منابع پایان نامه درباره کنکور سراسری، روانسنجی، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

مهیا میسازد. هر چند به دلیل تشریحی بودن این امتحانات، جمعآوری دادهها (ثبت پاسخ های هر سوال) کار بسیار وقتگیری خواهد بود، با این حال از مزایا و کاربردهای نظریه پرسشپاسخ نمیتوان صرفنظر کرد. کاربردهای IRT به محققین فرصت میدهد که ویژگیهای روانسنجی امتحاناتنهایی با دقت بیشتری نشان داده شود.
بررسی قابلیت امتحانات نهایی جهت پیشبینی میزان موفقیت دانشآموزان در کنکور سراسری.
بررسی سوالات امتحانات نهایی از لحاظ داشتن سوگیریهای جنسیتی و قومی.
بررسی ارتباط شاخص های روانسنجی سوالات امتحانات نهایی و میزان پیشرفت تحصیلی
دانش آموزان.
مقایسهی تحلیل سوالات امتحانات نهایی و سوالات کنکور سراسری بر اساس طبقه بندی بلوم.
شناسایی دشواریهای یادگیری در درس زیستشناسی از دیدگاه دانشآموزان و دبیران.
بررسی علل افت تحصیلی پسران در درس زیستشناسی سال سوم متوسطه در شهرستان خرمآباد.
بررسی وضعیت تصحیح اوراق امتحانی در دیگر شهرهای کشور.
برنان بیان میکند که نظریه تعمیمپذیری یک مدل نمونهگیری است در حالی که نظریه سوال پاسخ
یک رویکرد مقیاسگذاری میباشد. از آنجا که هر دو رویکرد میتوانند اطلاعات بنیادی درباره طرح و تحلیل ابزار اندازهگیری فراهم آورد، میتوان انتظار داشت که بتوان این دو رویکرد را پشت سر هم استفاده کرد. بریجز و ویلسون (۲۰۰۷) مدل زیربنایی GIRM را ارائه میدهند که میتواند در آینده در این تحلیل نیز استفاده شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *