تحقیق رایگان درمورد استاندارد، شبیه سازی، شهر گرگان، منابع آب زیرزمینی

ع برداشت شده و مورد آزمایش قرار گرفته است. آزمایش‌ها در دو دسته آزمایش‌های تیتریمتری شامل شامل سختی کل، کلسیم و منیزیم، قلیائیت و کلرور بر اساس روش‌های استاندارد و آزمایش‌های دستگاهی شامل هدایت الکتریکی، کل جامدات محلول، کدورت، فلوئور، pH ، آهن، سدیم، نیتریت و نیترات انجام شده است. جهت آنالیز آماری نتایج از شاخص‌های مرکزی و نرم افزار Excel استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که میزان فلوئور، سولفات، کلرور، سدیم، سختی کل، TDS و EC در منابع آب زیرزمینی از حداکثر مجاز و میزان نیتریت و کلسیم نیز از حد مطلوب فراتر است ولی در منابع سطحی میناب همه پارامترها به جز TDSدر گستره مطلوب می‌باشند. لذا کیفیت شیمیایی آب شرب بندرعباس از دیدگاه بهداشتی مشکل آفرین نیست. لیکن به دلیل پایین‌تر بودن کیفیت آب استحصالی از منابع زیرزمینی و اختلاط آن با آبهای سطحی، برخی پارامترها در حد مطلوب نمی‌باشد.
یوسفی و همکاران (۱۳۸۶) به بررسی و تعیین میزان نیترات منابع آب آشامیدنی روستایی آمل پرداختند. برای نمونه گیری، به روش خوشه‌ای در منطقه مورد بررسی از هر خوشه، تعدادی از چاه‌ها به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. جمعاً ۳۰۰ نمونه در شرایط خشک و بارانی از ۵۰ حلقه چاه روستایی آمل گرفته شده و بر اساس روش استاندارد و با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری میزان غلظت نیترات در نمونه‌ها اندازه‌گیری شده است. بیشترین غلظت نیترات ۶۶/۲۰ میلی‌گرم بر لیتر برحسب ازت بوده است با افزایش عمق میزان نیترات کاهش یافته و میزان نیترات در چاه‌های عمیق به مراتب کمتر از چاه‌های کم عمق بوده است. از لحاظ آماری اختلاف بین غلظت نیترات چاه‌ها در شرایط خشک و بارانی بین چاه‌های کم عمق معنی‌دار بوده است. اما بین چاه‌های عمیق اختلاف معنی‌دار آماری مشاهده نشده است که دلالت بر نشت آلودگی به چاه‌های کم عمق به دلایل بهداشتی و عدم بهسازی و ورود آب باران و نظایر آن دارد.
رقیمی و همکاران (۱۳۸۷) منشاء آلودگی نیترات درآب‌های زیرزمینی شهر گرگان را مورد بررسی قرار دادند. از آنجا که ۸۰ درصد آب آشامیدنی شهر گرگان از منابع آب‌های زیرزمینی تامین می گردد. این مطالعه به منظور بررسی میزان نیترات در آب‌های زیرزمینی تحت کنترل شبکه آبرسانی شهری و خارج از شبکه آبرسانی شهر گرگان انجام شده است در این مطالعه توصیفی ۴۳ نمونه از آب‌های زیرزمینی و سطحی شهر گرگان در فصل‌های بهار و زمستان طی سال ۱۳۸۴ جمع آوری گردیده و با استفاده از روش تیتراسیون و اسپکتروفتومتری مورد تجزیه شیمیایی قرار گرفته است. نتایج حاکی از وجود نیترات بین مقادیر ۵۲/۳ و ۵۲/۶۹ میلی‌گرم بر لیتر است. مقادیر بالای نیترات قرائت شده عمدتاً مربوط به منطقه شهری و چاه‌های حوالی محل دفن زباله‌ها می‌باشد که نشان از تأثیر بالاتر عواملی نظیر نفوذ شیرابه‌های محل دفن زباله و فاضلاب‌های شهری به داخل خاک نسبت به فعالیت کشاورزی در منطقه می‌باشد.
نوروزی و همکاران (۱۳۸۶) مطالعه‌ای با هدف تعیین مقادیر یون‌های نیترات و نیتریت در منابع آب شرب زیرزمینی مناطق مختلف استان همدان انجام دادند. این مطالعه بمدت ۶ ماه از آذر ۱۳۸۴ لغایت اردیبهشت ۱۳۸۵ بر روی ۱۳۱ نمونه آب تهیه شده از منابع آب زیرزمینی تامین کننده آب شرب شهرهای مختلف استان انجام گرفته است. جهت اندازه‌گیری مقادیر یون‌های نیتریت و نیترات از روش اسپکتروفتومتری ماوراء بنفش به ترتیب در طول موج‌های ۵۰۰ و ۵۰۷ نانومتر استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که غلظت یون نیترات در ۱۶/۹ درصد از نمونه‌ها بالاتر از مقادیر استاندارد بوده، لیکن غلظت یون نیتریت در هیچ یک از نمونه‌ها بالاتر از مقادیر استاندارد نمی‌باشد. لیکن با توجه به میانگین‌های بدست آمده در حال حاضر غلظت نیترات و نیتریت بعنوان یک مشکل حاد در منطقه مطرح نمی‌باشد. اما در صورت عدم اعمال مراقبت‌های لازم در آینده نه چندان دور شاهد بالاتر رفتن غلظت یون نیترات از حدود استاندارد خواهیم بود.
فاریابی (۱۳۸۵) در تحقیقی به ارزیابی تأثیر کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی دشت باغملک با استفاده از مدل DRASTIC پرداخته است مهمترین منبع آلودگی نیترات آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه، فروشویی کودهای شیمیایی از سطح خاک است.
نتایج حاصل از مدل دراستیک نشان‌ می‌دهد علیرغم درشت دانه بودن رسوبات در سطح وسیعی از دشت میزان آسیب‌پذیری یا به عبارت دیگر استعداد آلودگی در بخش وسیعی از منطقه مورد مطالعه کم بوده است که مؤید تاثیر کم کودهای کشاورزی در آلودگی نیتراته آب زیرزمینی می‌باشد. مقدار نیترات نمونه‌های آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه عموماً در محدوده ١٢ تا ٢٢ میلی‌گرم بر لیتر قرار گرفته بنابراین در حال حاضر خطری از لحاظ نیترات متوجه آب زیرزمینی نمی‌باشد. مهمترین دلیل این موضوع ضخامت زیاد رسوبات رسی و رسی سیلتی بر روی سفره آبدار است. با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، مدل دراستیک را می‌توان بعنوان یک مدل قابل اعتماد برای ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری آب زیرزمینی بکار برد لذا پیشنهاد شده از این مدل جهت ارزیابی وضعیت آسیب پذیری دیگر آبخوان‌های کشور نیز استفاده گردد تا زمینه حفاظت کیفی منابع آب زیرزمینی فراهم شود.
کونان و همکاران (۲۰۰۳) با استفاده از مدل SWAT مقدار نیترات آبشویی شده در یک حوضه آبریز در بریتانی فرانسه را تخمین زده و با استفاده از خروجی مدل نسبت به تهیه مدل آلودگی آب زیرزمینی حوضه مورد مطالعه اقدام نمودند. در این تحقیق از مدل آب زیرزمینی MODFLOW و مدل انتقال آلودگی MT3DMS استفاده گردیده است و نتایج تحقیق نشان می‌دهد در صورت کاهش میزان کود مصرفی از ۲۱۰ کیلوگرم در هکتار به ۱۷۰ کیلوگرم، می‌توان غلظت نیترات را در آبهای زیرزمینی حوضه به زیر حد استاندارد اروپایی کاهش داد.
چاودری و همکاران (۲۰۰۵) مطالعه‌ای بر روی یک پروژه بزرگ آبیاری برنج در هند صورت داده و میزان نیترات وارد شده به آب زیرزمینی را با استفاده از مدل ریاضی تخمین زده و سپس به کمک مدل تهیه شده به روش اجزای محدود، نسبت به حل روابط حاکم بر آب زیرزمینی و حرکت آلودگی در آن اقدام نمودند. مدل تهیه شده توسط آنها توانایی نسبتاً قابل قبولی در پیش‌بینی تغییرات سطح آب زیرزمینی و میزان نیترات نشان داده است. در انتها آنها با فرض چهار سناریوی مختلف برای مدیریت کاشت، میزان نیترات در آب زیرزمینی را تخمین زدند.
مولنات و اودوکس (۲۰۰۲) به مدل سازی آلودگی نیترات در یک حوضه کوچک واقع در فرانسه پرداخته و با استفاده از مدل MODFLOW تغییرات این آلاینده را در حوضه بررسی نمودند و با فرض ۶ سناریوی مختلف برای مصرف کود، روند تغییرات نیترات را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد مدل ارائه شده توانایی قابل قبولی برای شبیه سازی حرکت نیترات در محدوده مورد مطالعه داشته است.
اکیوتیس و همکاران (۲۰۰۰) از مدل LEACHN در به دست آوردن اطلاعات مدل استوکاستیکی در آبشویی نیترات در سیستم‌های مختلف کشت استفاده کردند سپس نتایج مدل را برای ارزیابی متغیرهای مکانی و دیگر پارامترهای هیدرولوژیکی خاک بکار بردند.
سوبدجی و همکاران (۲۰۰۱) با استفاده از مدل LEACHN سرنوشت ازت و انتقال آن را تحت شرایط مدیریتی مختلف (زمان و میزان مصرف ازت) روی خاکهای شنی لومی و لومی رسی بررسی و شبیه‌سازی نمودند. نتایج نشان می‌دهد این مدل مقادیر نیترات در نیمرخ خاک و نیترات جذب شده توسط گیاه را با دقت بالایی برآورد نموده است.
سادک و همکاران (۲۰۰۲) از مدل DRAINMOD برای شبیه سازی انتقال نیترات در یک منطقه شنی به مدت ٣٠ سال استفاده کردند. مقایسه بین داده‌های اندازه‌گیری شده و متغیرهای شبیه سازی شده نشان می‌دهد که غلظت‌های نیترات در خاک و نیترات آبشویی شده به زهکش‌ها با مدیریت مناسب کوددهی، شرایط اولیه و عمق بارندگی و توزیع آن بستگی داشته و این مدل قادر به شبیه سازی در حد قابل قبول بوده است.
جئوپانی و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهشی در اتحادیه اروپا و با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده طی سال‌های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ در این منطقه و توانایی مدل Ag-Pie (توسعه داده شده در محیط Gis) تأثیر آلودگی نیترات ناشی از فعالیت‌های کشاورزی را بر آب زیرزمینی و سطحی در مقیاس اروپایی ارزیابی نمودند. داده‌های خروجی مدل برازش مناسبی را با اطلاعات جمع آوری شده نشان داده است.
کوساپ و همکاران (۲۰۰۶) در تحقیقاتی در اسپانیا در یک پروژه آبیاری با نمونه برداری از ۴۹ چاه مشاهده‌ای و استفاده از مدل آب زیرزمینی BAS-A میزان آلاینده نیترات را در این منطقه بررسی کرده و از نتایج حاصل جهت واسنجی مدل استفاده کردند سپس با طرح سناریوهای مختلف نسبت به بررسی آنها اقدام گردید نتایج حاصله نشان می‌دهد که با افزایش راندمان آبیاری و پمپاژ از چاه‌ها می‌توان عمق آب زیرزمینی را افزایش داده و خطر آلودگی به نیترات را در منطقه مورد نظر کاهش داد.
ردیت و رود (۲۰۰۶) با استفاده از مدل RISK-N و MODFLOW به بررسی انتقال آلودگی نیترات در یک حوضه کم ارتفاع پرداختند. آنها با استفاده از ترکیب دو مدل ذکر شده و مقایسه نتایج با داده‌های صحرایی و لایسیمتری به این نتیجه رسیدند که مدل آنها توانایی قابل قبولی در تخمین میزان آبشویی نیترات در حوضه مورد نظر را دارد. بر اساس تحقیقات آنها بیش از ۸۰ درصد نیتروژن داده شده به زمین توسط فرایند نیترات زدایی از دست می‌رود.
سامرز و همکاران (۲۰۰۷) در تحقیقی برای محاسبه میزان آبشویی نیترات در حوضه ویلموت در جزیره پرنس ادوارد کانادا از روش توازن جرمی برای تخمین نیترات افزوده شده به آب‌های زیرزمینی استفاده نمودند. نتایج تحقیق نشان داده میزان آبشویی محاسبه شده با مقادیر واقعی اندازه‌گیری شده همبستگی مناسبی داشته و این روش توانایی تخمین مناسب میزان آبشویی نیترات را از خود نشان داده است.
ویگنالت و همکاران (۲۰۰۷) از مدل Help برای تخمین میزان آبشویی نیترات در جزیره پرنس ادوارد کانادا استفاده نموده و با استفاده از داده‌های آزمایشگاهی نسبت به واسنجی مدل اقدام نمودند آنها همچنین تأثیر تغییر اقلیم را بر میزان آبشویی بررسی نمودند. بر اساس پیش‌بینی مدل، مقدار نیترات وارد شده به آب زیرزمینی تا سال ۲۰۵۰ در حدود ۱۱ درصد افزایش خواهد یافت که بایستی تمهیدی در این خصوص به کار بسته شود.
محمدی و همکاران (۱۳۸۷) در تحقیقی با عنایت به این موضوع که شبکه‌های عصبی مصنوعی به علت خصوصیات منحصر