مدل MABI چیست

) ابعاد مدل MABI[1]

در مدل MABI شامل سه بعد کلی(یعنی تخصص ورزشکار، جذابیت ظاهری، و سبک زندگی قابل عرضه)است که با ده بعد فرعی (یعنی تخصص ورزشکار، سبک رقابت، روحیه ورزشکاری، رقابت، جذابیت فیزیکی، سمبل، تناسب بدنی، داستان زندگی، مدل نقش، و نوع رابطه) تعریف می­شوند(آرای و کو، 2009).

[1] – Model Of Athlete Brand Image

عملکرد ورزشکار

تخصص ورزشکار: موفقیت فردی ورزشکار و توانایی ورزشی (برنده شدن،مهارت ها، تجربه در این ورزش)

سبک رقابت : ویژگی­های خاص عملکرد ورزشکار در رقابت.

روحیه ورزشکاری: رفتارهای متفاوت از ورزشکار که مردم ، او رابه عنوان ورزشکار شایسته تعیین  می­کنند. ( بازی جوانمردانه ، احترام به ورزش ، صداقت ) . رفتارهای ورزشکار در زمین .

رقابت: رابطه رقابتی یک ورزشکار با دیگر ورزشکاران

جذابیت ظاهری

جذابیت فیزیکی : خصوصیت و ویژگی­های فیزیکی یک ورزشکار که تماشاگران زیبایی لذت بخش را پیدا می­کنند.

سمبل : سبک جذاب فردی ورزشکار و خصلت بارز

تناسب بدنی: تناسب (سلامت) بدنی ورزشکار در ورزش

سبک زندگی قابل عرضه

داستان زندگی: جذابیت ، علائق دور از داستان زندگی ورزشکار که پیام و ارزش شخصی را انعکاس می­دهد.

مدل نقش: رفتار اخلاقی ورزشکار در جامعه و ارزش مالی مشخص می­شود.

نوع رابطه: نگرش­های مثبت ورزشکار با طرفداران، تماشاگران ، اسپانسرها و رسانه­ها ( رابطه دو طرفه)

عملکرد ورزشکار

1.تخصص ورزشکار :

رکورد­های خوب در برنده شدن

ورزشکار یک بازیکن مسلط در ورزش است.

ورزشکار دانش بسیاری در ورزش را دارد.

ورزشکار دارای مهارت بالایی در ورزش است.

  1. سبک رقابت:

شیوه رقابتی ورزشکار از دیگر ورزشکاران متمایز است.

شیوه رقابتی ورزشکار برای تماشا کردن مهیج است.

شیوه رقابتی ورزشکار گیرا و جاذبه دارد.

  1. روحیه ورزشکاری:

ورزشکار ،روحیه ورزشکاری در رقابت را نشان می­دهد.

ورزشکار صداقت و راستی در رقابت را نشان می­دهد.

ورزشکار بازی جوانمردانه را نشان می­دهد.

  1. رقابت

ورزش های رقابتی این ورزشکار مهیج است.

ورزشکار در مقابل حریف اصلی به خوبی عمل می­کند.

ورزش­های رقابتی این ورزشکار نمایشی( چشمگیر) است.

جذابیت ظاهری

1.جذابیت فیزیکی:

ورزشکار دارای جذابیت فیزیکی است.

ورزشکار دارای ظاهر زیبایی است.

ورزشکار دارای زیبایی های لذت بخشی است.

2.سمبل:

ورزشکار سبک و روش خود را دارد.

سبک­های شخصی ورزشکار جذاب است.

ورزشکار مطابق با مد روز است.

3.تناسب بدنی:

ورزشکار فیزیک مناسبی دارد.

بدن ورزشکار برای ورزش عالی است.

ورزشکار ظاهر خوبی دارد

 

سبک زندگی قابل عرضه

  1. داستان زندگی:

ورزشکار در زندگی داستان قهرمانه دارد.

ورزشکار حادثه معروفی دارد.

ورزشکار اتفاق مهیجی در زندگی دارد.

 

  1. مدل نقش:

ورزشکار مسئولیت اجتماعی دارد.

ورزشکار برای دیگران نقش خوبی ایفا می کند.

ورزشکار در اجتماع (گروه) یک سر گروه خوب است.

  1. نوع رابطه:

ورزشکار به طرفداران خود توجه دارد.

ورزشکار از طرفداران و تماشاچیان قدردانی می کند.

ورزشکار پاسخگو طرفداران می باشد.