تعریف استرس شغلی

دانلود پایان نامه

تعریف استرس شغلی

قبل از اینکه به تعریف استرس بپردازیم باید این نکته را در نظر داشته باشیم که استرس شغلی متفاوت از سایر استرس­های زندگی است. با در نظر گرفتن این مطلب تعاریف متعدد ولی بسیار نزدیک به هم از استرس شغلی بیان شده است که برخی از آنها مورد ملاحظه قرار می­گیرد.  «استرس شغلی معلم به حالتی گفته می­شود که فرد عکس­العمل­هایی مانند عصبانیت یا افسردگی از خود نشان می­دهد که این عکس­العملها ناشی از شغل معلمی و به واسطه ارزیابیهای معلم از تهدید یا خطر به وجود می­آید (گیوینگ[1]، 2007، 625).

در تعریف دیگر استرس شغلی را می­توان روی هم جمع شدن عامل­های استرس­زا و آنگونه وضعیت­های مرتبط با شغل دانست که بیشتر کارکنان نسبت به استرس­زا بودن آن اتفاق نظر دارند (راس و آلتمایر، 1377، 35).

«استرس شغلی اصطلاحی است که برای توصیف استرس­های ناشی از محیط کار استفاده می-‌شود.(استارنهان و دیگران[2]، 2008، 2)

پارکر و دکوتیس[3] استرس شغلی را به عنوان یک آگاهی[4]  یا درک شخصی از نتیجه یک رویداد مخرب می­دانستند که از شرایط کار حاصل شده باشد و منجر به عکس العملهای روانی، فیزیولوژیکی و رفتاری در قبال این شرایط می­شود.

 

 

این عکس العملها به صورت هوشیار[5] و یا ناهشیار[6] رخ می­دهد و عوامل ایجاد کننده ممکن است واقعی یا غیر واقعی باشد (ناسردین[7] و دیگران، 2006، 118).

هرچند استرس به شکلهای مختلف تعریف شده است ولی زمینه مشترک همه آن تعاریف این است که علت ایجاد فشار عصبی وجود محرکی به صورت فیزیکی یا روانی است و فرد به طرق خاص نسبت به آن عکس العمل نشان می­دهد(مورهد و گریفین، 1384،251).

مطلب مرتبط :   پایان نامه : مطالعه تطبیقی

کانون اصلی در این تعریف فرد است، این فرد است که فشار­ها را درک و در مورد آنها ارزیابی انجام می­دهد. در مدلی تعاملی که کاکس[8] برای استرس ارائه داده است، فرایندی پویا بین آنچه که مردم تجربه می­کنند و عکس العملهایی که در برابر مشکلات و سختی­ها از خود نشان می­دهند توصیف شده است، و بیان می­کند که استرس پدیده­ای فردی است، و نتیجه تعامل فرد با محیطش است که هدف تطابق یا فعال بودن در مقابل محیط است. اساساً این مدل به بررسی رابطه چهار جنبه فرد و محیط می­پردازد. فرد در مرکز این مدل قرار دارد و به طور دائم خواسته­های محیط و توانایی فرد برای پاسخگویی به این خواسته­ها را ارزیابی می­کند. همانطور که در شکل (2-2)دیده می­شود فرد دائماً در حال ارزیابی و در پی رسیدن به تعادل با نیازهای داخلی و خارجی است (هو، 1996، 41).

[1] – Gaving

[2] – Stranhan,et al

[3] – parker and decotiis

[4] – awareness

[5] – consciously

[6] – unconsciously

[7] – Nasurdin

[8] – cox