تنظیم بیان VEGF

1.­ هایپوکسی: هایپوکسی موجب افزایش HIF-α می­گردد که، می­تواند فعالیت بیش از 60 ژن دخیل در آنژیوژنز را تحت تاثیر قرار دهد از جمله HIF-α موجب افزایش بیان VEGF می­شود و مسیر­های سیگنال رسانی رشدی را راه­اندازی می­کند. همچنین هایپوکسی منجر به تولید آدنوزین می­گردد که از طریق گیرندهای آدنوزین موجود بر روی سلول­های اندوتلیال موجب افزایش تکثیر سلولی می­شود  بنابراین نسخه برداری ژن VEGF به طور قابل توجهی توسط هایپوکسی تحریک می­شود که این نوع نسخه­برداری در نتیجه­ی اتصال HIF-1 با یک HRE روی می­دهد (20).

2.­ سایتوکین­ها و فاکتورهای رشدی: تولید VEGF به وسیله فاکتورهای التهابی نظیر IL-1α ، IL-1β ، پروستاگلاندین E2  و [1]TNF-α تحریک و افزایش می­یابد. نشان داده شده است که در سلول توموری IL-6 بیان VEGF-A را تحریک می­­کند (20).

3.­ تنظیم هورمونی: در نمونه­های حیوانی و انسانی نشان داده شده است که هورمون­هایی نظیر استروژن، تستسترون و پروژسترون، موجب تحریک نسخه­برداری ژن VEGF-A می­گردند. به هر حال تاثیرات هورمونی بر سایر ایزوفرم­های VEGF ناچیز است (20).

4.­ تغییرات مکانیکی: عوامل مکانیکی مانند استرس برشی و کشش، موجب افزایش بیان VEGF می­شوند. به عنوان مثال، نیروهای مکانیکی منجر به فعال شدن اینتگرین­ها می­شوند و از این طریق سیگنال­های درون سلولی مبنی بر افزایش نسخه­برداری ژن­های مربوط به VEGF (سایر فاکتورهای رشدی) را راه­اندازی می­کنند (20).

  1. 1. Tumor Necrosis Factor-α