سبک های مدیریت

سبک های مدیریت
همانطور که مرور شد هر کدام از مکاتب کلاسیک و رفتاری مدیریت ، دستور العمل های متفاوتی در مورد مفهوم مدیریت صادر کرده اند . کلاسیک ها یک سلسله اصولی وضع نمودند که مدیران را ملزم می کرد تا به جنبه های ماشینی سازمان و بالا بردن بازدهی توجه کنند (عباس زادگان ،1372 ،ص14). از سوی دیگر ، پیروان مکتب رفتاری به جنبه‎های انسانی سازمان ، ایجاد گروه کاری و توجه به نقش عوامل اجتماعی در محیط کار تأکید دارند (رضائیان ،1384،ص 40) . با این حال امروزه اعتقاد بر این است که هر دو مکتب مصداق دارند، منتهی هر کدام در شرایطی کاملا متفاوت می‌توانند کاربرد داشته باشند (مقدس وکاشفی، 1368،ص54 ). فیدلر در تئوری اقتضایی، عبارات خاصی را تحت عنوان وظیفه‌مداری و رابطه‌مداری برای توصیف خصوصیات اساسی و انگیزشی شخصیت رهبر ابداع کرد . فیدلر انگیزش وظیفه‌مداری و انگیزش رابطه‌مداری را صفاتی می‌داند که اساسا برای هر شخصی ثابت است . درجه انگیزش وظیفه‌ای تا رابطه‌ای با شاخص “ناخوشایندترین همکار” سنجیده می‌شود . فیدلر موقعیت را برحسب درجه مطلوب بودنش برای رهبر از موقعیت بسیار مطلوب تا موقعیت نامطلوب تقسیم‌بندی کرد. در این نظریه از مدیران خواسته می‌شود همه کسانی را که تاکنون با آنها کار کرده‌اند را به یاد بیاورند و ناخوشایندترین همکار را انتخاب کنند . سپس پاسخ‌دهندگان ، ناخوشایندترین همکارشان را با علامت‌گذاری بر روی شانزده شاخص که کیفیت هر طرف آن با علامت مثبت و منفی مشخص شده است توصیف می‌کنند (ساعتچی،1377،ص219). به عبارتی ، نظریه مدیریتی وضعی به مدیر کمک می‌کند تا عقاید کلا سیک و رفتاری را در موقعیت های مناسب خود مورد استفاده قرار دهد.
علاوه بر رویکردهای سنتی ، دیدگاه های جدیدی در مدیریت شکل گرفتند که از جدیدترین آنها می توان دیدگاه مدیریت خدمتگزار و دیدگاه مدیریت تحول گرا را نام برد . این دو سبک مدیریتی امروزه به سرعت توجه نظریه پردازان ، دانشمندان ، محققان و کارگزاران مدیریت را به خود جلب کرده است.
مدیریت خدمتگزار و تحول گرا کیفیات و ویژگی های تقریبا یکسان و مشابهی دارند . با مطالعه در این دو سبک مدیریتی مشخص می شود که هر دو این سبک های مدیریتی ریشه در مفهوم مدیریت کاریزماتیک دارند. این مفهوم که نخستین بار توسط وبر مطرح شد بر صفات و ویژگی های خاص مدیر که ناشی از شخصیت کاریزمای او است تاکید دارد . با مقایسه این دو سبک مدیریتی مشخص می شود که هر دو بر تشویق افراد ، ارزش گذاردن به افراد ، شنود موثر ، مربی و معلم بودن و توانمندسازی دیگران تاکید دارند. در واقع بر اساس تئوری های مذکور ، بیشترین شباهت را می توان در توجه فردی و تاکید بر توانمند سازی دیگران مشخص نمود . هر دو سبک بر چشم انداز داشتن ، شنود موثر ، توانمند سازی دیگران ، ارتباط برقرار کردن ، مدل سازی ،  اقناع و صداقت تاکید دارند.                                                        مدیریت تحول گرا و خدمتگزار دو تئوری متضاد و در مقابل هم نیستند ، بلکه آنها ایدئولوژی های مکمل هستند. زیرا هر دو آنها شکل های عالی مدیریت را معرفی می کنند (استون و دیگران، 2004، ص359).    اما این دو مفهوم تفاوت هایی نیز دارند، در حالی که هر دو مدیریت خدمتگزار و رهبری تحول گرا بر تاثیر گذاشتن و نفوذ تاکید می‌کنند ، مدیریت خدمتگزار به شیوه‌‌ای غیر سنتی یعنی قرار گرفتن در مقام خدمتگزاری به این تاثیر دست می یابد. مدیریت خدمتگزار تاکید بیشتری بر خدمت کردن به پیروان دارد و همچنین آزادی بیشتر و اعتماد بیشتری به زیردستان نشان داده می شود. مدیریت تحول گرا بیشتر بر اهداف سازمانی تاکید دارد در حالی که مدیریت خدمتگزار بر افراد که پیروان او هستند تاکید و تمرکز دارد. ‌(Aston,2004.p.359)