روش، شیوهی پیش رفتن به سوی یک هدف استو بدین منظور طراحی میشود که پدیدهها با موضوع تحقیق بهتر سازگار باشند(خاکی،۸۶:۱۳۸۸). تحقیق عبارت از فعالیتهای حقیقت یابی و حقیقت جویی است که در زمینه خاص و با رعایت قواعد و روشهای خاص، توسط پژوهشگر به انجام میرسد(عباسزاده،۱۳۳:۱۳۸۶) و نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک میکند تا با مشکل موجود برخورد کنیم(سکاران،۶:۱۳۸۹). روش تحقیق مجموعهای از قواعد، ابزار و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است(ریاحی، ۲۰۳:۱۳۹۰). روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به ۲ مهم تقسیم نمو: ” هدف تحقیق” ، ” نحوه گرداوری داده ها”.
بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گرداوری اطلاعات، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. کاربردی به این جهت که دانش تازه ای را که کاربرد مشخصی درباره فرآورده با فرایندی در واقعیت دارد دنبال میکند(خاکی،۹۴:۱۳۸۸). توصیفی از آن جهت که آنچه را که هست توصیف و تفسیر میکند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد(خاکی، ۱۰۴:۱۳۸۸). و همبستگی هم به آن جهت که رابطه بین متغیر مستقل و وابسته را بر اساس هدف تحقیق تحلیل میکند. چرا که رابطه همبستگی زمانی وجود دارد که تغییرات یک متغیر با تغییرات متغیر دیگر همراه باشد(سکاران،۳۵۱:۱۳۸۹). در واقع هدف اصلی در تحقیق همبستگی آن است که مشخص کند آیا رابطهای بین ۲ یا چند متغیر کمَی وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
۳-۲-۱)جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری را با N نشان میدهند و عبارتست از مجموعهای از افراد، اجزاء و عوامل مختلف که حداقل در یک صفت با هممشترک باشند (عباس زاده،۱۶۸:۱۳۸۶). در تعریف دیگری میتوان گفت جامعه اماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق میخواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد (سکاران،۲۹۴:۱۳۸۹).نمونه را با n نشان میدهند و عبارتست از مجموعهای از نشانهها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه بزرگتر انتخاب شوند، بطوریکه این مجموعه معرف کیفیت و ویژگیهای آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد(نادری و نراقی،۱۵۹:۱۳۸۵). از آنجایی که پژوهش پیرامون تمامی اعضای یک جامعه زمانبر بوده و از نظر هزینه مقرون به صرفه نیست، پژوهشگر ناچار است اقدام به نمونهگیری نماید (مقیمی ؛۲۹۴:۱۳۸۴). دلایل استفاده از نمونه به جای جمعآوری دادهها از کل جامعه آماری این است که، عملاً غیر ممکن است که اطلاعات را از هر عضو جمعآوری کنیم یا او را مورد آزمایش قرار دهیم. حتی اگر امکانپذیر هم باشد، به لحاظ زمان، هزینه و سایر مسایل منابع انسانی مقدور نیست. مطالعه یک گروه نمونه بجای کل جامعه آماری، گاهی ممکن است منجر به نتایج معتبرتری شود، بیشتر به خاطر این که خستگی کمتری وجود خواهد داشت و از این رو خطاهای کمتری در جمع آوری اطلاعات پدید میآورد مخصوصاً موقعی که اعضای جامعه آماری بسیار وسیع باشد(سکاران؛۲۹۷:۱۳۸۹). در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی، کارکنان آموزشکدههای فنی حرفهای استان گیلان با تعداد ۳۵۳ نفر است. با در نظر گرفتن تعداد کل جامعه آماری و با توجه به جدول مورگان تعداد حجم نمونه ۱۸۶ نفر است که تعداد ۲۲۵ پرسشنامه با استفاده از روش نمونهبرداری تصادفی توزیع شد. در این روش فهرست کارکنان جامعه آمارى را از ۱ الى آخر … شماره‌گذارى کرده و هر یک از شماره‌ها روى کارت‌هاى کوچک مشابه و یکسانى ثبت شدند. سپس کلیه کارت‌ها در داخل جعبه‌اى گذاشته و هر بار پس از تکان دادن جعبه یک کارت به‌صورت تصادفى از جعبه خارج شد و شماره‌ آن ثبت گردید. این عمل آنقدر ادامه داده شد تا تعداد افراد نمونه موردنظر بدست آمد. در نهایت تعداد ۱۸۸ پرسشنامه از کارکنان جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
۳-۳)روش و ابزار جمعآوری دادهها
روش جمعآوری اطلاعات میدانی است و از ابزار پرسشنامه به شرح زیر استفاده شد:
۳-۳-۱)پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی
رفتارشهروندی سازمانی دارای پنج مولفه بوده و برای سنجش آن از پرسشنامه ۲۰ آیتمی پادساکوف (سوالات ۱ الی ۲۰ و از روش پنج درجهای لیکرت (از ۱= بسیار کم تا ۵=بسیار زیاد) استفاده شده است.
۳-۳-۲)پرسشنامه رهبری تحولگرا
جهت سنجش رهبری تحولگرا در این تحقیق از پرسشنامه ۲۰ آیتمی استاندارد MLQ (سوالات ۲۱ الی ۴۰) و از روش پنج درجهای لیکرت (از ۱= کاملاً مخالفم تا ۵=کاملاً موافقم) استفاده شده است.
۳-۳-۳)پرسشنامه توانمدسازی روانشناختی
جهت سنجش متغیر توانمدسازی روانشناختی از پرسشنامه ۱۵ آیتمی اسپریتزر (سوالات ۴۱ الی ۵۵) و از روش پنج درجهای لیکرت (از ۱= بسیار کم تا ۵=بسیار زیاد) استفاده شده است.
۳-۴)روایی و پایایی ابزار اندازهگیری
هر آزمونی باید دارای پایایی و روایی باشد تا قابل اعتماد بوده، راهنمای خوبی در تصمیمگیریهای مسئولان سازمان باشد. یکی از شرایط مهم برای اینکه آزمون، وسیلهای مطمئن برای پیشبینی باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان و دارای ثبات باشد(سعادت؛۱۴۶:۱۳۸۶).
۳-۴-۱)روایی
منظور از روایی آن است که آیا ابزار اندازهگیری میتواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازهگیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد (خاکی؛ ۲۴۴:۱۳۸۸).
آزمونهای روایی را میتوان در سه گروه گسترده دستهبندی نمود: روایی محتوا، روایی وابسته به معیار و روایی سازه. در این تحقیق از روش روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا اطمینان میدهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازهگیری مفهوم مورد سنجش را در بردارد. یعنی، روایی محتوا نشان میدهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است (سکاران ؛۲۲۳:۱۳۸۹). در این تحقیق سوالات پرسشنامه متناسب با مبانی نظری و بر مبنای تحقیقات مشابه دیگر و با توجه به جزییات هر کدام از متغیرها تعریف شده و با متخصصان امر، اساتید مدیریت، در رابطه با سوالات پرسشنامه تبادل نظر و بررسی صورت گرفته است و پرسشنامه اصلی بعد از مرحله تدوین، توزیع شده است. لذا روایی سوالات از نظر محتوای آنها تأیید شده است.
۳-۴-۲) پایایی
آنچه در این تحقیق جهت محاسبه ضریب پایایی استفاده شده است. استفاده از ضریب آلفای کرانباخ میباشد. چرا که تقریباً در همه موارد، آلفای کرانباخ را میتوان شاخص کاملاً مناسب برای اعتبار و هماهنگی درونی به کار برد (سکاران؛۲۲۹:۱۳۸۹).
از همین رو با استفاده از نرم افزار SPSS به محاسبه این مقدار پرداخته شده است. فرمول استفاده شده به شکل زیر می باشد:
که در آن:
n تعداد سوالات آزمون واریانس سوال iام واریانس کل آزمون
بعد از تایید نهایی، پرسشنامه در بین کارکنان آموزشکدههای فنی حرفهای استان گیلان پخش شد. سپس نتایج آن با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. که نتایج، بصورت زیر میباشد.
جدول شماره (۳-۱) : آلفای کرانباخ

ردیف متغیرها α کرانباخ تعداد سوالات
۱
۲
۳
توانمدسازی روانشناختی
رفتار شهروندی سازمانی
رهبری تحولگرا
۸۹۷/۰

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.
Tags: