محصولات ورزشی وطبقه بندی آن

یک محصول ورزشی می تواند کالا، خدمت و یا آمیخته ای از هردو باشد که دربرگیرنده منافع و فوایدی برای مصرف کنندگان، اعم از تماشاچیان، مشتریان، شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی و یا سازمان ها باشد. براساس این تعریف غایت طراحی و تولید محصولات ورزشی برآورده ساختن نیازها و ایجاد رضایت حاصل از مصرف کالا یا خدمات ارائه شده در مصرف کنندگان است. فواید حاصل از خدمات ورزشی گاه به عنوان دسته ای از منافع مورد استفاده می باشد، به عنوان مثال یک کفش ورزشی عرضه شده براساس مخاطبین و بازار هدف ممکن است حاوی فوایدی مانند ارزان بودن، سبک بودن، راحت بودن و یا بادوام بودن باشد(45).

طبقه بندی محصولات ورزشی

درک دقیق از محصول شرکت، شناخت امکانات فعلی و کسب آگاهی در زمینۀ محصولات تولیدی و محصولاتی شبیه به آن می تواند تصمیم گیری هایی در ارتباط با توسعه و تنوع محصول، استراتژی های قیمت گذاری، تاکتیک های توزیع و استراتژی های ترویجی را با اثربخشی بالاتری همراه سازد(46). این چنین اطلاعاتی به سازمان های ورزشی کمک می نماید تا بتوانند محصولات خویش را به درستی تعریف نماید. در ارتباط با فرصت ها و تهدیدات پیش رو تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند، برنامه های بازاریابی مناسبی ارائه دهند، آمیختۀ بازاریابی مناسبی را تدوین نمایند و در نهایت بتوانند زمان مناسبی را برای ارائه و اتمام ارائه محصولات خویش در نظر بگیرند(47).

یک روش برای طبقه بندی محصولات ورزشی، طبقه بندی بر مبنای مشتریان است. در این روش، محصولات به طور سنتی به دو دسته ی بسیار گسترده طبقه بندی می شوند. محصولات مصرفی و محصولات تجاری. محصولات مصرفی شامل محصولاتی است که به مصرف کننده فردی و خانگی نهایی ارائه می گردد(47). و محصولات تجاری محصولاتی هستند که شرکت ها و سازمان ها برای استفاده در تولید کالاها و یا ارائه خدمات و یا انجام کسب و کار و یا فروش مجدد به سایر مصرف کنندگان فروخته می شود(48).

در هر طبقه محصول می تواند شامل کالا، خدمات، افراد، مکانها، و ایده ها باشند. در ارتباط با محصولات خدماتی می توان یکسری طبقه بندی های جزیی تر را نیز لحاظ کرد: محصولات خدماتی با کالا های کرایه ای، محصولات خدماتی با کالاهای شخصی (مالک) و خدمات بدون کالا.

خدمات با کالاهای کرایه ای شامل کرایه محصولات در یک دورۀ زمانی معین می باشد. و به عنوان مثال مؤسسه آموزشی تنیس که می تواند راکت های تنیس را به مشتریان خود کرایه دهد.

خدمات با کالاهای اختصاصی (شخصی)، که در این صورت خدماتی در ارتباط با محصولات با مالکیت سازمان صورت می گیرد.

خدمات بدون کالا، شامل خدماتی است که در آنها به هیچ عنوان از کالا استفاده نمی گردد. این طبقه از خدمات شامل خدمات شخصی است که فروخته می شود. در صنعت ورزش برای این نوع محصولات می توان مثال هایی شامل کلاس های آموزشی رشته های مختلف ورزشی و یا کمک گرفتن از مشاوران متخصص ورزشی در ارتباط با برنامه ریزی، مدیریت و یا بازاریابی ورزش برای مؤسسه یا سازمان مربوطه. محصولات تجاری در صنعت ورزش شامل محصولاتی می شود که هم برای کسب وکارهای ورزشی در جهت استفاده در تولید محصولات ورزشی و هم برای فروش مجدد توسط موسسات ورزشی مورد استفاده قرار می گیرد. ورزش فرعیاتی را شامل می شود که از آن جمله می توان به امکانات ورزشی، سهامداران و شرکاء و مواردی از قبیل مربیان و مسئولان ورزشی اشاره کرد. مدیران می بایست با توجه به منابع مورد انتظار مشتریان ورزشی و نیز کیفیت ارائه شده از سوی رقبا، ویژگی های اصلی محصول و نیز مجموعه عناصر اضافی خدمات که آنرا احاطه می کنند را انتخاب نمایند(47).

کالای ورزشی

در صنعت ورزش، نمونه هایی از محصولات مادی شامل کالاهایی ازقبیل کفش های ورزشی، راکت تنیس، یادبود ها، توپ های گلف و بوردهای اسکیت است. همچنین کالاهایی وجود دارند که منحصرا در ورزش مورد استفاده قرار نمی گیرند، اما می توانند در ورزش استفاده شوند و یاهمین طور می توان به عنوان بخشی از تجارب ورزشی مورد استفاده قرار گیرند. این کالاها اقلامی نظیر عینک های آفتابی، کلاه، تیشرت، ساعت، کیف های ورزشی، لباس، کرم های ضدآفتاب هستند که همگی از نوع کالاهای قابل لمس هستند(45).

 

 

خدمات ورزشی

از سوی دیگر خدمات ورزشی قرار دارند که ملموس نیستند. مشتریان خدمات ورزشی فواید این خدمات را به صورت غیر قابل لمس دریافت می کنند. به طور مثال، خدمات ورزشی به شکل فرصت شرکت در فعالیت های آمادگی جسمانی و ورزش تفریحی یا سرگرمی هایی که به صورت زنده یا از طریق مسابقات زنده یا پخش تلویزیونی قابل دستیابی است و یا امکان شرکت در دوره های مربیگری ارائه می شوند. این خدمات کالاهای مادی قابل خریداری یا جابجایی نیستند. قابلیت ذخیره شدن ندارند و همانطور که قبلا اشاره شد خدمات ویژگی هایی از قبیل ناملموس بودن، نامتجانس بودن( تغییر پذیری)، فناپذیری برون داده و همزمانی تولید و مصرف را دارا می باشند(22).

بازاریابی ورزشی                                                                                                                                                  

به اعتقاد لویس و اینزلر[1] (1985)، بازاریابی ورزشی عبارت است از استفاده از متغیر های بازاریابی در جهت ارتباط میان منافع مصرف کنندگان محصولات و خدمات ورزشی و حمایت کنندگان سازمان های ورزشی، پارخوز[2]  (2001)، بازاریابی ورزشی را پیش بینی، مدیریت و تامین نیاز ها و خواسته های مشتریان از طریق به کارگیری و اجرای اصول بازاریابی می داند(41). به عقیده پیتس و استاتلر[3] (2002) ، بازاریابی ورزشی فرایند طراحی و اجرای فعالیت هایی برای محصولات، قیمت، ترویج، مکان و توزیع خدمات یا محصولات ورزشی برای برآورده کردن نیازهای مورد نظر مشتریان و دستیابی به اهداف سازمان های ورزشی است. بازاریابی ورزشی بخش پیچیده و پویای هر مؤسسه بازرگانی ورزشی است. مؤسسات بازرگانی ورزشی، مادامی که به امر فروش کالاهای ورزشی می پردازند به کار تبلیغات مبادرت می ورزند. یکی از پیچیده ترین و مهم ترین وظایف سازمان های ورزشی و شرکت های ورزشی آن است که از طریق تلاش های بازاریابی خود فرآورده ها را تبلیغ و آنها را به خریدارن بفروشند تا در کارشان کامیاب شوند(49). بازاریابی ورزشی به عنوان فعالیتی سازمانی بر مشتریان متمرکز می شود و به دنبال برخورد مناسب سازمان با تمایلات مشتریان و انطباق ساختار برنامه های بازاریابی بر آن هاست. سازمان ورزشی مشتریانش را با برخی از کالا ها مثل سرگرمی، تفریح، آمادگی جسمانی، و امثال آن به دست می آورد. در مقابل، مشتریان با ارزش هایی مثل پول، وقت و انرژی کالاهای سازمان ورزشی را به دست می آورند. در واقع بازاریابی ورزشی دربرگیرنده تمام فعالیت هایی است که امکان تامین نیاز ها و خواسته های مصرف کنندگان و متقاضیان ورزش را در فرایند مبادله ممکن می سازد. این مفهوم در برگیرنده خدمات و کالاهای ورزشی و نیز کالاهای غیرورزشی است که از طریق کاربرد تبلیغات ورزش به آن ارتباط می یابند(31).

بازاریابی ورزشی را می توان از دو بعد بررسی کرد :

1) بازاریابی ورزش[4] برای کالا و خدمات ورزشی

2) بازاریابی از طریق ورزش[5] برای کالا و خدمات غیر ورزشی

[1]. Lewis & Appenzeller

[2]. Bonnie L. parkhouse

[3]. Pitts & Stotler

[4]. Marketing of sport

[5]. Marketing through sport