مزایا و معایب استفاده از بازاریابی رویدادی

مزایا و معایب استفاده از بازاریابی رویدادی

اکثر تئوری­های ارائه شده بوسیله محققان فقط مزایای بازاریابی رویدادی را بیان کرده­اند و به ندرت معایب آن را مورد بحث قرار داده­اند. در ادامه ابتدا مزایا، سپس معایب استفاده از بازاریابی رویدادی بیان شده است.

1-4-5-2- مزایای استفاده از بازاریابی رویدادی

  • نفوذ و حذف سروصدای رسانه­ای: یکی از شاخص­ترین مزایای استفاده از بازاریابی رویدادی توانایی نفوذ و حذف سروصدای رسانه­ها بوسیله دسترسی به بازار هدف است (Taranto,1998).
  • اعتبار بیشتر نسبت به تبلیغات: یکی از ویژگی­های بازاریابی رویدادی این است که پیام­های ارسالی به بازار هدف نسبت به تبلیغات شفاهی معتبر­تر است.
  • ایجاد آگاهی بهتر نسبت به تبلیغات: بهرر و لارسن (1998) تاکید کرده­اند که بازاریابی رویدادی یک ابزار مفید برای تاثیرگذاری بر آگاهی و توجه به نام تجاری و سازمان است.
  • ایجاد تصویر بهتر نسبت به تبلیغات: والکر[1] (1999) بیان کرده است که بازاریابی رویدادی نسبت به تبلیغات در ایجاد، توسعه و حفظ تصویر از یک شرکت یا نام تجاری مفیدتر است.
  • امکان ایجاد وجهه بهتر نسبت به تبلیغات: شرکت­هایی که از یک رویداد حمایت می­کند باعث ایجاد تبلیغات ملی برای آن­ها می­شوند بنابراین شرکت­ها می­توانند با بودجه ناچیز صدایشان را به حضار بزرگتر برسانند.
  • افزایش مشارکت با انگیزه درونی و اخلاقی: نویسندگان بیان می­کنند که بازاریابی رویدادی در مقایسه با تبلیغات، زمانی که کارکنان شرکت بطور فعال در یک رویداد مشارکت می­نماید باعث افزایش انگیزه و روحیه درونی آنان می­شود.
  • امکان تعامل بیشتر: بهرر و لارسن (1998) ادعا می­کنندکه یک مزیت بهتر بازاریابی رویدادی نسبت به تبلیغات ایجاد فرصتی برای تحقیقات بازار و بازخور مستقیم از شرکت­کنندگان در یک رویداد است.

[1] Walker