تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، استاندارد، زاینده رود، نمونه برداری

زمانی کوتاه مدت تغییرات نیترات از آنها استفاده شده و از داده‌های بخش (ب) مربوط به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ برای ترسیم خطوط هم‌نیترات در منطقه و برای نشان دادن تغییرات زمانی طولانی مدت (طی سنوات سپری شده) استفاده گردیده است. در این بخش به منظور تحلیل مقدار نیترات, کل منطقه مورد مطالعه به ۵ منطقه زیر تقسیم شده و از داده‌های بخش (الف) استفاده گردید.
۱- منطقه اصفهان
این منطقه شامل شهر اصفهان و مناطق شمال, شمال غرب و شمال شرق آن مانند شهرهای خمینی‌شهر، شاهین شهر، گز و برخوار و نواحی اطراف آنها بوده است.
۲- منطقه نجف آباد
این منطقه شامل شهر نجف آباد و نواحی اطراف آن بوده و از طرف شمال غرب تا شهر تیران و از جنوب تا مزرعه لورک ادامه یافته است.
۳- منطقه شهرضا
این منطقه شامل کلیه مناطق جنوبی اصفهان بوده و تا شهر شهرضا واقع در ۹۰ کیلومتری جنوب اصفهان ادامه یافته است.
۴- منطقه نطنز و کاشان
این منطقه شامل شهرهای طرق، نطنز، بادرود، کاشان و نواحی اطراف آنها بوده که بخش وسیعی از شمال استان اصفهان را در بر گرفته است.
۵- منطقه اطراف رودخانه زاینده رود
این قسمت شامل تمام مناطق نزدیک اطراف زاینده رود از نقطه ورود این رودخانه به استان اصفهان تا نزدیک باتلاق گاو خونی بوده و تمام شهرها و زمین‌های کشاورزی در این منطقه از شهر باغبهادران تا ورزنه را در بر گرفته است.
۴-۴-۱ آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی منطقه اصفهان
متوسط غلظت نیتروژن نیتراتی () آبهای زیرزمینی این منطقه در مراحل زمانی مختلف از دی ماه ۱۳۷۹ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰ (مراحل ۱ تا ۵) در شکل (۴-۵) نشان داده شده است.
شکل ۴-۵ میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی منطقه اصفهان در مراحل مختلف نمونه برداری
چاه‌های مورد مطالعه در این منطقه شامل چاه‌های شماره ۱ تا ۱۹ (جدول (۱) پیوست) بوده‌اند. در این تحقیق, به منظور بررسی میزان آلودگی نیترات و مقایسه با استانداردهای جهانی, از استاندارد سازمان محیط زیست آمریکا (USEPA) و سازمان بهداشت جهانی (WHO) برای آب آشامیدنی که میزان ۱۰ میلی‌گرم بر لیتر نیتروژن نیتراتی بوده, استفاده گردید. میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی این منطقه ۰۲/۱۶ میلی‌گرم بر لیتر و در چاه‌های مختلف ۷۶/۶ تا ۱۶/۲۶ میلی‌گرم بر لیتر متغیر بوده است. از نظر مقدار فراوانی, در این منطقه ۸/۱۵ درصد چاه‌ها دارای کمتر از ۱۰ میلی‌گرم بر لیتر ، ۲/۶۳ درصد بین ۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم بر لیتر و ۰/۲۱ درصد بین ۲۰ تا ۳۰ میلی‌گرم بر لیتر نیتروژن نیتراتی بودند. در مجموع ۲/۸۴ درصد چاه‌ها در این منطقه دارای متوسط غلظت نیتروژن نیتراتی بیش از حد استاندارد برای آب آشامیدنی هستند.
از نظر تغییرات زمانی غلظت نیتروژن نیتراتی در مراحل مختلف متغیر بوده است. میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی این منطقه در مراحل ۱ تا ۵ با فواصل زمانی یک ماهه (از دی ماه ۱۳۷۹ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰) به ترتیب ۵/۱۲، ۴/۱۳، ۴/۱۹، ۱/۱۸ و ۸/۱۶ میلی‌گرم بر لیتر است. مشاهده شده که مقدار نیتروژن نیتراتی در اسفند ماه حداکثر است که این پدیده می‌تواند در اثر آبشویی نیترات مصرف شده به همراه کود در فصل کاشت و انتقال آن به آبهای زیرزمینی به وجود آمده باشد. در طول تابستان و پائیز در اثر مساعد بودن شرایط آب و هوایی برای میکروارگانیسم‌ها و کمبود بارندگی‌, نیترات در خاک تجمع یافته است و با شروع فصل بارندگی در اواخر پائیز و زمستان آبشویی انجام شده است. با افزایش بارندگی به علت رقیق شدن غلظت نیترات در آب زیرزمینی بعد از زمستان غلظت نیترات کاهش یافته است. رشد گیاه طی ماه‌های فروردین و اردیبهشت می‌تواند منجر به مصرف نیترات خاک و کاهش آبشویی آن شود. البته‌, شروع فصل کشت در اواخر زمستان و کوددهی در این زمان باعث حداکثر غلظت نیترات شده است. هر چند در اثر رقیق شدن‌, غلظت نیترات کاهش یافته است ولی به مقدار اولیه برنگشته و در اثر کوددهی‌های زیاد در هر سال افزایش یافته است. البته این اصل همیشگی نبوده و عوامل دیگری مانند بارندگی می‌تواند آنرا تغییر دهد. در این منطقه در طی مراحل ۱ تا ۵ به ترتیب ۲/۶۳, ۴/۶۸, ۵/۸۹, ۲/۸۴ و ۲/۸۴ درصد از کل چاه‌ها دارای غلظت نیترات بیشتر از حد استاندارد (۱۰ میلی‌گرم بر لیتر) برای آب آشامیدنی بوده‌اند.
۴-۴-۲ آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی منطقه نجف آباد
در این منطقه ۲۲ چاه (چاه‌های شماره ۲۰ تا ۴۱ جدول (۱) پیوست) مورد بررسی قرار گرفته است. میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در آب این چاه‌ها و همچنین تغییرات آن در طول دوره مطالعه در شکل (۶-۶) نشان داده شده است. میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی این منطقه ۱۶/۱۶ میلی‌گرم بر لیتر و در چاه‌های مختلف بین ۳۶/۹ تا ۱۸/۲۸ میلی‌گرم بر لیتر متغیر بوده است.
از کل چاه‌های مورد مطالعه در منطقه نجف آباد, به ترتیب ۵/۴, ۳/۷۷ و ۲/۱۸ درصد دارای غلظت نیتروژن نیتراتی کمتر از ۱۰, ۲۰-۱۰ و ۳۰-۲۰ میلی‌گرم بر لیتر بوده‌اند. در کل, ۵/۹۵ درصد چاه‌ها دارای نیتروژن نیتراتی بیش از حد استاندارد (۱۰ میلی‌گرم بر لیتر) برای آب آشامیدنی بوده‌اند. همانطور که مشاهده شده است میانگین غلظت نیترات و درصد چاه‌های غیر استاندارد از نظر آب آشامیدنی در این منطقه بیشتر از منطقه اصفهان است.
با بررسی تغییرات زمانی غلظت نیتروژن نیتراتی در چاه‌های مختلف این منطقه در شکل (۴-۶), نشان داده شده است که در این منطقه هم همان روندی که در منطقه اصفهان بود‌, وجود دارد. در این منطقه در مراحل ۱ تا ۵ به ترتیب ۹/۹۰، ۶/۶۳، ۱۰۰، ۸/۸۱ و ۳/۷۷ درصد از چاه‌های مورد مطالعه دارای غلظت نیترات بیش از حد استاندارد بودند. میانگین نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی در این منطقه در ۵ مرحله (دی ماه ۱۳۷۹ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰) به ترتیب ۳۶/۱۶، ۰۴/۱۳، ۹۶/۱۹، ۰۲/۱۷ و ۳۹/۱۴ میلی‌گرم بر لیتر است.
شکل ۴-۶ میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی منطقه نجف آباد در مراحل مختلف نمونه برداری
۴-۴-۳ آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی منطقه شهرضا
چاه‌های مورد مطالعه در این منطقه ۱۳ حلقه چاه (شامل چاه‌های شماره ۴۲ تا ۵۴ جدول (۱) پیوست) می‌باشد. در شکل (۶-۷) میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در مراحل مختلف (مراحل ۱ تا ۵) نمونه‌برداری نشان داده شده است. میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در کل منطقه شهرضا ۶/۱۴ میلی‌گرم بر لیتر بوده و میانگین آن در چاه‌های مختلف این منطقه بین ۹۵/۱۰ تا ۲۰ میلی‌گرم بر لیتر متغیر بوده و دارای غلظت‌های نیتروژن نیتراتی بیش از حد استاندارد برای آشامیدن (۱۰ میلی‌گرم بر لیتر) بوده‌اند. از لحاظ درصد چاه‌های دارای غلظت نیترات بیش از حد استاندارد, منطقه شهرضا بالاتر از مناطق اصفهان و نجف آباد بوده است. از نظر فراوانی محدوده‌های مختلف غلظت نیتروژن نیتراتی، ۳/۹۲ درصد از چاه‌های منطقه شهرضا دارای ۱۰ تا ۲۰ و ۷/۷ درصد بقیه چاه‌ها دارای ۲۰ تا ۳۰ میلی‌گرم بر لیتر بودند.
از لحاظ تغییرات زمانی غلظت نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی این منطقه، با توجه به شکل (۴-۷) در طول ۵ ماه متوالی از دی ماه ۱۳۷۹ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۰, روندی افزایشی در کل چاه‌ها مشاهده شده است. میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در این ۵ مرحله به ترتیب ۱/۱۱، ۶/۱۱، ۲/۱۷، ۳۵/۱۷ و ۷/۱۵ میلی‌گرم بر لیتر بوده که حداکثر آنها در ماه‌های اسفند و فروردین بوده است. در این منطقه در مرحله اول ۸/۵۳‌ درصد, در مرحله دوم ۲/۶۹ درصد و در مراحل بعدی (مرحله ۳ و ۴ و ۵) ۱۰۰ درصد چاه‌های مورد مطالعه دارای غلظت نیتروژن نیتراتی بیش از حد استاندارد (۱۰ میلی‌گرم بر لیتر) بودند.
شکل ۴-۷ میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی منطقه شهرضا در مراحل مختلف نمونه برداری
۴-۴-۴ آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی منطقه نطنز و کاشان
در این منطقه آمار ۲۱ حلقه چاه (چاه‌های شماره ۵۵ تا ۷۵ جدول (۱) پیوست) مورد بررسی قرار گرفت. میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی و تغییرات آن در شکل (۴-۸) نشان داده شده است. میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در چاه‌های این منطقه بین ۰۳/۱ تا ۰۲/۲۱ میلی‌گرم بر لیتر متغیر بوده و میانگین آن در کل منطقه ۲۵/۸ میلی‌گرم بر لیتر بوده است. از کل چاه‌های مورد مطالعه در منطقه نطنز و کاشان ۷/۶۶ درصد دارای غلظت نیتروژن نیتراتی کمتر از ۱۰ و ۶/۲۸ درصد دارای غلظت ۲۰-۱۰ میلی‌گرم بر لیتر بودند. پس در این منطقه فقط ۳/۳۳ درصد چاه‌ها دارای غلظت نیتروژن نیتراتی بیشتر از حد استاندارد هستند که در مقایسه با درصد آن که در مناطق اصفهان, نجف آباد و شهرضا که به ترتیب ۲/۸۴، ۵/۹۵ و ۱۰۰ درصد بود، بسیار کمتر است. این مسأله به این دلیل است که در مناطق نطنز و کاشان در کل, فعالیت‌های کشاورزی از نظر وسعت و شدت به‌اندازه مناطقی مانند اصفهان, نجف آباد و شهرضا نبوده است. چون منطقه نطنز تقریباً کوهستانی بوده و دارای دشت‌های وسیع نیست و مناطق اطراف کاشان هم نسبت به مناطق دیگر گرم و خشک و کویری بوده‌اند.
متوسط غلظت نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی منطقه نطنز و کاشان در طول دوره مطالعه روند افزایشی داشته و حداکثر آن در مرحله سوم یعنی اسفندماه ۱۳۷۹ بوده است (شکل ۴-۸). میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در این منطقه در ۵ مرحله نمونه‌برداری به ترتیب ۶, ۲/۶، ۵/۱۰، ۱/۱۰ و ۴/۸ میلی‌گرم بر لیتر بوده که این مقادیر نسبت به مناطق اصفهان، نجف آباد و شهرضا کمتر است. چاه‌های مورد مطالعه در منطقه نطنز شامل چاه‌های شماره ۵۵ تا ۶۰ اکثراً دارای نیترات کمتر از حد استاندارد برای آب آشامیدن هستند و فقط چاه شماره ۶۰ که در مناطق کشاورزی جنوب شرقی نطنز واقع است دارای غلظت نیترات بیش از حد استاندارد بوده است. در منطقه کاشان (چاه‌های شماره ۶۷ تا ۷۳) هم بجز در بعضی مراحل معمولاً دارای غلظت نیتروژن نیتراتی کمتر از حد استاندارد هستند. این چاه‌ها در مناطق کوهستانی, بین کاشان و میمه واقع بوده و یا از این مناطق تغذیه شده‌اند. در این منطقه از مرحله اول تا پنجم به ترتیب ۱۹، ۱۹، ۴۳، ۴۳ و ۳/۳۳ درصد از کل چاه‌های مورد مطالعه دارای غلظت نیترات بیش از حد استاندارد بودند.
شکل ۴-۸ میانگین غلظت نیتروژن نیتراتی در آبهای زیرزمینی منطقه نطنز و کاشان در مراحل مختلف نمونه برداری
۴-۴-۵ آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی منطقه حاشیه زاینده‌رود
منطقه اطراف زاینده رود منطقه‌ای بزرگ به شکل باریک و کشیده در دو طرف رودخانه زاینده رود است که از نقطه ورود زاینده رود به استان اصفهان یعنی بخش باغبهادران شروع و تا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *