خرید اینترنتی فایل پایان نامه عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی – مولفه های مرتبط با عوامل سازمانی

 

عکس ها ، جداول و نمودار های مربوط به این مطلب در فایل اصلی پایان نامه موجود است

۱- عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی:

مفاهیم اشاره شده در مدل که عبارتند از الزامات فنی، عوامل سازمانی و سیستم های بین سازمانی همانطور که تشریح شد از طریق بررسی ادبیات موضوع استخراج شده اند. در ادامه به منظور تبیین مولفه ها و شاخص های این مفاهیم اقدام به برگزاری جلسات گروه کانون [۱]شد. نمودار اشاره شده در زیر بیانگر ترتیب استخراج مولفه ها و شاخص ها است:

 

 

شکل ۱۷- مراحل تبیین شاخص ها

نظرات خبرگان                نظرات خبرگان

شاخص ها[۲]                     مولفه ها                          مفاهیم

۲-الزامات فنی :

با توجه به اینکه تجارت الکترونیکی و اتخاذ آن در واقع به معنای اتخاذ تکنولوژی جدیدی در جهت مهندسی مجدد تمامی فرآیندهای کسب و کار می باشد لذا هم راستا با متدولوژی عاملی در اتخاذ تکنولوژی که در آن یکی از عوامل اساسی و اثر گذار طبیعت تکنولوژی در نظر گرفته می شود از الزامات فنی بعنوان نماینده طبیعت تکنولوژی استفاده می شود. شاخص های الزامات فنی تجارت الکترونیکی بر اساس نظرات خبرگان شناسایی شده اند که در جدول (۲-۴ )قابل مشاهده است.

پایان نامه رشته مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

 

 

 

جدول (۲- ۴ )شاخص های مربوط به الزامات فنی

۳- عوامل سازمانی:

عوامل سازمانی بعنوان تشکیل دهنده بستری  [۳] که تجارت الکترونیکی(تکنولوژی جدید)  می بایستی بر روی آن بکار گمارده شود،نقشی بسزا در موفقیت یا شکست این تکنولوژی جدید ایفا خواهد کرد.ابعاد مختلف عوامل سازمانی را می توان در مواردی مانند رهبری و مدیریت، ساختار مالی، فرهنگ سازمانی و …در نظر گرفت. در ادامه مولفه های تشکیل دهنده بعد عوامل سازمانی با توجه به نظرات خبرگان مرتبط در جدول (۲-۵ ) آمده است.

جدول (۲-۵ ) مولفه های مرتبط با عوامل سازمانی

۴- سیستم های بین سازمانی:

سیستم های اطلاعات بین سازمانی در برگیرنده گردش اطلاعات بین دو یا چند سازمان هستند که هدف اصلی آنها پردازش کارای تراکنش هایی مانند انتقال سفارشات، صورت حسابها و پرداخت ها می باشد. سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی می تواند محلی یا وسیع (جهانی)باشند. نتایج حاصل از برگزاری جلسات گروه کانون در خصوص مولفه های مرتبط با سیستم های بین سازمانی در جدول (۲- ۶ ) آمده است.

جدول (۲- ۶ ) مولفه های مربوط به سیستم های بین سازمانی

 

 شاخص های عملکرد :

“مد لها و چهارچوب های متنوعی در اندازه گیری میزان موفقیت سازمانها تا به حال ایجاد شده اند[۴] که از جمله آنها میتوان به مدل کارت امتیاز دهی متواتر اشاره نمود. این مدل موفقیت یک سازمان را بر اساس برآورده شدن معیارهای چهارگانه مالی، فرآیندها،رضایت کاربر و رشد در نظر گرفته است [۵]در اینجا شاخص های مرتبط با چهار مولفه اصلی کارت امتیاز دهی متوازن(مالی، فرآیندها، رضایت کاربر و رشد)در تجارت الکترونیکی از مرور ادبیات موضوع استخراج شده اند[۶] که در جدول (۲-۷) مشاهده می شوند .

جدول (۲-۷) شاخص های مرتبط با مولفه های عملکرد[۷]

شاخص هاکنترل هزینه[۸]کنترل ریسک[۹]مدیریت ارزش[۱۰]سرآمدی در ایجاد[۱۱]سرآمدی در اجرا [۱۲]میزان پیشرفت[۱۳]توانمندیهای متخصصان[۱۴]اثربخشی مدیریت کارکنان[۱۵]تحقیقات در مورد فن آوریهای نوینتوسعه سازمان[۱۶]

مولفه ها
مالی
فرآیندهای
داخلی
رشد

تعیین اعتبار مدل پیشنهادی

تعیین اعتبار مدل پیشنهادی به معنای تعیین روابط بین متغیرهای تشکیل دهنده مدل می باشد. به منظور یافتن ارتباطات بین متغیرهای مستقل و وابسته در مدل ارائه شده از پژوهش های علی استفاده شده می شود. “با توجه به اینکه پژوهش علی عبارت است از بررسی نظام یافته کنترل شده در مورد پدیده هایی که روابط احتمالی بین آنها بوسیله نظریه و فرضیه هدایت می شود [۱۷]

ابتدا نظام روابط بین متغیر های مدل را تشریح نموده و سپس ملزومات رسیدن به یک بررسی تجربی دقیق یعنی روش بدست آوردن حجم نمونه ، روش تحقیق و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات با توجه به نوع داده ها و اطلاعات مورد نیاز و نوع آزمون برای تست تجربی الگوی روابط علی بین متغیرها توضیح داده خواهند شد.

تاثیر آمادگی الکترونیکی بر شاخصهای مالی عملکرد

در شکل ضمیمه دوم میزان تاثیر پذیری هریک از شاخصهای آمادگی الکترونیکی عنوان متغیر مستقل بر شاخصهای مالی به عنوان متغیر های وابسته نشان داده شده است. با توجه به نتایج شکل ضمیمه دوم در جدول  (۲-۸)متغیرهای موثر( بیشینه احتمال مثبت) بر متغیر وابسته به ترتیب میزان تاثیر پذیری آورده شده اند.

جدول (۲-۸)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته مالی

همچنین شاخص نیکویی برازش که نشان دهنده وجود تقارن و انسجام در ارتباط بین متغیرها می باشد برابر با ۸۳ درصد می باشد.

۳-بررسی تاثیر آمادگی الکترونیکی بر شاخصهای کاربر

در ضمیمه سوم میزان تاثیر پذیری هریک از شاخصهای آمادگی الکترونیکی عنوان متغیر مستقل بر شاخصهای کاربرکه عبارتند از:

که به عنوان متغیر های وابسته نشان داده شده است. با توجه به نتایج تحلیل فوق در جدول (۲-۹) متغیرهای موثر(بیشینه احتمال مثبت) بر متغیر وابسته به ترتیب میزان تاثیر پذیری آورده شده اند:

جدول (۲-۹)نحوه تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته کاربر

همچنین شاخص نیکویی برازش(GFI)) که نشان دهنده وجود تقارن و انسجام در ارتباط بین متغیرها می باشد برابر با ۷۷ درصد می باشد

 

[۱] Focus Group

[۲] Criteria

[۳] Context

[۴] (Martinsons Maris , 1999.25.pp.71-88 )

[۵] Kaplan Robert S. &

[۶] Kaplan Robert S. & Norton David. 1996

[۷] Wenyu Dou & David C.chou, pages 165- 176, 2002

[۸] Kurnia.S,R.B.Johnston

[۹] همان

[۱۰] همان

[۱۱] Kaplan Robert S. & Norton David. 1996 “The Balanced Scorecard, Translating Strategy into Action.” Harvard Business School Prtess.1996

[۱۲] Martinsons Maris, Davison Robert, Tse Dennis. “The balanced scorecard: a foundation for the strategic management of information systems.” Decision Support Systems.1999.25.pp.71-88
آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها
[۱۳] Kurnia.S,R.B

[۱۴] همان

[۱۵] Martinsons Maris

[۱۶] Kaplan Robert S. & Norton David

[۱۷] (Kerlinger.fred, 1986″)