۲-۱۴- اهمیت جذب نیروهای توسعه یافته و رهبری و مدیریت در اجرای استراتژی ۳۴
۲-۱۵- اهمیت نقش مدیران عالی در اجرای استراتژی ۳۴
۲-۱۶- استراتژی و عوامل موثر در اجرای آن ۳۵
۲-۱۷-موانع استقرار استراتژی: ۳۶
۲-۱۸-اصول اساسی سازمان‌های استراتژی محور ۳۶
۲-۱۹-مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۳۸
۲-۲۰-ویژگیهای فرایند برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی ۳۸
۲-۲۱-هدفهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی ۴۱
۲-۲۲-محور اصلی استراتژی منابع انسانی: ۴۲
۲-۲۳-پیوند میان برنامه ریزی استراتژیک و منابع انسانی ۴۵
۲-۲۴-برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی ۴۶
۲-۲۵-مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده ۴۷
۲-۲۵-۱-مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده داخلی ۴۷
۲-۲۵-۲- مروری بر پپیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ۴۹
۲-۲۶-جمع بندی فصل ۵۰
 ۵۲
۳-۱-مقدمه ۵۳
۳-۲- روش تحقیق ۵۴
۳-۳- جامعه آماری ۵۴
۳-۴- تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۵۴
۳-۵- ابزار اندازه‌گیری ۵۵
۳-۶- روایی پرسشنامه‌ها ۵۶
۳-۷- پایایی پرسشنامه ۵۶
۳-۸- قلمرو تحقیق ۵۷
۳-۸-۱- قلمرو زمانی ۵۷
۳-۸-۲- قلمرو مکانی ۵۸
۳-۸-۳- قلمرو موضوعی ۵۸
۳-۹- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۸
 ۵۹
۴-۱ مقدمه ۶۰
۴-۲-یافته های توصیفی ۶۱
۴-۳-آمارتوصیفی ۶۵
 ۷۳
۵-۱ مقدمه ۷۴
۵-۲-خلاصه تحقیق ۷۴
۵-۳ بحث و نتیجه گیری ۷۵
۵-۴-پیشنهادهای تحقیق ۷۹
۵-۵-پیشنهاداتی به محققین آینده ۸۰
۵-۶-محدودیت ها ۸۱
فهرست منابع و مأخذ مطالعاتی ۸۲
پیوست ۸۵
فهرست جداول

Tags: