درآمدهای حاصل از تجارت موبایل در اروپا

درآمدهای حاصل از تجارت موبایل در اروپا

در قسمت های قبل،مزایایی که تجارت بی سیم به همراه دارد ارایه شد. این مزیت ها سبب شده اند تا سازمان های مخابراتی بسیاری از کشورها و درصد آن ها کشورهای اروپایی و ژاپن سرمایه گذاری هنگفتی در این زمینه،انجام دهند و حتی چشم انداز 10 سال آینده خود را بر این اساس بنا کنند. در بیانیه های آن ها تجارت بی سیم به عنوان آغازگر حرکت به سوی عصر دیجیتالی نگریسته شده است که تا سال 2020 محقق خواهد گردید ( ( Kinoshta,2002

در این قسمت به بررسی بازار تجارت بی سیم در اروپا به عنوان نمونه ای موفق در این عرضه پرداخته شده است. درآمد تجارت بی سیم در اروپا در سال 1998.323 میلیون یورو و در سال 2001. حدود 7 میلیارد یورو در سال 2003 برسد بیشترین درآمد مربوط به اطلاع رسانی بوده استDurlacher,2002 ).  )

با توجه به تکنولوژی هایی که در آن زمان ارسال پیام ها را از طریق سرویس SMS میسر می ساخت و عدم گسترش تکنولوژی های جدید،برتری این کاربرد نسبت به بقیه قابل تفسیر است. اما با ظهور تکنولوژی ها و پروتکل های جدید و پیشرفته شبکه بی سیم به همراه ظهورنسل جدید تلفن های همراه و همچنین سیستم های عامل و میکروپویشگرهای قابل نصب بر روی تلفن های همراه،این ترکیب درآمدی تغییر یافته است.

در سال 1998. ارایه اطلاعات با 91 درصد بزرگترین سهم در آمدی را به خود اختصاص داده بود. اما این مقدار در سال 2003 به 5 درصد کاهش یافته است و در عوض تبلیغات با 23 درصد در صدر قرار گرفته است.