تکنیکهای انتخاب تامین‌کننده

تکنیکهای انتخاب تامین‌کننده

وبر و همکارانش، رویکردهای کمّی برای انتخاب تأمین‌کننده را در 3 طبقه گروه­بندی کرده­اند‌ که شامل مدلهای وزنی خطی‌، مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی، و رویکردهای آماری/ احتمالی می­شوند.

الف) مدل‌های وزنی خطی

در این مدل‌ها، یک وزن (که معمولا ذهنی تعیین می‌گردد)، به هر معیار داده می‌شود‌ که بیشترین وزن، نشاندهنده بالاترین اهمیت است. رتبه‌ هر معیار در وزن آن ضرب می‌شود و سپس برای رسیدن به یک شکل واحد برای هر تأمین‌کننده، نتایج با یکدیگر جمع می‌شوند. در نتیجه، تأمین‌کننده با بالاترین رتبه کلی انتخاب می‌شود. این مدل‌ها شامل روشهایی همچون فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، فرآیند تحلیل شبکه و تاپسیس می­باشند.

ب) مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی

مدلهای برنامه‌ریزی ریاضی، امکان تنظیم مسأله تصمیم را برحسب تابع هدف ریاضی برای تصمیم‌گیرندگان، فراهم می‌سازد‌. براساس تعداد توابع هدف‌، فرآیند انتخاب تأمین‌کننده می‌تواند به دو گروه تقسیم گردد:

 

1- مدل برنامه‌ریزی ریاضی یک هدفه.

2- مدل برنامه‌ریزی ریاضی چند هدفه.

اکثر محققین از تکنیکهای یک هدفه همچون برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط یا خطی استفاده می‌کنند که در آنها یک معیار (معمولا هزینه) به عنوان تابع هدف در نظر گرفته می‌شود و سایر معیار‌ها به عنوان محدودیتها محسوب می‌شوند. اغلب مد‌لهای یک هدفه برای حداقل کردن جمع هزینه‌های خرید‌، هزینه‌های موجودی و هزینه‌های سفارش به کار می‌روند. اما در مدلهای چند هدفه‌، محققین به دنبال دستیابی همزمان به چند معیار هستند که بدین ترتیب، چند تابع هدف به صورت حداکثر شدن و یا حداقل شدن ارائه می‌گردند.

 

ج) مدل‌های آماری

این مدلها در شرایط عدم اطمینان تصادفی در گزینش به کار می‌روند‌. بیشتر مدلهای آماری موجود، در هر زمان، تنها عدم اطمینان مربوط به یک معیار را در نظر می‌گیرند و گزینه‌ای برگزیده می‌شود که بیشترین اثربخشی مورد انتظار را دارد. در ‌این تحقیق از یک روش ترکیبی برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در طول زنجیره عرضه استفاده می‌شود که شامل روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش برنامه‌ریزی ریاضی خطی چندهدفه فازی می­شود.