تحقیق رایگان درمورد استان اصفهان، درجه حرارت، منابع آب زیرزمینی، محصولات کشاورزی

می‌باشد که رودشت تا گاوخونی بخش قابل توجه آن می‌باشد و در منتهی الیه حوزه آبخیز رودخانه زاینده رود واقع بوده و پروسه‌های آبی و بادی که بر تشکیلات این منطقه اثر می‌گذارند به طور غیر مستقیم در تشکیل خاک‌های این منطقه مؤثر هستند.
۳-۱-۳ کشاورزی در استان اصفهان
طبق سالنامه آماری سال ۱۳۸۲ مساحت زمین‌ها با کاربری کشاورزی در سطح استان مطابق جدول (۳-۱) می‌باشد [۲۶] که نشان دهنده اهمیت کشاورزی به خصوص کشت آبی در استان می‌باشد.
جدول ۳ – ۱ مساحت زمین‌های کشاورزی در سطح استان اصفهان [۲۶]
مساحت (هکتار)
نوع کشت از لحاظ آبیاری
نوع کاربری
کشت دیم
کشت آبی
۲۲۶۳۳۶
۲۶۰۳۹
۲۰۰۲۹۷
زراعی
۴۲۸۷۱
۴۸۲
۴۲۳۸۹
باغ و قلمستان
۱۵۴۶۵۱
۲۴۶۳۸
۱۳۰۰۱۳
آیش
۴۲۳۸۵۸
۵۱۱۵۹
۳۷۲۶۹۹
جمع کل
۳-۱-۴ وضعیت منابع آب زیرزمینی استان اصفهان
استان اصفهان یکی از استان‌های کم آب ایران است, آب استان اصفهان از طریق منابع آب‌های سطحی، مثل رودها و آب‌های زیرزمینی، یعنی چاه‌های عمیق و نیمه عمیق، چشمه‌ها و قنات‌ها، تأمین می‌شود. کل آب قابل بهره‌برداری از این منابع، ۷۲۲۵ میلیون‌ مترمکعب است که حدود ۹۰ درصد آن برای کشاورزی و بقیه آن برای آشامیدن، فضای سبز و صنایع مصرف می‌شود.
منابع آب‌های زیرزمینی استان اصفهان, شامل منابع زیرزمینی آب در مناطق و دشت‌های واقع در حوضه‌های آبریز کارون، دز، کویرسیاه کوه، مرکزی، گاوخونی و دق سرخ است.
از کل میزان آب‌های زیرزمینی تخلیه شده در استان، سالانه ۴۵۷۵ میلیون مترمکعب (۳۲/۹۶ درصد) برای جمعیت استان اصفهان، ‌در سال ۱۳۸۵، ۴۵۹۹۱۷۲ نفر است.
طبق سالنامه آماری سال ۱۳۸۷ وضعیت منابع آب زیرزمینی سطح استان در سال‌های آبی ۸۰ تا ۸۷ مطابق جدول (۳-۲) می‌باشد. ارقام تخلیه آب بر حسب میلیون مترمکعب می‌باشد.
جدول ۳ – ۲ وضعیت منابع آب زیرزمینی سطح استان [۲۶]
جمع تخلیه منابع آب زیرزمینی
چشمه
قنات
چاه نیمه عمیق
چاه عمیق
سال آبی
تخلیه
تعداد
تخلیه
تعداد
تخلیه
تعداد
تخلیه
تعداد
۳۶۹۰
۱۶۸
۱۷۵۸
۶۰۳
۲۷۵۳
۱۱۴۴
۱۵۰۹۲
۱۷۷۵
۷۱۳۴
۸۰-۸۱
۳۹۶۶
۲۱۹
۱۷۵۸
۶۹۷
۲۷۸۳
۱۲۴۶
۱۵۲۶۵
۱۸۰۴
۷۲۵۰
۸۱-۸۲
۴۵۰۴
۲۳۱
۱۷۵۸
۸۲۴
۲۷۷۶
۱۳۴۵
۱۵۷۰۰
۲۱۰۴
۷۶۶۳
۸۲-۸۳
۴۸۵۴
۲۳۶
۱۷۵۹
۱۱۵۶
۲۸۰۵
۱۳۹۶
۱۵۸۵۷
۲۰۶۶
۷۷۵۶
۸۳-۸۴
۵۹۲۹
۴۹۲
۲۴۶۰
۱۳۰۹
۳۶۱۳
۱۴۷۳
۱۷۵۶۴
۲۶۵۵
۹۱۳۳
۸۴-۸۵
۶۷۴۶
۱۳۱۱
۱۱۲۶۴
۱۰۷۷
۴۶۶۹
۱۵۹۵
۳۰۷۲۹
۲۷۶۲
۱۴۷۶۶
۸۵-۸۶
۶۲۸۱
۱۰۰۶
۸۸۱۹
۹۶۶
۴۰۹۰
۱۶۰۰
۳۱۳۵۲
۲۷۰۹
۱۵۱۰۰
۸۶-۸۷
۳-۱-۵ آب و هوای استان اصفهان
الف) عرض جغرافیایی:
مطالعات اب و هوایی نشان می دهد که این استان بر روی کمربندی بیانانی نیمکره شمالی قرار گرفته است بطوری که نیمی از مساحت استان را بیابان تشکیل می دهد. از ویژگی های آن بارش کم و بالا بودن قدرت تبخیری است که زندگی و فعالیتهای اقتصادی را محدودتر کرده است .
قرار گیری استان در عرض جغرافیایی ۳۰ تا ۳۴ درجه شمالی در درون شرایط ماکرو کلیمایی ایران از آنچنان وضعیتی برخوردار نیست که برای تمام ایام سال تحت تاثیر شرایط همسانی از نظر توده های هوا قرار گیرد از این رو این ناحیه از نظر شرایط دینامیک و ژنتیک یک ناحیه انتقال محسوب می شود بطوری که از یک سو در حیطه اقلیم جنب مداری بوده و از نظر ژنتیک تحت تاثیر شرایط حاصله در سطح ماکرو کلیمایی ژنتیک و عوامل موثر در پیدایش آنها قرار گرفته است و از طرف دیگر در تابستانها توده های هوا با منشا حاره ای استان را تحت تاثیر قرار می دهد.
ب) درجه حرارت
درجه حرارت محیط با توجه به نقشی که در رشد و رسیدن محصولات کشاورزی و نباتات دارد، از مسائل بسیار مهم در بررسیهای اقلیمی است. رابطه بسیار مشخصی بین ارتفاع و درجه حرارت وجود دارد، بطوری که با افزایش ارتفاع، دما کاهش می یابد. با توجه به وجود ناهمواری های استان که در بخشهای غربی و جنوب غربی توزیع شده است، مسلماً این نواحی دارای دمای کمتر بوده در حالی که نواحی پست شرقی و شمال شرقی استان دارای درجه حرارت بالاتری می باشد. البته میزان کاهش دما به ازای ارتفاع تابع یک سلسله عوامل و فاکتورهای جغرافیایی است که از منطقه ای به منطقه دیگر فرق می کند. با توجه به معادله رگرسیونی (۳-۱) می توان دمای هوا را در این استان ارزیابی نمود.
(۳-۱) H 006/0 – ۰۲۶/۲۵ = T
در این معادله T درجه حرارت به سانتیگراد و H ارتفاع از سطح دریا به متر می باشد. این معادله نشان می دهد که در ارتفاع ۴۵۰۰ متری متوسط سالیانه دما ۲/۲- و در ارتفاع ۵۰۰ متری ۲۲ درجه سانتیگراد می باشد. با استفاده از این معادله می توان اطلاعات دمایی راجع به ارتفاعات مختلف و نواحی را که دارای اطلاعات هواشناسی نیست، محاسبه نمود. میانگین سالانه دما در سطح استان از حداقل ۱۰ درجه تا حداکثر ۱۹ درجه متغیر است. بخش های نسبتاً وسیعی از استان در شمال و شرق، دارای میانگین دمای بالاتری می باشند. آنچه مهم است، صرفنظر از اختلاف قابل توجه دما بین ایستگاههای غربی و شرقی استان, اختلاف دما در گرمترین و سردترین ماه سال در هر ایستگاه نیز قابل ملاحظه است که این امر معلول عوامل متعددی از جمله دوری از اثر کامل آبها، عرض جغرافیایی و به ویژه ارتفاع می باشد. معدل حداکثرها و حداقل های دما که در واقع بیان کننده دمای شب و روز می باشد در رابطه با کشاورزی و آسایش انسانی نقش مهمی دارد. باتوجه به اطلاعات آماری تحلیل شده ایستگاه حنا با ۸/۱ درجه سانتیگراد پایین ترین معدل یا حداقل دما و ایستگاه کاشان با ۶/۳۶ درجه سانتیگراد بالاترین معدل یا حداکثر دما را دارا می باشد. ایستگاه انارک در بخش بیابانی شرق استان دارای بالاترین دمای حداقل و ایستگاه دامنه فریدن دارای پایین ترین دمای حداکثر می باشد. در اکثر نقاط استان, معدل حداکثرها (در تابستان) به میزان زیادی می رسد و این امر حکایت از گرمای شدید در هنگام بعد از ظهرهای این استان در دوره گرم سال را دارد. در چنین حالتی که با قطع دوره بارندگی همراه است و تبخیر و تعرق به حداکثر خود می رسد، شرایط فیزیکی شدت یافته و نیاز آبی محیط فزونی می گیرد. از طرف دیگر در این دوره از سال به علت قطع منابع تزریق آب به منابع زیرزمینی، به تدریج سطح آبهای زیرزمینی نیز کاهش پیدا می کند. میانگین حداقل ها حکایت از این دارد که در اکثر ایستگاه ها حداقل در سه تا چهار ماه از دوره سرد سال حالت یخبندان شبانه وجود دارد. 
ج) بادهای استان اصفهان
بادهایی که در استان اصفهان می‌وزند عمدتاً بادهای غربی و جنوب غربی‌اند. وزش بادهای جنوب غربی زمان خاصی ندارد و این بادها در اغلب ایام سال می‌وزند. اما بادهای غربی معمولاً در دو موقع از سال یکی از نیمه اسفند تا نیمه اردیبهشت و دیگری از اوایل شهریور تا اواسط مهر می‌وزند.
روی هم رفته بادهای شدید فقط در نواحی بیابانی استان می‌وزند و سایر بادهای استان معمولاً به صورت نسیم و بادهای خفیف محلی‌اند.
د) روزهای یخبندان:  
یخبندان یکی از مهمترین مشکلات ناشی از شرایط اقلیمی بر محصولات کشاورزی است. گیاهان که در معرض خطر سرما قرار گرفته باشند با اولین یخبندان از بین می روند. استان اصفهان و به ویزه حوزه آبیاری زاینده رود یکی از مناطق مهم کشاورزی کشور محسوب می شود. در این استان به واسطه موقعیت خاص جغرافیایی و برخورداری از اقلیم چهار فصل دارای زمستانهای سردی است. سرماهای طول سال قسمتی از محصولات کشاورزی و بخصوص سر درختی ها و حتی برخی از صیفی جات را از بین برده و خسارت عظیمی را به بخش کشاورزی وارد می سازد. بطور کلی در استان اصفهان دو نوع یخبندان قابل مشاهده است. اول یخبندان های تشعشعی و دوم یخبندان های انتقالی. مطالعه هر یک از این دو نوع یخبندان و اثرات آن برکشاورزی از جهت برنامه ریزی کشاورزی دارای نهایت اهمیت است.یخبندان های تشعشعی تحت تأثیر شرایط پایداری که بیشتر در اثر تشعشع بوده تا جابه جایی اجباری حاصل می شود. سطح خاک و گیاه در اثر تشعشع خالص و مدتی سردتر از هوا  می گردد. هوا در اثر برخورد با این سطوح، سردتر شده و در نتیجه با از دست دادن حرارت، سطوح سرد متراکم می شود. هوای متراکم در سطح زمین باقی می ماند و مراحل انتقال حرارت در هوا به سطوح سرد ادامه می یابد. حاصل این فرایند پدیده ای است به نام وارونگی حرارتی. در این شرایط، درجه حرارت هوا با ارتفاع زیاد می شود و به سطح می رسد هر چه تشعشع خالص شدیدتر باشد مدت زمان وارونگی بعد از غروب آفتاب بیشتر می شود. وارونگی در مناطق زیر کشت در مقایسه با زمینهای بایر بیشتر می باشد و بطور کلی ارتفاع این وارونگی در باغات ۸ تا ۱۵ متر می باشد.هرعاملی که باعث ازدیاد تشعشع ورودی و در نتیجه کاهش تشعشع خروجی در یک شب یخبندان تشعشعی شود از شدت یخبندان می کاهد و یک عامل عادی، ظاهر شدن ابرها در آسمان می باشد. مشاهدات باغداران نوار ساحلی دریای خزر، اصفهان، جهرم و داراب صحت این موضوع که ظهور ابر طی شبهای خطرناک، محصولات آنها را در امان نگاه داشته، تأیید می کند. یخبندان انتقالی نیز در اصفهان همانند سایر نقاط ایران قابل مشاهده است. این نوع یخبندان ها شامل عبور یک جبهه هوای سرد از بالای منطقه می باشد که با درجه حرارتی در حد یا زیر درجه حرارت بحرانی برای محصول خاص آن منطقه خطرناک است. یک علامت مهم یخبندان، وجود باد شدید است، لذا وزش باد شدید بر گیاهان، منجر به یخبندان انتقالی گردیده که در آن نباتات حرارت خود را به هوای سرد می دهند. در یخبندان های انتقالی افت درجه حرارت در گیاه خیلی سریع تر از حالت یخبندان تشعشعی است، آسمان ممکن است ابری و حتی برفی باشد. این شرایط همانند وجود باد شدید برای یخبندان انتقالی لازم نیست. با وزش باد از مراکز پر فشار اروپایی و سیبری در فصول سرد سال، احتمال وقوع چنین یخبندان هایی در سطح استان اصفهان بسیار زیاد می شود. خطرناکترین وضعیت در شرایطی ایجاد می شود که اثر یخبندان های انتقالی و تشعشعی به طور همزمان بر سطح زمین و باغات اثر می کند.
این مسأله به خصوص پس از ریزش برف و وزش بادهای سرد در پشت جبهه سرد بسیار رایج است، به نحوی که آلبدوی۱۳۳ بالای برف، باعث کاهش دریافت انرژی و در نتیجه یخبندان می گردد. در همین حال وزش بادهای سرد از منشاء قطبی یا جنب قطبی باعث کاهش شدید دما و پایین آمدن آن به آستانه خطرناک و بحرانی می گردد. پایین آمدن دما و بروز یخبندان در صورتی که برای مدت کوتاهی رخ دهد ممکن است مشکل عمده ای برای محصولات فراهم نیاورد ولی بیش از این زمان،

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *