عوامل موثر بر پاسخ PRL به ورزش

الگوهای شبانه روزی

بیشترین مقدار پرولاکتین در چرخه شبانه روزی در اول صبح است. سطوح گردشی پرولاکتین در ظهر کمترین مقدار را دارد. سطوح پرولاکتین افزایش کوتاه مدتی در شروع خواب و مقادیر اوج آن در طول خواب عمیق در آخر شب است. در مردان سالم تقریبا 14 پالس ترشح پرولاکتین با فواصل 95 دقیقه در روز وجود دارد(91).  بنابراین، برای تعیین PRL، باید این نکته در نظر گرفته شود که غلظت اندازه گیری شده به زمان نمونه گیری خون نیز بستگی دارد(91).  بنابراین، داوطلبان شرکت کننده در مطالعات مربوط به ورزش باید در زمانی مشابه از روز، برای دقت بیشتر و تکرارپذیری نتایج آزمایش دهند. علاوه بر این تاثیرات محیطی، محیط داخلی و حالت تولید مثل می تواند الگوی شبانه روزی PRL  را تغییر دهند(2) و در نتیجه می توانند پاسخ های هورمونی ناشی از ورزش را تغییر دهند.

2-2-1-5-2-جنسیت

سطوح پایه پرولاکتین در زنان بیشتر از مردان است.  سطوح PRL  اساسا در طول چرخه قاعدگی بدون تغییر یا تنها با افزایش اندکی در طول فاز لوتئال همراه است(92). با این حال، پاسخ PRL  به ورزش در اواسط مرحله لوتئالی[1] بیشتر از مرحله فولیکولی در قاعدگی است. شواهد فراوان موجود نشان می دهد که غلظت پایه PRL  و انتشار PRL  در طی ورزش در دونده با آمنوره پس از ورزش زیربیشینه و حداکثر با وجود سطح لاکتات بالا کاهش می یابد(93, 94). به تازگی گزارش شده است پاسخ PRL به ورزش در دوران بارداری به طور یکسان، دنبال میشود. روجاس وگا و همکاران(95) گزارش داد که، در مقایسه با زنان غیر باردار، ورزش در طول اواخر بارداری افزایش PRL  را القا نمی کند (تمرین زنان باردار حدود 10 دقیقه با شدت مطابق با 90٪ حداکثر ضربان قلب فردی خود).  داده های آنها نشان می دهد، با وجود این واقعیت که توانایی انجام فعالیت های شدید جسمی در دوران بارداری کاهش نمی یابد، اما غلظت لاکتات مادران به دست آمده نشان می دهد که زنان باردار قادر به حفظ غلظت یون هیدروژن کم پلاسما  در طی ورزش بودند.  بنابراین، یکی از دلایل ممکن برای این پاسخ تضاد آشکار PRL  ممکن است این باشد که ، در هنگام ورزش کوتاه مدت، تنها، اسیدوز باعث تنظیم PRL  در انسان شود.

2-2-1-5-3-محرک های محیطی

مشخص شده است که نور، صدا، استرس، در دسترس بودن اکسیژن می تواند روی PIF و PRF در ترشح PRL تاثیر بگذارد(2, 23). بعنوان مثال، مشاهده شده که در آزمون­های فزاینده هنگام قرار گیری در شرایط هیپوکسی حاد یک مانع برای ترشح پرولاکتین وجود دارد(24). در حالی که هنگام فعالیت تحت شرایط نورموکسی افزایش در غلظت پرولاکتین بدون محدودیت بوده است(23). بنابراین یک ارتباط بین فشار اکسیژن و افزایش پرولاکتین در ورزش وجود دارد(شکل 2-4). مدل شبیه سازی نشان می دهد که تفاوت بین نقاط عطف و متوسط با تنظیم pO2  خون افزایش می یابد. این یافته ها نشان می دهد که در دسترس بودن اکسیژن در طول ورزش تعادل PRL-PIF-PRF هیپوتالاموسی-هیپوفیزی را تحت تاثیر قرار می دهد.  مکانیسم های ذاتی که چگونه اکسیژن غلظت PRL  را افزایش می دهد هنوز مشخص نیست، اگر چه این امکان وجود دارد که آنها با یک تغییر حاد در سوخت و ساز مغزی  بر ترشح PRL  مرتبط باشند.

علاوه براین مطالعاتی نیز نشان داده اند که افزایش غلظت پرولاکتین رابطه مستقیمی با درجه حرارت دارد. در شرایط یکسان ورزشی ، پاسخ PRL  تحت شرایط استرس گرمایی در مقایسه با یک محیط سرد به طور قابل توجهی بالاتر است(25). علاوه بر این، مطالعات دیگر گزارش داده اند که افزایش غلظت PRL  در نتیجه تحریک مستقیم با افزایش درجه حرارت بدن است. در طول شنا کردن در آب 29 درجه افزایشی در مقدار PRL    یافت نشد، اما، در مقابل، یک افزایش در PRL  در طول شنا کردن در آب در دمای 36 درجه گزارش شد ، که به طور قابل توجهی به تغییر در درجه حرارت بدن مرتبط بود(96). در مطالعه ای بیسون و همکاران(97) در بررسی اثر استرس حرارتی روی هایپرلاکتمی ناشی از ورزش نشان دادند  که پاسخ PRL  به ورزش به تغییرات فاکتورهای TRH یا VIP  مربوط نمی شود. مکانیسم دقیق توضیح رابطه بین دما و انتشار PRL  در طی ورزش شناخته شده نیست. با این حال ممکن است با محرک های سرتونرژیک مربوط باشد ، به این دلیل که انتقال دهنده عصبی است که در تنظیم حرارت نقش دارد(98).

[1] . Midluteal

محیط داخلی: لاکتات اسیدوز

     انباشت + H تولید شده توسط افزایش در غلظت لاکتات به عنوان یک مکانیزم تحریکی برای هاایپرلاکتمی در طول ورزشی مطرح شده است(7). پیشنهاد شده است که مکانیسم اساسی ممکن است توسط میانجی گری 5-HT  انجام شود، زیرا این انتقال دهنده عصبی نقش بسیار مهمی در حساسیت پذیری شیمیایی مرکزی بازی می کند(84). شواهدی وجود دارد که نشان می دهد سلولهای عصبی سروتونرژیک حسگرهای دی اکسید کربن مرکزی،جهت حفظ تعادل PH  هستند(99) و پاسخ اولیه سروتونرژیک به اسیدوز هیپرکاپنه شامل فعال شدن عملکرد تنفسی با هدف بازگرداندن PH  به حالت عادی است. مطالعات نشان می دهد که اسیدوز باعث بالا بردن غلظت PRL  در انسان در حالت استراحت می شود (افراد مورد مطالعه 6  لیتر هوا مخلوطی از گازهای متشکل از 7 درصد دی اکسید کربن و 93 درصد اکسیژن را از یک کیسه تنفس از طریق ماسک برای 4 دقیقه استنشاق کردند) این نتایج از این فرضیه حمایت می کند که فعال سازی سیستم 5-HT باعث فعالیت محور هیپوتالاموس- هیپوفیز و تعادل ترشح حاد PRL PRL-PIF-PRF می شود(100). در حمایت از علت شناسی اسیدوز، بافرینگ اسیدوز متابولیک در طی دوچرخه سواری تا واماندگی(شکل 2-5) و در نتیجه کاهش کمتر PH به منظور کاهش افزایش سطح PRL  پلاسما در انسان نیز گزارش شده است(84). مطالعات اولیه نشان داده اند که اختلالات در آب و تنظیم الکترولیت ترشح PRL  هیپوفیز را تغییر می دهد(101, 102). بنابراین، سایر عوامل محرک ترشح پرولاکتین، مانند AVP، که به عنوان هورمون ضد ادراری نیز شناخته می شود، نمی تواند بعنوان PRFs  در طی ورزش حذف شود. AVP  یک تنظیم کننده فیزیولوژیک ترشح PRL  از طریق سیستم پورتال کوتاه مدت و بلند لوب قدامی هیپوفیز است(2, 103).  مطالعات متعددی به این نتیجه رسیدند که افزایش AVP  نسبت به تغییر در اسمولالیته  پلاسما و کاهش حجم خون در طی ورزش شدید اتفاق می افتد(104, 105). با این وجود ، این احتمال وجود دارد که AVP  نقشی در هایپرپرولاتنمیا ناشی از ورزش دارد. مکانیسم های فیزیولوژیکی دقیقی هنوز مشخص نشده است. با این حال نقش PRL  در تنطیم آب و الکترولیت بدن حین ورزش در حد متوسطی گزارش شده است(106).