پایان نامه با موضوع مدلهای ورود سازمانهای کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی

عکس ها ، جداول و نمودار های مربوط به این مطلب در فایل اصلی پایان نامه موجود است

سازمانهای کوچک و متوسط:

“سازمانهای کوچک و متوسط[۱] نیروی تاثیر گذاری در فرآیند توسعه اقتصادی کشورها می باشند که به علت نداشتن متولی وسازمانی که بصورت جدی ، مطالبه گر توجه به جایگاه این سازمانها در برنامه ریزی کلان کشور گردد، از ایفای رسالت خود در توسعه اقتصادی کشور بازمانده اند. شرکتها و سازمانهای کوچک و متوسط بر اساس معیارهای مختلفی تعریف می شوند .

برخی از این معیارها عبارتند از : حجم اشتغال، حجم سرمایه، حجم تولید، نوع تکنولوژی و صادراتی بودن تولیدات، میزان گردش مالی و …[۲] برپایه گونه ای رده بندی که بر اساس حجم اشتغال صورت رفته است، سازمانهای کوچک و متوسط به چهار گروه زیر تقسیم می شوند که در جدول (۲- ۱ )آمده است.

جدول (۲-۱)رده بندی سازمانهای کوچک و متوسط

 

توجه به سازمانهای کوچک و متوسط، رویکرد هزاره سوم است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

شرکتهای متوسط و کوچک در بیشتر کشورهای توسعه یافته به دلایل مختلف مورد توجه و حمایت ویژه دولتها قرار دارند. که ازجمله آنها می توان به توانایی های لازم جهت جذب سرمایه های محدود و پراکنده موجود در جامعه و هدایت آنها در فعالیت های تولیدی و صنعتی اشاره نمود. با توجه به توضیحات فوق ارائه راهکارهایی به منظور تسهیل حضور فعال سازمانهای کوچک و متوسط در چرخه اقتصادی کشور میتواند به توسعه و شکوفایی این سازمانها منجر شود. در این میان با توجه به رشد روزافزون کسب وکارهای الکترونیکی که موج عظیم آن در سالهای اخیر اقتصاد جهان را متحول نموده است، بررسی این پدیده نوظهور در سازمانهای متوسط و کوچک میتواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد[۴]

تجارت الکترونیکی :

“براثر رشد انفجار گونه فن آوری ارتباط اطلاعاتی، تجارت الکترونیکی در صف مقدم تحولاتی قرار گرفته که شیوه انجام فعالیت های بازرگانی را تغییر می دهد. تجارت الکترونیکی انقلاب صنعتی قرن بیستم و یکم نامیده می شود که با پیدایش اینترنت به سرعت رو به پیشرفت و گسترش نهاده است. در تجارت الکترونیکی، اطلاعات و خدمات به کمک شبک ههای کامپیوتری خرید و فروش و یا تبادل می شود.

خرید و فروش می تواند عمده یا خرده کالای فیزیکی یا غیرفیزیکی مانند کتاب یا نرم افزار ارائه سرویس های گوناگون به خریداران مانند مشاوره های پزشکی یا حقوقی و دیگر مواد بازرگانی مانند مناقص هها و مزایده ها و یا خرید و فروش اطلاعات بین سازمان ها، سازمان ها با افراد یا بین افراد باشد[۵]

به طور کلی می توان تراکنش های مالی، بازرگانی، اطلاعاتی و خدماتی را میان مؤسسات، خریداران و جوامع مجازی را در قالب تجارت الکترونیکی گنجاند. با توجه به گستره بزرگ تجارت الکترونیکی، تعابیر و تعاریف بی شماری از آن شده که از جمله مهمترین آنها میتوان به تعریف زیر اشاره کرد:

“تجارت الکترونیکی عبارت است از انجام کلیه عملیات خرید، فروش و مبادله کالا، خدمات و

اطلاعات از طریق شبکه های کامپیوتری از جمله اینترنت می باشد که ممکن است در بسیاری از موارد جنبه انتفاعی و یا مبادلات مالی نداشته و اساساً سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره باشد[۶]

“تبادلاتی که در تجارت الکترونیکی صورت میگیرد با توجه به طرفین انجام معامله به انواع مختلفی تقسیم میشوند.

در میان این طبقه بندی ها، تبادلات  [۷]B2BوB2C[8] سهم عمده ای در تجارت الکترونیکی نسبت به سایر انواع تجارتها دارند. در سالهای اخیر تجارتهای الکترونیکی  B2Bنسبت به مدلهای B2C نیز گوی سبقت را ربوده اند بطوری که ۸۰درصد از کل حجم معاملات انجام شده در تجارت الکترونیکی از نوع  B2Bو ۲۰ درصد آنها از نوع B2C بوداه ند.

“به منظور بیان اهمیت تجارت الکترونیکی پیش بینیهایی که توسط افراد مختلف در خصوص حجم معاملات در تجارت الکترونیکی از نوعB2B شده است در جدول (۲- ۲) آمده است[۹]

جدول(۲- ۲ ) پیش بینی حجم معاملات در تجارت الکترونیکی

سازمانهای کوچک و متوسط و تجارت الکترونیکی:

با توجه به اهمیت سازمانهای کوچک و متوسط و نیز اهمیت روز افزون تجارت الکترونیکی، بررسی چگونگی تسهیل ورود سازمانهای کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

“تجارت الکترونیکی عموما مدخلی برای سازمانهای کوچک و متوسط جهت ورود به بازارهای جهانی میباشد اما علی رغم فرصتهای بالقوه موجود، بسیاری از سازمانهای کوچک و متوسط تمایل بالایی برای ورود به تجارت الکترونیکی نداشته اند[۱۱]  علاوه بر این رشد تجارت الکترونیکی میان سازمانهای کوچک و متوسط بسیار کمتر از آن چیزی بوده است که انتظار می رفته است و اینگونه به نظر می رسد که شرکتها و سازمانهای به خصوصی قادر به ورود به آن می باشند و یک ازنگری اساسی برای شناسایی مشکلات ناشی از ورود به تجارت الکترونیکی لازم است[۱۲]

بدین منظور در تحقیق حاضر سعی در ارائه مدلی برای ورود موفق سازمانهای کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی شده است.مدلها و مطالعات متعددی که در این زمینه انجام شده مورد بررسی قرار گرفته اند و از دسته بندی آنها مدل اولیه ای ارائه شده است.

مدلها و مطالعات بسیاری در خصوص نحوه ورود موفق سازمانهای کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی وجود دارند. دراین خصوص انجام شده در حدود ۱۵ مدل و نیز نزدیک به ۳۰ مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است.  مدلها و مطالعات موجود به بررسی عوامل تاثیر گذار در ورود و بکارگیری موثر تجارت الکترونیکی در سازمانهای کوچک و متوسط پرداخته اند.

در اینجا سعی شده است با بررسی این مطالعات و مدلها و دسته بندی عوامل معرفی شده در مدلها به جمع بندی جامعی راجع به آنها رسید. عوامل ارائه شده در مدلها و مطالعات با توجه به ماهیت آنها در قالب سه گروه اصلی الزامات فنی تجارت الکترونیکی[۱۳]، عوامل سازمانی[۱۴] و عوامل بین سازمانی[۱۵] دسته بندی شده اند که در جدول (۲-۳)برخی از این موارد قابل مشاهده است.

جدول (۲-۳) تحلیل آماری هر یک از عوامل مورد بررسی در انواع مطالعات صورت گرفته

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط در ورود به تجارت الکترونیکی:

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی های صورت گرفته در مورد انواع مدلهای ورود ازمانهای کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی و عوامل مورد توجه در هر یک از مدلها و مطالعات در این بخش مدل پیشنهادی تحقیق ارائه می شود. در ادامه ابتدا متدلوژی ارائه مدل تشریح شده پس از ان به توضیح اجزاء و مولفه ها و شاخص ها ی مدل پیشنهادی پرداخته می شود

آدرس سایت برای متن کامل پایان نامه ها

پایان نامه رشته مدیریت : بررسی و تدوین استراتژی مناسب بازاریابی برای شرکت بیمه توسعه

 

  • متدولوژی ارائه مدل پیشنهادی: رویکرد عاملی در اتخاذ تکنولوژی

“بسیاری از مطالعات گذشته در مورد نشر و اتخاذ تکنولوژی بطور کل رویکرد مالی را بکار برده اند که منطبق بر طبقه بندی رابی ومارکوس[۱۷] می باشند[۱۸] در این تحقیق به این تئوریها با رویکردی عاملی نگریسته میشود. این تئوریها فرض می کنند که شماری از متغیرهای پیش بینی شناسایی شده در یک باز[۱۹]زمانی خاص، فعالیتها و تصمیمات مرتبط با اتخاذ تکنولوژی را تعیین می کنند.”بطور کلی این متغیرهای پیش بینی که همچنین بعنوان ” عوامل ” نامیده میشوند، می توانند در سه دسته طبقه بندی شوند:

ویژگیهای ذاتی تکنولوژی اتخاذ شده، قابلیت های سازمان اتخاذ کننده و بخشهای محیط خارجی. با بهره گرفتن از این رویکرد، اتخاذ تکنولوژی از طریق بررسی تاثیرات بین عوامل مهم، در سطح وسیع تری نسبت به صنایع و یا زنجیره های تامین جداگانه توضیح داده میشوند. رویکرد عاملی، دارای ویژگیهای جذاب بسیاری است.اول آنکه یک نوع ساده از علیت را ارائه می کند بنابراین روش های تحقیقی قابل تعمیم ساده مانند پیمایش[۲۰] می توانند به کار گرفته شوند و ارتباطات بین متغیرها می توانند بطور آماری مورد آزمون قرار گیرند. ثانیا آنکه مدل بدست آمده نیازمند تفاسیر پیچیده توسط افراد دانشگاهی و متخصص نمی باشد و می تواند به سادگی به مجموعه ای از راهنمایی ها ترجمه شود.با این حال چنین مدلی محدود به برخی متغیرهایی که می توانند مورد تحقیق و پژوهش قرار گیرند، می باشند و همچنین در کسب تعاملات بین سازمانی پیچیده موفق می باشند.برخی از نویسندگان، اخیرا رویکرد عاملی را به منظور مطالعه اتخاذ سیستم های بین سازمانی مورد مطالعه قرار داده اند. این رویکردها برای مطالعه سیستم های بین سازمانی اتخاذ شده توسط بازیگران صنعتی کوچکتر که در آنها، سازمانها معمولا منفعل تر از سازمانهای بزرگ در اتخاذ تکنولوژی هستند و اعمال و تصمیمات آنها معمولا توسط ویژگیهای ذاتی تکنولوژی، قابلیت های آنها و نیروهای خارجی مانند فشار از دیگر شرکای تجاری، تعیین می شوند، مناسب هستند.

شکل 15-یک مدل اتخاذ تکنولوژی نوعی با رویکرد عاملی
شکل ۱۵-یک مدل اتخاذ تکنولوژی نوعی با رویکرد عاملی

همانطور که در شکل ۲ نشان داده شده است طبیعت ذاتی تکنولوژی، قابلیت سازمان و نیز محیط خارجی در نحوه پذیرش تکنولوژی و وارد شدن در آن( عمل)موثر هستند. پیرو پذیرش تکنولوژی و ورود در آن تاثیرات مرتبط با آن بروز خواهد کرد که تحت عنوان نتیجه در شکل قابل ملاحظه است. حوزه مورد تحلیل نیز عبارت است از بررسی عمل اتخاذ شده با توجه به تاثیرات هر یک از عوامل که عبارتند از قابلیت سازمان، تکنولوژی و همچنین عوامل بین سازمانی از یک سو و نتیجه به دست آمده از سوی دیگر[۱]

۲-مدل پیشنهادی

با توجه به متدلوژی عاملی که در قسمت قبل تشریح گردید و همچنین با توجه به انواع مطالعات و تحقیقات صورت گرفته، اتخاذ تجارت الکترونیکی و ورود به آن به عنوان عمل در نظر گرفته شده و در عین حال به جای تاکید بر عوامل بین سازمانی بطور کلی،از سیستم های اطلاعات بین ازمانی بطور خاص که ارتباط مهم و تعیین کننده ای با تجارت الکترونیکی دارد، استفاده شده است.

نتیجه به عنوان عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط در بکارگیری تجارت الکترونیکی در نظر رفته می شود. همانگونه که در شکل۳ مشاهده می شود عواملی مانند الزامات فنی که نماینده طبیعت تکنولوژی می باشد، سیستم های اطلاعات بین سازمانی که نماینده عوامل بین سازمانی است و نیز عوامل سازمانی به عنوان نماینده قابلیتهای سازمانی در نظر گرفته شده و تعیین کننده درمیزان آمادگی سازمانهای کوچک و متوسط برای ورود به تجارت الکترونیکی می باشند.

میزان آمادگی برای ورود به تجارت الکترونیکی به عنوان عامل اصلی و تاثیر گذار بر عملکرد سازمانهای کوچک و متوسط در تجارت الکترونیکی که نشانگر میزان موفقیت انها در این زمینه می باشد، در نظر گرفته شده است.

[۱] (Kurnia.S,R.B.Johnston, 2000،  ۲۹۵-۳۱۹).

شکل16- مدل پیشنهادی برای ورود سازمانهای کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی
شکل۱۶- مدل پیشنهادی برای ورود سازمانهای کوچک و متوسط به تجارت الکترونیکی