مدل های چگونگی تاثیر حمایت اجتماعی برسلامتی

مدل های چگونگی تاثیر حمایت اجتماعی برسلامتی

در مجموع، برای تبیین و توضیح چگونگی تاثیر حمایت اجتماعی برسلامتی، دو مدل نظری مطرح گردیده است:

1) مدل تاثیر مستقیم[1] یا تاثیر کلی حمایت اجتماعی

2) مدل تاثیر غیر مستقیم یا فرضیه ضربه گیر حمایت اجتماعی.

2-11-6-1 مدل تاثیر مستقیم یا تاثیر کلی حمایت اجتماعی

مطابق این مدل نظری، برخورداری از حمایت اجتماعی برای سلامتی مفید است. حمایت اجتماعی ، صرف نظر از این که فرد تحت تاثیر استرس و فشارهای روانی باشد یا نه، باعث می شود فرد از تجارب منفی زندگی پرهیز کند و این امر، اثرات سودمندی بر سلامتی دارد. اثرات سودمند حمایت اجتماعی برای سلامتی افراد، تحت شرایط و موقعیت ها پرتنش و یا آرام و کم استرس، یکسان و مشابه می باشند (سارافینو،1988). مدل تاثیر مستقیم حمایت اجتماعی، همچنین در قالب فرضیه دارایی ها- منافع مطرح شده است. طبق این فرضیه، فقدان حمایت اجتماعی، فی نفسه زیان آور و استرس زا است. راههای مختلفی وجود دارند که از طریق آن ها اثرات مستقیم حمایت اجتماعی، بر سلامتی افراد تاثیر می گذارند. برای مثال، افرادی که دارای سطوح بالاتری از حمایت اجتماعی هستند، ممکن است احساس تعلق و عزت نفس آن ها، بالاتر از کسانی باشد که دارای چنین مزیتی نیستند. این وضعیت، منجر به یک چشم انداز مثبت و خوشبینانه می گردد که می تواند صرف نظر از میزان استرس تجربه شده توسط افراد، برای سلامتی آن ها سودمند باشد.

2-11-6-2 مدل تاثیر غیر مستقیم[2] یا فرضیه ضربه گیر

بر اساس این مدل ، حمایت اجتماعی صرفاً برای افرادی مفید و مؤثر است که تحت فشار روانی و استرس قرار دارند. در این حال، حمایت اجتماعی همانند سپری در مقابل ضربات ناشی از استرس ، عمل کرده و نقش تعدیل کننده آثار منفی حوادث استرس زا را بازی می کند. فقدان حمایت در این مدل، ضرورتاً استرس زا به حساب نمی آید، لذا تحت شرایط استرس بالا و حمایت کم، آسیب و پریشانی روانی افزایش می یابد، تحت شرایط استرس بالا و حمایت زیاد این کارکرد حفاظتی حمایت اجتماعی، تنها زمانی رخ می دهد که فرد با یک عامل تنش زای قوی روبرو می گردد. تحت شرایط و موقعیت های کم استرس، اثر ضربه گیری حمایت اجتماعی یا بسیار کم است یا اصلاً عمل نمی کند. اثر ضربه گیری حمایت اجتماعی، حداقل از دو روش عمل می کند؛ یک روش شامل فرایند ارزیابی شناختی است. دومین راهی که حمایت اجتماعی می تواند به عنوان سپری در مقابل اثرات استرس عمل کند، از طریق تعدیل کردن پاسخ های افراد به یک عامل تنش زا می باشد. برای مثال، افراد برخوردار از سطوح بالای حمایت اجتماعی، ممکن است فردی را بشناسند که بتواند راه حلی برای مشکل آنها ارائه کند، آن ها را متقاعد نماید که موقعیت بوجود آمده خیلی جدی و مشکل ساز نیست، آن ها را امید وار سازد که به نیمه پر لیوان فکر کنند. افرادی که از سطوح پایین تری از حمایت اجتماعی برخوردارند، به احتمال بسیار کمتری برخوردار از این مزایا و امتیازات می باشند، از این رو اثرات منفی استرس و موقعیت های استرس زا برای آنان، بیشتر و شدیدتر از دارندگان حمایت اجتماعی بالاتر باشد (سارافینو،1998).

1 . direct effect

.2 indirect effect