جنسی

۷۵۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۱۵۰۰۰۰۰

۲۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰

۱۰۰۰۰۰۰

۵

جنسیس چهار در (سدان)

۲۰۱۳-۱۵

۱۵۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۳۰۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۱۲۰۰۰۰۰