ساختار بازار پسته در ایران و جهان

ساختار بازار پسته در ایران و جهان

ایران همواره یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان پسته بوده و توانسته در طول دوره صادراتی خود به عنوان یک تعیین کننده قیمت نسبت سایر صادرکنندگان در بازار جهانی مطرح باشد. بازار پسته در جهان ساختار انحصاری چند جانبه را داشته و ایران در این بازار می توانست به عنوان یک تولید کننده مسلط بر بازار، رهبری قیمت را بدست گیرد. در هر صورت ایران به عنوان بزرگترین تولید کننده نتوانست در طول دوره صادراتی خود به طور مستمر نقش حاکم را ایفا کند. دلایل این ناتوانی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

  • عدم وجود یک ارگان مرکزی برای کنترل و نظارت بر صادرات و همچنین هماهنگ کردن صادر کنندگان پسته به منظور کنترل قیمت صادراتی.
  • عدم وجود یک ارگان مرکزی به منظور هماهنگی بین تولید و صادرات و همچنین داشتن دانش کامل در مورد بازار جهانی پسته.
  • وارد شدن آمریکا در بازار جهانی پسته به عنوان یک تولید کننده عمده پسته در سالهای اخیر.

در حال حاضر ، ایالات متحده آمریکا توانسته خود را از یک وارد کننده عمده به یک صادر کننده بزرگ پسته تبدیل کند و با حرکت در این راستا، ساختار بازار را به سوی نوعی انحصار دو جانبه سوق دهد. در بازار فعلی پسته نیز رقابت از طرف آمریکا برای بدست آوردن سهم بیشتری از بازار ، بیشتر به صورت غیر قیمتی اعمال شده است، بخصوص در سالهای اخیر آمریکا سعی کرده است رقابت را بیشتر بر روی تبلیغات و کیفیت و طراحی در بسته بندی متمرکز نماید و با توان بالقوهای که در دو مورد اخیر دارد توانسته بازار را تحت تاثیر قرار دهد. در مقابل ایران، برنامه ریزی منظم ومعینی در زمینه تولید، بازاریابی و بسته بندی محصول نداشته و بیشتر به اهرم قیمت متکی بوده است و پیش بینی می شود با افزایشی که صادرات آمریکا در اعمال اهرمهای غیر قیمتی داشته از قدرت این اهرم در این بازار کاسته شده ودر آینده آمریکا با آفزایش تولید و با توجه به محدود بودن بازارهای جذب پسته، موقعیت ایران در بازار جهانی دچار مخاطره گردد(امیرتیموری،1387).

در حال حاضر 6 مسیر بازاریابی اصلی برای پسته ایران وجود دارد . که پنج مسیر صادراتی و یک مسیر داخلی هستند. براساس اطلاعات بدست آمده از صادرکنندگان مهمترین بازارهای مقصد برای پسته ایران عبارتند از کشورهای آسیای جنوب شرقی، کشورهای آسیای مرکزی، کشورهای عربی و سایر کشورها شامل هند و چین. مهمترین موسسات بازاریابی فعال در بازار پسته عبارتند از صادر کنندگان ، عمده فروشان بزرگ و همچنین تعاونی تولید کنندگان پسته که هر دو هم در بازار داخلی و هم در بازار خارجی فعال بوده اند . آنها به ترتیب محصول پسته 41 و 49 درصد از کشاورزان را که به ترتیب شامل 72 و 25 درصد از کل محصول پسته بوده است خریداری کرده اند (صداقت، 1386)