بررسی سوالات تابع کنکور

 

از آنجا که ما به طور مداوم در مورد وابستگی بین کمیت ها در طبیعت و جامعه نظریه می دهیم ، توابع ابزار مهمی در ساخت مدل های ریاضی هستند. در ریاضیات مدرسه ، توابع معمولاً ورودی و خروجی عددی دارند و اغلب توسط یک عبارت جبری تعریف می شوند. توابع بر اساس نوع معادله ریاضی طبقه بندی می شوند که نشان دهنده رابطه آنها است. در سوالات تابع کنکور برخی از توابع جبری هستند. توابع دیگر مانند f (x) = sin x ، با زاویه سروکار دارند و به عنوان مثلثاتی شناخته می شوند. توابع دیگر نیز روابط لگاریتمی و نمایی دارند و به همین ترتیب طبقه بندی می شوند. ایده پشت یک تابع این است که بخشی از برنامه را تقسیم می کند ، و به ویژه اینکه کد موجود در این تابع دارای برخی از خصوصیات مفید است. با استفاده از توابع در مکانهای مناسب ، می توان طول یک برنامه منبع را کاهش داد.

در سوالات تابع کنکور یک تابع یک فرایند ورودی-خروجی تعمیم یافته است که نگاشت مجموعه ای از مقادیر ورودی را به مجموعه ای از مقادیر خروجی تعریف می کند. یک دانشجو باید هر عملی را انجام دهد یا تصور کند. تعریف فنی یک تابع: رابطه ای از مجموعه ای از ورودی ها به مجموعه ای از خروجی های ممکن است که هر ورودی دقیقاً به یک خروجی مربوط می شود. … می توانیم این جمله را بنویسیم که f تابعی است از X به Y با استفاده از علامت تابع f: X → Y. تابعی ، در ریاضیات ، یک عبارت ، قاعده یا قانون که رابطه بین یک متغیر (متغیر مستقل) و یک متغیر دیگر (متغیر وابسته) را تعریف می کند. عملکردها در ریاضیات همه گیر هستند و برای تنظیم روابط فیزیکی در علوم ضروری هستند. در ریاضیات ، یک تابع رابطه ای است بین مجموعه ای از ورودی ها و مجموعه ای از خروجی های مجاز. توابع خاصیتی دارند که هر ورودی دقیقاً مربوط به یک خروجی است. به عنوان مثال ، در تابع f (x) = x2  هر ورودی برای x فقط یک خروجی می دهد.

توابع تعریف شده در سوالات تابع کنکور می تواند چهار نوع مختلف داشته باشد. عملکردی بدون استدلال و بدون مقدار بازگشتی. عملکردی بدون استدلال و مقدار برگشتی. عملکردی با آرگومان و بدون مقدار بازگشتی. عملکرد با آرگومان ها و مقدار بازگشتی. توابع و انواع مختلف عملکردها. یک رابطه تابعی است اگر برای هر x در دامنه دقیقاً یک y در دامنه وجود داشته باشد. کد کد یک خط عمودی از طریق هر عنصر از دامنه باید نمودار دامنه را قطع کند. دقیقاً یکبار عملکرد کنید. یک تابع مجموعه ای از کد سازمان یافته و قابل استفاده مجدد است که برای انجام یک عمل مرتبط و واحد استفاده می شود. زبانهای مختلف برنامه نویسی آنها را متفاوت می فرمایند ، به عنوان مثال ، توابع ، روش ها ، زیر روال ها ، رویه ها. تابع رابطه ای است که در آن هر ورودی فقط یک خروجی دارد. در رابطه ، y تابعی از x است ، زیرا برای هر ورودی x (,1  ۲ ، ۳ یا ۰) ، فقط یک خروجی y وجود دارد. x تابعی از y نیست ، زیرا ورودی y = 3 چندین خروجی دارد: x = 1 و x = 2.