تاثیرکشش ایستا و پویا بر اقتصاد دویدن وعملکرد هوازی

برخی پژوهش­ها نشان داده­اند که انعطاف پذیری باعث کاهش سفتی و درنتیجه نیاز به انرژی کمتر برای به حرکت درآوردن عضله می­شود (55،115). در حالی که، برخی دیگر از پژوهش­ها نشان می­دهند که سفتی و عدم انعطاف زیاد در اندام پایینی (عضلات لگن، ران، همسترینگ و ساق پا) و قسمت پایینی تنه، باعث افزایش اقتصاد دویدن و کاهش هزینه انرژی زیربیشینه هم در دونده­ها و هم غیر ورزشکاران، از طریق افزایش ذخایر انرژی الاستیک در عضلات و تاندون­های  پا و همچنین کاهش نیاز به فعالیت عضلات برای ثابت کردن ناحیه­ی لگن هنگام ضربه پا و دویدن می­شود (43،74،123). به هرحال، پژوهش­ها در مورد اثرحاد کشش بر اقتصاد دویدن و هزینه­ی انرژی متناقض است و هنوز کاملا روشن نشده است (123). برخی از پژوهش­ها اثر مثبت (55) و برخی، اثرمنفی کشش (41،74،128،129) بر اقتصاد دویدن را گزارش کرده­اند و نشان می­دهند که کشش ایستا (129) و پویا (117) باعث فراخوانی بیشتر واحدهای حرکتی و در نتیجه افزایش هزینه انرژی و کاهش عملکرد استقامتی می­شود. و در عین حال، برخی دیگر تفاوت معناداری بین گروه کشش و کنترل گزارش نکرده­اند (13،62،99،106،136). با وجود این، برخی از پژوهشگران گزارش کرده­اند که سفتی زیاد وانعطاف کم در قوزک پا، هنگام دورسی فلکشن از طریق افزایش ذخایر انرژی الاستیک و آزادسازی آن در تاندون آشیل و عضلات ساق پا، باعث کاهش هزینه­ی انرژی می­شود (43). سفتی عضلات اطراف قوزک و زانو در مرحله ترمز کردن باعث افزایش پتانسیل نیرو در مرحله کندن می­شود (83). برهمین اساس، بسیاری از پژوهشگران پیشنهاد می­کنند که دونده­های با انعطاف پذیری نرمال از انجام حرکات کششی به ویژه در عضلات چرخش دهنده خارجی مفصل ران و همچنین عضلات همسترینگ، نعلی و ساق پا، که باعث افزایش دامنه حرکتی اطراف مفصل می­شود، قبل از فعالیت و رقابت خودداری کنند (41،43).