد و یادگیری که عبارتند از که به عنوان متغیر های وابسته نشان داده شده است.با توجه به نتایج تحلیل فوق در جدول (۲-۱۱)متغیرهای موثر(بیشینه احتمال مثبت)بر متغیر وابسته به ترتیب میزان تاثیر پذیری آورده شده اند:

جدول (۲-۱۱)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته رشد و یادگیری

همچنین شاخص نیکویی برازش که نشان دهنده وجود تقارن و انسجام در ارتباط بین متغیرها می باشد برابر با ۸۱ درصد می باشد.بنابرآنچه گفته شده؛می تواند به عنوان ابزاری در جهت ارزیابی عملکرد (اندازه گیری میزان موفقیت) سازمانهای کوچک ومتوسط در اتخاذ تجارت الکترونیکی پرداخت. بر اساس تحلیل های صورت گرفته در قسمت قبل، در این بخش می توان به نتیجه گیری در مورد روابط بین متغیرها ی تعریف شده در مدل پیشنهادی اقدام نمود.[۱]

گفتار هفتم- سابقه تحقیقات انجام شده درباره موضوع

استراتژی بازاریابی شالوده اساسی سیستم بازاریابی را تشکیل می دهد زیرا ترکیبی از عناصر لازم برای برنامه ریزی و اجرای کل عملیات بازاریابی است.

الف)پیشینه داخلی:

وحدتی (۱۳۸۰) به کمک تحلیل آماری وآزمون توکی، اولویت عناصر آمیخته بازاریابی را از نظر مصرف کنندگان کالاهای خارجی ترتیب زیر بدست آورده است: استمرار کیفیت مناسب و پایدار خدمات و ویژگیهای کارکنان، ویژگیهای محصول و قیمت آن کانالهای توزیع، فعالیتهای ترفیعی و تشویقی و امکانات عاملان فروش. حق پرست با تکنیک AHPبه بررسی و انتخاب آمیخته ترفیع مناسب برای شرکتهای تحقیقات بازاریابی می پردازد.

عناصر آمیخته ترفیع شامل فروش تلفنی، فروش حضوری، روابط عمومی و تبلیغات در شرکتهای تحقیقات بازاریابی در سطح استان تهران با توجه به سه معیار، ایجاد آگاهی درباره شرکت و خدمات آن، ایجاد نگرش مثبت نسبت به شرکت و توان علمی آن و ایجاد نگرش مثبت نسبت به اهمیت تحقیقات بازاریابی بررسی شده و شیوه فروش حضوری، بهترین شیوه ترفیع تعیین شد.

ساعی ارسی:در پژوهشی با عنوان« بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی بیمه شدگان اصلی، از حمایت ها و خدمات بیمه ای و درمانی»به این نتیجه می رسد که؛ اولین عامل تأثیرگذار (بیشترین ضریب)متعلق به عامل سن می باشد، که رضایت مندی افراد مسن از افراد جوان بیشتر بود) متغیر سن، رضایت متأهلین بالاتر از افراد مجرد، نحوۀ برخورد کارکنان با بیمه شدگان تاثیر گذار بوده بطوری که استفاده کنندگان از بیمه اختیاری، رضایت بالاتری، نسبت به بیمه اجباری دارند. همچنین نتایج نشان داد که سهولت دسترسی به خدمات درحدپایین، مشاهده گردید.[۲]

ب) پیشینه خارجی

در ادبیات بازاریابی نیل بودن[۳] نخستین کسی بود که ایده آمیخته بازاریابی را مطرح کرد. عناصر آمیخته بازاریابی وی عبارت بودند از: محصول، قیمت، توزیع، ترفیع، فروش و تحقیق بازاریابی. بعد از آن ای جروم مک کارتی[۴] عناصر آمیخته بازاریابی را به چهار عنصر توزیع، ترفیع، محصول و قیمت تقسیم کرد[۵]. . طی سالیان متمادی اجزای اضافی دیگری نیز به عناصر کلاسیک آمیخته بازاریابی افزوده شده است از جمله محققین بازاریابی صنعت جهانگردی به علت منحصر به فرد بودن بازاریابی جهانگردی اجزای اضافی دیگری را علاوه بر P برای این صنعت بیان کرده اند که عبارتند از:

بسته بندی[۶]، برنامه ریزی[۷]، مردم[۸]، مشارکت[۹] بنابراین در آمیخته بازاریابی جهانگردی P8 وجود دارد (ابراهیمی، (۱۳۷۸).

برخی دیگر عناصر آمیخته بازاریابی را علاوه بر P4 شامل بسته بندی ، روابط عمومی، قدرت های حاکم بر بازار و مردم می دانند (بلوریان، تهرانی، ۱۳۷۸). جفکینز در کتاب خود تحت عنوان «بازاریابی نوین» عناصر آمیزه بازاریابی را از نظر ترتیب زمانی به بیست عنصر تقسیم می کند که عبارتند از:

۱) ابداع یا اصلاح محصول/ خدمت    ۲) چرخه حیات محصول

۳)تحقیق بازاریابی                       ۴) نامگذاری محصول

۵) وجهه محصول                        ۶) بخش بندی بازار

۷) قیمت گذاری                           ۸) آمیخته محصول

۹) بسته بندی                             ۱۰) توزیع

۱۱) نیروی فروش                       ۱۲) آموزش و پرورش

۱۳) روابط عمومی مالی و حقوقی      ۱۴ ) روابط صنعتی

۱۵) آزمایش بازار                        ۱۶) تبلیغات

۱۷)تحقیق تبلیغات                       ۱۸) ترفیع فروش

۱۹) خدمات بعد از فروش             ۲۰)حفظ علاقه و وفاداری مشتریان

فیلیپ کاتلر (۱۳۸۰) با اضافه کردن دو عامل قدرت و روابط عمومی عناصر آمیخته بازاریابی را به شش عنصر تقسیم کرد ولی سپس P4 را بهبود بخشید و پذیرفت که روابط عمومی خود شکلی از تبلیغات است.

تصمیم گیری به عنوان بخش جدایی ناپذیری در ادبیات مدیریت مطرح است. افرادی چون سایمون و دراکر مدیریت را مترادف با تصمیم گیری می دانند. در آغاز به دلیل نگرش خاص دیدگاه کلاسیک در مدیریت، تصمیم گیری تنها حق مدیر دانسته می شد. اما از دهه ۱۹۵۰ به بعد تحقیقاتی در زمینه جنبه های رفتاری، ماهیت تصمیم، تئوریها و فرآیند تصمیم انجام گرفت که این نگرش را دگرگون ساخت. از سوی دیگر مباحث آمار، ریاضی و …

مدل های کمی نیز به عنوان ابزار مفیدی برای اتخاذ تصمیم مطرح گردید (باقریان، ۱۳۸۰). مدلهای بهینه سازی از دوران نهضت صنعتی در جهان و بخصوص از زمان جنگ دوم جهانی همواره مورد توجه ریاضیدانان و دست اندرکاران صنعت بوده است. اما توجه محققین در
ده های اخیر معطوف به مدلهای چند معیاره (MCDM)[10] برای تصمیم گیریهای پیچیده گردیده است.

پایان نامه رشته مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

 

محققین زیادی مدل های تصمیم گیری با معیارهای چندگانه را مورد بررسی قرارداده اند.درادبیات موضوع مدلهای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه از اصطلاحات
مشخصه ها[۱۱]، اهداف[۱۲]، آرمانها[۱۳]و معیارها[۱۴] زیاد استفاده شده است. بطور کلی در تصمیم گیریهای چند معیاره بجای استفاده از یک معیار سنجش از چندین معیار سنجش ممکن است استفاده گردد. فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) یکی از معروفترین فنون تصمیم گیری چند منظوره است که اولین بار توسط توماس.ال ساعتی در دهه ۱۹۷۰ ابداع گردید. AHP اساساً یک تئوری عمومی سنجش است که براساس پاره ای از اصول روانشناسی و ریاضی بنا شده که توانایی حل مسایل پیچیده را در زمینه های مختلف کمی و کیفی داراست.

قابلیت بالای تکنیک AHP در حل و بررسی مسایل گوناگون باعث شده تا در زمینه های مختلفی مانند سیاست و برنامه ریزی شهری، تخصیص منابع، رتبه بندی انتخابها، پیش بینی و بطور کلی در امر تصمیم گیری از این تکنیک به میزان زیادی استفاده می شود. جلال گهر بخش (۱۳۷۸) با بکارگیری تکنیک AHP مزیت نسبی صنایع ایران را تعیین کرده است. ولی با الهام از تجارب کشورهای صنعتی و در حال توسعه الگوی جدیدی برای مقایسه و رده بندی صنایع کشور فراهم آورده است.

مولر[۱۵] و همکارانش (۲۰۰۱) از طریق تکنیک AHP به بررسی ارتباط بین سودآوری با صادرات محصولات پرداخته است. گادوینگ[۱۶] (۲۰۰۰) در تحقیقی با بکارگیری تکنیک AHP به تجزیه و تصمیم گیری راجع به انتخاب تکنولوژی اطلاعات(IT) از منابع برون سازمانی پرداخته است.

جدول چهارچوب نظری

نظریهیافته های آمارینظریه میدانی: رفتارهای انسانی از خصوصیات محیطی و شخصی آنها نشأت می گیرد. رفتار خود، در یک میدان بوجود می آید، که این میدان رفتارهای دیگر خود وجنبه های دیگر محیط را، نیز در بر می گیرد. [۱۷]- سن، در رضایت مندی بیمه شدگان از حمای تها و خدمات بیمه ای و درمانی مؤثر است

– جنس، دررضایت مندی بیمه شدگان ازحمایت ها و خدمات بیمه ای و درمانی مؤثر است

– میزان تحصیلات در رضایت مندی بیمه شدگان از حمایت ها و خدمات بیمه ای و درمانی

راههایی تازه که برای [رضایت مندی از] حمایت های اجتماعی-        میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعهنظام خدمات و بیمه درمانی -منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعهنقاط مرجع استراتژیک ؛ شاخصهای مرجعی که مدیران برای ارزیابی گزینه ها استفاده نموده تا تصمیمات

استراتژیک را اتخاذ نموده و اولویتهای سازمانی یا سیستمی را به اطلاع ذینفعان کلیدی خود برسانند

-شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعهدرک گزینه های نقاط مرجع استراتژیک سازمان روشی است برای رسیدن به هماهنگی استراتژیک نقاط مرجع استراتژیک، نقاطی برای هماهنگی هستند که اگر همه عناصر و سیاست های سازمان خود را با آن هماهنگ نمایند یک هماهنگی همه جانبه به وجود می آید – راهبرد نفوذ در بازاربالقوه بیمه مهندسی و ارتقاء کیفیت ارائه خدماتآمیخته بازاریابی را مجموعه ای از متغیرهای (ابزارهای) قابل کنترل بازاریابی می داند که شرکت آنها را برای پاسخگویی به بازار هدف درهم می آمیزد. آمیخته بازاریابی دربرگیرنده همه کارهایی است که شرکت می تواند انجام دهد تا بر میزان تقاضا برای محصولاتش اثر بگذارد.

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

نظریه پرداز
کورت لوین
مارکوس لووە (۲۰۰۴)
اووه راینهارت (۱۹۹۵)
بامبرگر و فاننبوم (۱۹۹۶)
فاننبوم، هارت و شنل(۱۹۹۶)
 فیلیپ کاتلر (۱۹۹۱)

 

[۱] رضا سمیع زاده [email protected] ، سید کمال چهارسوقی [email protected]، ارائه مدلی به منظور ارزیابی عملکردسازمانهای کوچک و متوسط در اتخاذ تجارت الکترونیکی،PDF

[۲] ( ساعی ارسی، خسروی، ، ۱۳۸۹)

[۳] Neil Borden

[۴] E. Jerom Mc Carthy

[۵] (کاتلر؛ ۱۹۹۷)

[۶] E. Jerom Mc Carthy

[۷] Programming

[۸] People

[۹] Partnership

[۱۰] Multiple Criteria Decision Making

[۱۱] Attributes

[۱۲] این جدول حاوی اطلاعاتی راجع به: سیاستهای پولی، مالی و ارزی کشور، نرخ تورم (شاخص بهای خرده فروشی، شاخص بهای عمده  فروشی و شاخص بهای مصرف کننده) ، نرخ بیکاری، میزان صادرات و واردات کاشی، میزان ظرفیت اسمی و واقعی تولید کاشی کف در کشور، سهم بازار رقبا، درصد تحقق برنامه توسعه ای رقبا، تعداد رقابای بالقوه و بالفعل، بررسی پیشرفتهای تکنولوژیکی در فرایند تولید کاشی، قوانین و مقررات کشور، بررسی برنامه پنج ساله سوم توسعه و سیاستهای تشویقی که در جهت افزایش صادرات غیرنفتی در آن لحاظ شده، ساختار جمعیتی کشور، بررسی سلایق مصرف کنندگان مناطق مختلف کشورو … می باشد.

[۱۳] Objectives

[۱۴] Goals

[۱۵] Criteria

[۱۶] Muller Mark H.

[۱۷] (دوچ،کراوس، ۱۲۵:۱۳۷۴)